Vyhlášení Mimořádného dotační řízení MPSV pro rok 2022 na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny

!!! UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke skutečnosti, že vládě se podařilo zajistit finanční krytí dotačního titulu pouze v omezeném rozsahu, II. kolo sběru žádostí o dotaci v tomto mimořádném dotačním řízení bylo v tomto roce poslední. III. a IV. kolo sběru žádostí nebude realizováno. Tento dotační titul bude nahrazen Výzvou OPZ+.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb

VYHLAŠUJE PRO ROK 2022

Mimořádné dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jenom „MPSV“) je vyhlášeno v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a na zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 284 o poskytnutí pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině a o zajištění souvisejících opatření.

a) Účel a podmínky dotace

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím, či zajištěním  pomoci a s poskytnutím, či zajištěním péče pro osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací dle § 3 odst. 2) zákona č. 65/2022 Sb. a dle §1 zákona č. 66/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „občané Ukrajiny“).

Tato pomoc však nesmí být  rozporu s podmínkami upravenými zákonem o sociálních službách, podle nichž mají při zajišťování poskytování potřebné sociální služby, či pomoci při řešení své nepříznivé sociální situace občané ČR i osoby z Ukrajiny stejné postavení. Neexistují tedy žádné právní skutečnosti či důvody upřednostňující tu či onu skupinu potřebných osob, tj. osob závislých na pomoci či péči jiné osoby.

Uznatelné náklady/výdaje a stanovení výše dotace

Pro účely tohoto dotačního titulu to jsou náklady/výdaje související s poskytnutím jakéhokoliv druhu a formy sociální služby (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále jenom „zákon o sociálních službách“), a rovněž náklady/výdaje související se zajištěním či zprostředkování jiné pomoci, která řeší nebo zmírňuje nepříznivou sociální situaci uprchlíků, a to pouze po dobu nezbytně nutnou viz výčet níže.

1.) poskytnutí sociální služby

Poskytnutí sociálních služeb občanům Ukrajiny se řídí zákonem o sociálních službách, uznatelnými jsou tedy veškeré běžné provozní náklady/výdaje v rozsahu uvedeném na str. 7 až 8 v metodice MPSV pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022, která je dostupná na webu MPSV.

Pro sociální služby s lůžkovou kapacitou se maximální výše dotace stanoví jako průměrné celkové měsíční náklady na jedno lůžko, vychází se z průměrných měsíčních nákladů na jedno lůžko v rámci žádostí o dotace PpA (služby v krajských sítích soc. služeb) na rok 2022, navýšené o 10 %, tak aby zohlednily růst cen energií a dalších vstupních nákladů, které poskytovatelé nemohli zohlednit při podávání žádostí o dotaci na podzim roku 2021:

Druh služby

Dotace na lůžko na 1 měsíc

azylové domy

17 456 Kč

domovy pro osoby se ZP

70 018 Kč

domovy pro seniory

50 926 Kč

domovy se zvláštním režimem

57 110 Kč

domy na půl cesty

26 216 Kč

chráněné bydlení

24 850 Kč

odlehčovací služby

51 020 Kč

služby následné péče

52 245 Kč

terapeutické komunity

43 769 Kč

týdenní stacionáře

58 777 Kč

* v případech, kdy budou pro pomoc uprchlíkům využívány lůžkové kapacity, které jsou zařazeny do sítí - a v rámci základních sítí sociálních služeb krajů nebo z dotačního titulu MPSV (PpB) i financované (ale v danou chvíli jsou neobsazené) - tehdy je možné žádat pouze na úhradu té části nákladů, která není kryta dotací MPSV, poskytnutou prostřednictvím krajů či dotací MPSV (PpB). Lze tedy v těchto případech požádat jen o rozdíl mezi stanoveným limitem a přidělenou dotací. O celé náklady na lůžko (do výše limitu) lze žádat jen pro lůžka mimo krajské sítě sociálních služeb a programu MPSV (PpB).

Uvedené maximální částky jsou limitem pro kalkulaci požadavku na dotaci při podávání žádosti o dotaci, je tedy nasnadě, že pokud poskytovatel sociální služby již předběžně očekává celkové maximální náklady nižší než uvedené, je žádoucí, a plně v souladu s principy 3E, aby požádal o částku nižší. Tím se zamezí nadbytečné zátěži v důsledku administrace vratek nevyužité části dotace.

Z dotace není možné hradit mimořádné odměny zaměstnancům. Z dotace lze hradit přesčasy, DPP, DPČ nebo nově vzniklé pracovní úvazky v souvislosti s řešením uprchlické krize.

Pro sociální služby bez lůžkové kapacity (případně pro ostatní druhy sociálních služeb) se maximální výše dotace stanoví ve výši průměrných celkových měsíčních osobních nákladů na 1,0 navýšeného přepočteného úvazku pracovníků dle pracovního zařazení, vychází se z průměrných celkových osobních nákladů na zaměstnance uvedených ve výkazech sociálních služeb za rok 2020, navýšených o 20 % - zohlednění růstu platů a mezd a obecně osobních nákladů v rámci poskytování sociálních služeb:

Pracovní pozice

Max. dotace na 1,0 přepočtený úvazek pracovníka/měsíc*

administrativní pracovníci

61 300 Kč

další odborní pracovníci

61 540 Kč

manželští a rodinní poradci

63 120 Kč

obslužný personál

39 720 Kč

pedagogičtí pracovníci

57 800 Kč

pracovník v sociálních službách

48 140 Kč

sociální pracovníci

56 360 Kč

vedoucí pracovníci

76 860 Kč

* navýšení úvazků je nástrojem na určení výše dotace pro oblast personálních nákladů, žadatel pak může odměnit pracovníky, kteří od začátku krize pracovali (i pracují) s enormním nasazením a nad rámec smluvních úvazků. Zároveň je nutné stanovit maximální částku o kterou lze požádat, pro konkrétní pracovní pozici.

! důležité - v souvislosti s tím, že zaměstnanci v rámci pomoci uprchlíkům pracují nad rámec běžné pracovní doby, čímž dochází k větší spotřebě energií, k zvýšení poplatků za služby apod., může žadatel uplatnit v žádosti zvýšené provozní náklady na 1,0 přepočteného úvazku, a to do maximální výše 15% průměrných měsíčních provozních nákladů na 1,0 přepočteného úvazku v roce 2021, „provozními náklady“ se pro tyto účely rozumí celkové náklady po odečtení personálních nákladů.

2.) zajištění/zprostředkování pomoci na dobu nezbytně nutnou pro řešení komplexní nepříznivé sociální situace uprchlíků a jejich rodin v případě nemožnosti zajistit jim pomoc v tomto rozsahu jinou formou (v případě vyčerpání kapacit jiných institucionalizovaných forem podpory)

Uznatelnými jsou výdaje na úhradu:

 • stravy (včetně např. proplacení obědů apod.)
 • zajištění/zprostředkování ubytování
 • zajištění/zprostředkování ubytování pro doprovod osob se zdravotním postižením využívajících sociálních služeb určených této cílové skupině
 • základního ošacení a obuvi
 • vybavení sloužícího k běžnému chodu domácnosti (kuchyňské náčiní a nádobí, základní el. spotřebiče, polštáře, přikrývky, deky, matrace, povlečení, ručníky apod.)
 • hygienických potřeb a čistících prostředků (prací prášek, prostředek na mytí nádobí)
 • základního nábytku a doplňků (stůl, postel, židle, skříň, svítidlo)
 • školních pomůcek
 • léků (včetně např. doplatku za léky, u kterých není k dispozici varianta bez doplatku)
 • tlumočnických a překladatelských služeb
 • nezbytných poplatků (např. poplatek za ověření podpisu nebo listiny)

Limity (maximální výše) uznatelných/z dotace hraditelných výdajů:

 • Strava = 205 Kč na den pro osoby, které nejsou příjemcem humanitární dávky dle § 6 zákona č. 66/2022 Sb. Limit = 6 150 Kč na osobu/měsíc..
 • Ubytování do max. výše 7 500 Kč na osobu/měsíc.
 • Strava = 70 Kč na den pro osoby, které pobírají zvláštní dávku pro uprchlíky (účelem je přispět zejména na kojeneckou stravu, a stravu předškolních dětí). Měsíční limit = 2 100 Kč na osobu/měsíc.
 • Tlumočnické a překladatelské služby
 • překlad jedné normostrany = 300 Kč
 • 1 hodina tlumočení = 800 Kč  
 • Další výdaje maximálně do výše 10 000 Kč/osoba/měsíc (vyjma pořízení základního nábytku)

Všechny uvedené výdaje musí být řádně podloženy účetními doklady. Účetní doklady musí být označeny tak, aby v rámci finanční kontroly bylo možné jednoznačně je přiřadit k osobám, nebo rodinám, kterým byla pomoc poskytnuta.

! důležité – příjemce dotace musí zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování z jiných veřejných zdrojů.

Zákaz duplicity financování z jiných veřejných zdrojů platí pro obě oblasti podpory.

Mezi veřejné zdroje spadá i financování z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 a Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027.

Příjemce dotace musí zákaz duplicity zohlednit jednak už při stanovení výše svého požadavku, a také v rámci finančního vypořádání dotace zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování z jiných veřejných zdrojů tím, že realizuje vratku případných nadbytečných finančních prostředků.

Uznatelné období se odvíjí od vyhlášení nouzového stavu, tj. od 4. března 2022 a trvá do konce roku 2022, tj. do 31.12.2022 bez ohledu na nouzový stav.

Mimořádný dotační titul je více kolový – budou vyhlášena další kola dotačního řízení, aktualizací této Výzvy.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vždy nahrazováno Rozhodnutím z dalšího kola, tj. Rozhodnutím s vyšším pořadovým číslem, tedy i finanční vypořádání dotace bude jediné – za celý rok 2022.

V I. kole je vhodné požádat na období od 4.3.2022 s odhadem nákladů do 30.6.2022, ve II. kole doporučujeme zpřesnit požadavek dle skutečnosti a žádat pro období od 1.7.2022 do 30.9.2022, ve III. kole pak analogicky žádat na období od 1.10.2022 do 31.12.2022 (zrušeno).

! důležité – v každém Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude využití dotace datováno na celé období, tj. od 4.3.2022 do 31.12.2022, příjemce dotace tedy nebude v jednotlivých kolech v Rozhodnutích zavazován vztahovat termíny vystavení (příp. zdanitelného plnění) účetních dokladů ke stanovenému datu (jak tomu bylo u některých Výzev „Covid-19“) účetní doklady se vztahují k jedinému datu, a to 31.12.2022 (nejpozdější datum zdanitelného plnění). Viz také FAQ.

Termíny otevírání jednotlivých kol:

I. kolo – vyhlášení 28. 4. 2022 sběr žádostí od 15.6.2022 do 27.6.2022

II. kolo – vyhlášení 20. 7. 2022 sběr žádostí od 5. 8.2022 do 21.8.2022

(III. kolo – vyhlášení 20.9.2022, sběr žádostí od 5.10.2022 do 21.10.2022 - zrušeno)

b) Oprávnění žadatelé

Dotace se poskytuje všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, tj. mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci).

c) Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro rok 2022. Tato žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím elektronické aplikace pro podávání žádostí OK služby - poskytovatel.

Každý poskytovatel vyplňuje a podává v každém kole pouze jednu žádost o dotaci a uvádí jednu požadovanou (souhrnnou) částku*, a to jak na poskytnutí sociální služby, tak i na náklady sloužící na zajištění a zprostředkování pomoci k řešení komplexní nepříznivé sociální situace uprchlíků a jejich rodin. Formálně tedy vstupuje do aplikace pod jediným identifikátorem sociální služby, tj. jako za 1 sociální službu, bez ohledu na to, kolik služeb má zaregistrováno a kolik z nich bude ve výsledku zapojeno v poskytnutí pomoci. Dotace je přidělována tzv. „na IČ“, nikoliv pouze na sociální službu, registrační číslo služby (identifikátor) slouží jako „PIN“ pro vstup do aplikace.

*záměrem je, aby byl dotační titul co nejvíce flexibilní a finanční prostředky nebyly vázány na oblast podpory, ve které by z různých důvodů nakonec nemohly být plně využity, a také s ohledem na eliminaci administrativní zátěže, jak žadatelů, tak i donátora (vratky nevyužité dotace)

! důležité – MPSV navrhlo výše uvedené zjednodušení (dotace přidělena „na IČ“ a pouze jedna souhrnná částka požadavku o dotaci zadávaná v žádosti) z toho důvodu, aby zabránilo nadměrné administrativní zátěži žadatele/příjemce dotace a umožnilo rychlé a efektivní využití finančních prostředků dle aktuální potřeby. Upozorňujeme však, že budeme po finančním vypořádání (v termínu do konce února 2023) požadovat doplnění o základní data, která budou v souvislosti s touto dotační výzvou sbírána, a to formou vyplnění formuláře v programu Excel. Šablona formuláře s požadovanou strukturou dat bude zveřejněna v rámci vyhlášení posledního kola Výzvy.

! důležité – dotace není poskytována v režimu vyrovnávací platby a nevstupuje do vyrovnávacích plateb poskytovaných jinými poskytovateli dotace. Jde o dotaci v rámci samostatného a zvláštního dotačního titulu, která kryje vícenáklady sociálních služeb nad rámec běžného provozu v souvislosti s komplexním řešením nepříznivé sociální situace uprchlíků a jejich rodin.

Žádost o dotaci je nutné zpracovat v aplikaci OK služby – poskytovatel.

Žádost lze zpracovat a podat v termínu od 15.6. 2022 – 27.6.2022.

Aplikace pro podávání žádostí bude dostupná na portálu MPSV. K žádosti v aplikaci OK služby – poskytovatel není třeba přikládat žádné doklady. Doložení požadovaných výdajů bude realizováno při kontrole čerpání dotace.

Upozorňujeme, že pro podání žádosti je nutné mít zřízenu datovou schránku a elektronický certifikovaný podpis.1

Posuzování žádostí

MPSV bude posuzovat oprávněnost žadatele (viz část oprávnění příjemci), dále pak soulad údajů s registrem poskytovatelů sociálních služeb.

Upozorňujeme příjemce dotace, že s ohledem na stupňování sankcí vůči Ruské federaci, výplata dotace nebude realizována v případě, že příjemce dotace pro převod prostředků uvede do žádosti účet u banky, vlastněné ruskými akcionáři, a to ani za okolností, že její činnost není v tu dobu omezována.

d) Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti bude v období sběru žádostí možné na emailové adrese podporadotace@mpsv.cz

!!! UPOZORŇUJEME, ŽE TATO VÝZVA MŮŽE BÝT AKTUALIZOVÁNA

Zveřejněno dne 28. 4. 2022, aktualizováno 17. 10. 2022

__________________________________________________________________

1 https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky

Poslední aktualizace: 17. 10. 2022