Vyhlášení dotačního výběrového řízení MPSV pro rok 2006 – výzva

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor sociálních služeb

vyhlašuje pro rok 2006

výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti poskytování sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

1. Vyhlášené programy

Odbor sociálních služeb MPSV vyhlašuje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2006 následující programy členěné na jednotlivé podprogramy podle realizované činnosti:

 1. Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
  • Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku,
  • Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality,
  • Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách,
  • Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením,
  • Podpora integrace cizinců v ČR.
 2. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni
  • Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku,
  • Podora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality,
  • Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách,
  • Podpora integrace cizinců v ČR.

Zaměření a specifikace jednotlivých programů je uvedena v "Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 v oblasti poskytování sociálních služeb a podpory rodiny" (dále jen "Metodika").

Sociální služby regionální nebo místního charakteru poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením jsou podporovány z úrovně krajů. Žádost o dotaci se podává na kraj. Z hlediska forem (typů) sociálních služeb se jedná zejména o tyto služby - osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby, raná péče, podporované bydlení, chráněné bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, sociální poradenství.

V rámci tohoto dotačního řízení nebudou podporovány projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, které jsou určeny pro osoby bez přístřeší. Jedná se o následující služby- azylové domy "pro jednotlivce", terénní programy pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší, sociální poradenství. Tyto projekty budou od roku 2006 podporovány v rámci grantového řízení z prostředků Evropského sociálního fondu (Opatření 2.1. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů).

V rámci tohoto dotačního řízení nebudou podporovány aktivity, které spadají do kompetence Odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV a dotačního řízení oblasti podpory rodiny. Jedná se zejména o projekty zaměřené na podporu rodinného poradenství, mateřských center, pěstounské péče, náhradní rodinné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc atd.

2. Kdo může žádat o dotaci?

Výběrového dotačního řízení se mohou účastnit nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby, tj.:

 • občanská sdružení,
 • církevní právnické osoby,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • fyzické osoby.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, jejichž existence trvá, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu.

3. Podmínky výběrového dotačního řízení

Projekt musí být realizován v roce 2006. Pravidla výběrového dotačního řízení pro oblast poskytování sociálních služeb jsou uvedena v "Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 v oblasti poskytování sociálních služeb a podpory rodiny".

4. Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři, který je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MPSV. Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě na pevném disku (CD). Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami. Povinné přílohy musí být přiloženy vždy u listinné formy žádosti. Jedná se o tyto přílohy:

 • ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti,
 • ověřená kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení, pokud je v rámci projektu poskytována léčebně preventivní, rehabilitační nebo ošetřovatelská péče,
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti,
 • vyjádření k podpoře projektu (v případech, kde je vyžadováno):
  • krajského protidrogového koordinátora v případě projektů zaměřených na protidrogovou politiku
  • krajského romského koordinátora v případě projektů zaměřených na podporu poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách
  • krajského metodika pro osoby společensky nepřizpůsobené v případě projektů zaměřených na podporu aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality

V případě projektů zaměřených na protidrogovou politiku vyplní žadatel formulář "Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na programy protidrogové politiky v roce 2006".

V ostatních případech (podprogramy - Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality, Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách, Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, Podpora integrace cizinců v ČR) vyplní žadatel formulář "Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2006".

Podání žádosti v elektronické podobě na CD (blíže viz "Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler"):

 • uložený formulář ve formátu fo,
 • uložený datový soubor v XML tvaru.

5. Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat do 30. září 2005 včetně na adresu:

Odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

6. Jak lze získat podrobnější informace

Informace lze získat na internetových stránkách MPSV v sekci Sociální služby.

Informace v průběhu zpracování Žádosti poskytuje: pí Blanka Pourová, telefon: 221 922 241, email blanka.pourova@mpsv.cz.

7. Hodnocení žádostí (projektů)

Přijaté žádosti budou do konce měsíce října 2005 zaregistrovány. Zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí, tj. bude kontrolováno, zda:

 1. žádost předkládá nestátní neziskový subjekt, tzn. občanské sdružení, církevní právnická osoba, obecně prospěšná společnost nebo fyzická osoba; uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,
 2. subjekt, který žádost podává existuje více než jeden rok,
 3. předmětem žádosti (projektu) jsou činnosti, které odpovídají vyhlášeným programům podle Metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 a projekt je zařazen do oblasti poskytování sociálních služeb1),
 4. žádost je předložena na standardizovaném formuláři žádosti a je současně podána v elektronické podobě,
 5. k žádosti jsou přiloženy povinné přílohy,
 6. žádost je podána v termínu do 30. září 2005 (Dodržením lhůty pro podání žádosti se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání žádosti na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV),
 7. žádost je podepsána statutárním orgánem,
 8. organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Pokud není splněn některý z těchto bodů, žádost je z dotačního řízení pro formální nedostatky vyřazena a její další hodnocení neproběhne. Žádosti jsou po splnění formálních podmínek předány k věcnému hodnocení.

Základní kritéria pro věcné hodnocení projektů jsou následující:
Bodové hodnocení kvality projektu Váha
1. Základní idea projektu 10 %
2. Informace o cílové skupině 10 %
3. Informace o poskytovaných soc. službách (realizace projektu) 40 %
4. Personální zajištění služby (projektu) 25 %
5. Rozpočet projektu 15 %
Celkem 100 % (100 bodů)

Každý projekt může získat 0 až 100 bodů. Projekt musí získat minimálně 50 bodů, aby na něho mohla být poskytnuta dotace (tj. projekt není způsobilý k financování v dotačním řízení MPSV, pokud získal méně než 50 bodů).

Vedle věcné stránky je hodnocena i ekonomická stránka projektu (rozpočet projektu). V rozpočtu projektu budou především vymezeny náklady (požadavky), které nelze hradit z dotace a náklady (požadavky), které jsou nadhodnocené nebo nemají vazbu na jednotlivé aktivity, které jsou uváděny v projektu.

V dotačním řízení bude podpořen projekt, který bude doložen kladným stanoviskem:

 • krajského protidrogového koordinátora v případě projektů zaměřených na protidrogovou politiku
 • krajského romského koordinátora v případě projektů zaměřených na podporu poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách
 • krajského metodika pro osoby společensky nepřizpůsobené v případě projektů zaměřených na podporu aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality

Hodnocení projektů a návrh výše dotace na jednotlivé projekty projedná dotační komise. Dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí je poradním orgánem ministra pro poskytování dotací v rámci výběrového dotačního řízení. Výsledky dotačního řízení následně schvaluje ministr práce a sociálních věcí. O výši přiznané dotace na jednotlivé projekty se rozhodne, s ohledem na schválení státního rozpočtu a s ohledem na vyúčtování poskytnuté dotace v předcházejícím období, nejpozději do konce února 2006. Následně budou vydávána rozhodnutí (viz "vzor rozhodnutí o přidělení dotace") a vystavovány platební příkazy.

8. Námitkové řízení

Podání námitky bude možné až ve fázi, kdy bude rozhodnuto o výši přiznané dotace na jednotlivé projekty (nikoliv proti předběžnému vyhodnocení projektů). Dotace na I. čtvrtletí bude vyplacena bez ohledu na skutečnost, zda organizace podá námitku. Případné změny podle výsledku jednání Komise pro vypořádání námitek MPSV budou zohledněny v dalších splátkách dotace.

Žadatel má právo podat na odbor sociálních služeb proti Rozhodnutí o poskytnutí dotace námitku. Námitku lze podat proti výši přidělené dotace a podílu dotace na rozpočtu projektu, stanoveného v Rozhodnutí. Námitku lze podat pouze na předepsaném formuláři pro podání námitky (viz vzor formuláře pro podání námitky). Námitky projednává Komise pro vypořádání námitek MPSV a schvaluje ministr práce a sociálních věcí. Termíny pro podávání námitek budou zveřejněny na internetových stránkách MPSV po vyhlášení výsledků hodnocení žádostí.

9. Vyúčtování dotace

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2006 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři (viz vzor formuláře vyúčtování dotace) nejpozději do 31. ledna 2007 (rozhodující je datum razítka podatelny MPSV).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV.

Poznámky pod čarou

1)viz usnesení vlády ČR č. 745 ze dne 15. června 2005 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2006