Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor 26

vyhlašuje pro rok 2023

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104, odst. 3, písm. a) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionálním či celostátním charakterem pro rok 2023“.

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

Oprávněný žadatel

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, dále jen „registr“). Současně musí být splněna podmínka, že tato sociální služba byla podpořena dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb s nadregionálním charakterem v roce 2022 nebo projevila zájem o účast v tomto dotačním programu pro rok 2023 způsobem a v termínu stanoveném v metodice pro rok 2022.

O finanční podporu nemůže žádat poskytovatel sociálních služeb, pokud vůči němu nebo jeho statutárnímu orgánu došlo k pravomocnému odsouzení za trestný čin spojený s poskytováním sociálních služeb nebo zneužití přidělené dotace z veřejných zdrojů.

Uznatelné limity

Stanovené limity pro mzdy/platy. Stanovené limity platí pouze pro maximální výši podpory v rámci dotačního řízení. Limit je stanoven také jako maximální i v případě, že daný zaměstnanec má částečný pracovní úvazek v několika sociálních službách, na které je žádáno, resp. maximální limit je nutné vnímat jako součet všech úvazků, bez ohledu na to, zda výše úvazku překračuje hodnotu 1 pracovního úvazku.

Pracovní pozice

Maximální výše celkových měsíčních nákladů na zaměstnance – tj. hrubé měsíční mzdy/platy a související odvody na sociální a zdravotní pojištění na zaměstnance, přepočteno na jeden pracovní úvazek

vedoucí pracovníci

118 766 Kč

administrativní pracovníci

69 941 Kč

ostatní (prádelna, údržba, kuchyň)

45 420 Kč

sociální pracovníci

86 153 Kč

pracovníci v sociálních službách

58 443 Kč

pedagogičtí pracovníci

86 153 Kč

manželští a rodinní poradci

86 153 Kč

ostatní odborní pracovníci

100 623 Kč

Limity pro nákup majetku, který je využíván personálem/zaměstnanci sociálních služeb (limity se vztahují k ceně bez DPH): Příjemce dotace může uvedené položky nakoupit i za vyšší cenu, nicméně z dotace na příslušný kalendářní rok lze uplatnit jako uznatelný náklad na jednotku maximálně částku uvedenou v tabulce:

 

Výše dotace na jednotku:

PC sestava (počítač, monitor, klávesnice, myš), nebo notebook

26 000 Kč

Tiskárna

5 000 Kč

Kopírka

25 000 Kč

Kancelářská židle

7 000 Kč

Kancelářský stůl

7 000 Kč

Šatní skříň

12 000 Kč

Skříň na uložení dokumentů

20 000 Kč

Skartovací stroj

5 000 Kč

Mobilní telefon

8 000 Kč

V případě ostatních druhů nákladů nejsou stanoveny limity pevnou částkou ani procentní sazbou. Nicméně všechny tyto náklady musí mít přímou vazbu na poskytování dané sociální služby, na kterou je žádána dotace. Tyto náklady budou v rámci hodnocení žádosti o dotaci posuzovány i s ohledem na předchozí dotační historii. Pokud bude náklad meziročně neodůvodněně narůstat nebo nebude tento náklad zdůvodněn v komentáři, bude tento náklad vnímán jako neuznatelný. Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže o podmínkách poskytnutí dotace viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“).

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionálním či celostátním charakterem pro rok 2023.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2023 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách. Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše uvedeném programu podpory.

Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2023 je možné zpracovat a podat v tomto termínu:

od 6. 2. 2023 do 1. 3. 2023.

Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může ministr práce a sociálních věcí s ohledem na disponibilní finanční prostředky vyhlásit tzv. mimořádný termín pro podání žádosti.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2023 je dostupná na portálu MPSV.

Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je uvedeno v materiálu Metodika pro rok 2023, část VII. a Příloha č. 3 k Metodice.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz.

Kontaktním místem je odbor 26, konkrétně pak oddělení financování sociálních služeb, sociální práce a SPOD (261), zabývající se financováním sociálních služeb.

Kontakt na technickou podporu je hotline.oknouze@oksystem.cz.

Uveřejnění výzvy: 30. 1. 2023

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024