Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2022 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor 22 vyhlašuje

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104, odst. 3, písm. a) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022“.

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

Oprávněný žadatel

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, dále jen „registr“) a který byl zařazen do tohoto dotačního programu, dále viz Kritéria pro vstup do programu podpory služeb s nadregionální či celostátní působností (PpB) Ministerstva práce a sociálních věcí.

O finanční podporu nemůže žádat poskytovatel sociálních služeb, jehož statutární zástupci nebo vedoucí pracovníci sociálních služeb byli pravomocně odsouzeni za spáchání trestného činu, jehož se dopustili při poskytování sociálních služeb nebo za neoprávněné nakládání s veřejnými prostředky, dotační podvod, či zpronevěru dotace ze státního rozpočtu.

Uznatelné limity

S ohledem na snahu zajistit maximální možnou míru ekonomické efektivity a hospodárnosti v nakládání s veřejnými prostředky, při současném akcentování jejich primárního účelu, tedy podpory osob v nepříznivé sociální situaci, stanovuje MPSV pro rok 2022 v dotačním řízení následující limity:

Limity pro uznatelné náklady (včetně odměn) na mzdy/platy zaměstnanců sociálních služeb, uvedené v žádosti o dotaci. Do celkových uznatelných nákladů se nepočítají zákonné nároky na mzdu/plat, např. proplacení pracovní pohotovosti, práce přes čas, se kterými nelze dopředu počítat nebo náhrady za cestovné služební cesty a další mimo-mzdové/platové prostředky (vyjma nákladů za FKSP) vyplývající z příslušných právních norem, zejm. zákoníku práce. Limit je stanoven jako maximální i v případě, že daný zaměstnanec má částečný pracovní úvazek v několika sociálních službách, na které je žádáno, resp. pokud je zaměstnanec zaměstnán na 0,5 úvazku, maximální výše se poměrově sníží.

Pracovní pozice

Maximální výše celkových měsíčních uznatelných nákladů dotace na dané pracovní pozice – tj. hrubé měsíční mzdy/platu na jeden přepočtený úvazek zaměstnance

vedoucí pracovníci

107 969 Kč

administrativní pracovníci

63 583 Kč

ostatní (prádelna, údržba, kuchyň)

41 291 Kč

sociální pracovníci

78 321 Kč

pracovníci v sociálních službách

53 130 Kč

pedagogičtí pracovníci

78 321 Kč

manželští a rodinní poradci

78 321 Kč

ostatní odborní pracovníci

91 476 Kč

Limit poměrné částky dotace, využité na úhradu dodání právních služeb se stanovuje na maximálně 2 % z celkové přidělené dotace. Právní služby musí mít přímou vazbu na poskytování dané sociální služby, na kterou je žádána dotace. Právní služby budou v rámci hodnocení žádosti o dotaci posuzovány i s ohledem na předchozí dotační historii. Pokud bude náklad meziročně neodůvodněně narůstat nebo nebude tento náklad zdůvodněn v komentáři, bude tento náklad vnímán jako neuznatelný.

Limity výše dotace pro nákup majetku, který je využíván personálem/zaměstnanci sociálních služeb (limity se vztahují k ceně bez DPH): Příjemce dotace může uvedené položky nakoupit i za vyšší cenu, nicméně z dotace na příslušný kalendářní rok lze uplatnit jako uznatelný náklad na jednotku maximálně částku uvedenou v tabulce:

Položka

Maximální výše dotace na jednotku:

PC sestava (počítač, monitor, klávesnice, myš), nebo notebook

45 000 Kč

Tiskárna

15 000 Kč

Kopírka

25 000 Kč

Kancelářská židle

7 000 Kč

Kancelářský stůl

10 000 Kč

Šatní skříň

15 000 Kč

Skříň na uložení dokumentů

25 000 Kč

Skartovací stroj

5 000 Kč

Mobilní telefon

15 000 Kč

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže o podmínkách poskytnutí dotace viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2022 (dále také jen „Metodika“).

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2022 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách. Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše uvedeném programu podpory.

Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2022 je možné zpracovat a podat v tomto termínu:

od 22. 12. 2021 do 15. 2. 2022.

Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může ministr práce a sociálních věcí s ohledem na disponibilní finanční prostředky vyhlásit tzv. mimořádný termín pro podání žádosti.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2022 je dostupná na portálu MPSV.

Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je uvedeno v rámci Metodiky v materiálu „Kritéria hodnocení sociálních služeb, které žádají o finanční podporu ze státního rozpočtu dle § 104, odst. 3, zákona 4. 108/2006 Sb., o sociálních službách“.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz. Kontaktním místem je odbor 22, konkrétně pak oddělení Koncepce financování sociálních služeb (221), zabývající se financováním sociálních služeb, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

Kontakt na technickou podporu je hotline.oknouze@oksystem.cz.

Uveřejnění výzvy: 17. 12. 2021, Aktualizováno 30. 8. 2022

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024