Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2021 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor sociálních služeb a sociální práce

vyhlašuje pro rok 2021

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2021“.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, dále jen „registr“).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

S ohledem na legislativní změny v oblasti odměňování profesí v sociálních službách, které nastaly v průběhu posledních dvou let, ministerstvo upravuje rozpětí osobních nákladů na jednotlivé pracovní pozice (uvedené částky jsou včetně odměn, které mohou být pracovníkům v průběhu dotačního roku vypláceny), které jsou financovány z dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb, a to i v případě, že jsou z této dotace financovány pouze částečně! Výše minimálních sazeb vycházejí z nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se neuplatňují v právních vztazích založených na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

pozice

minimální výše superhrubé měsíční mzdy

maximální výše superhrubé měsíční mzdy

vedoucí pracovníci

29 480 Kč

102 828 Kč

administrativní pracovníci

20 070 Kč

60 555 Kč

ostatní (prádelna, údržba, kuchyň)

20 070 Kč

39 325 Kč

sociální pracovníci

24 254 Kč

74 591 Kč

pracovníci v sociálních službách

18 090 Kč

50 600 Kč

pedagogičtí pracovníci

27 872 Kč

74 591 Kč

manželští a rodinní poradci

24 252 Kč

74 591 Kč

ostatní odborní pracovníci

20 070 Kč

87 120 Kč

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže o podmínkách poskytnutí dotace viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“).

Přehled vyhlašovaného programu pro rok 2021

Pro rok 2021 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci programu podpory služeb s nadregionální či celostátní působností (PpB) Ministerstva práce a sociálních věcí (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

Pro rok 2021 jsou do programu podpory zařazeny žádosti o dotaci pro:

  • sociální služby, jejichž poskytování přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (nadregionální působnost), např. terapeutické komunity či pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, nebo
  • sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány na celém území ČR, tj. budou probíhat na celém území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň bude při poskytování sociální služby vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (celostátní působnost)
  • případně se jedná o ojedinělou sociální službu, nebo sociální službu, která je poskytována specifickým a málo zastoupeným cílovým skupinám, případně o službu, která zavádí nové a inovativní prvky péče.

V případě pochybnosti poskytovatele o tom, zda sociální služba jím poskytovaná spadá do programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter, lze zaslat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz dotaz ohledně správnosti tohoto zařazení. Informace o tom, že uvedená služba spadá do programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter, nezakládá jakýkoli nárok na poskytnutí dotace.

Podpora nových sociálních služeb

Podpora těchto služeb vždy závisí na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2021 určených na podporu sociálních služeb a bude řešena individuálně.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2021.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2021 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách. Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše uvedeném programu podpory.

Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2021 je možné zpracovat a podat v tomto termínu:

od 10. 12. 2020 do 11. 1. 2021.

Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může ministryně práce a sociálních věcí s ohledem na disponibilní finanční prostředky vyhlásit tzv. mimořádný termín pro podání žádosti.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2021 je dostupná na portálu MPSV.

Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je uvedeno v materiálu „Kritéria pro vstup do programu podpory služeb s nadregionální či celostátní působností (PpB) Ministerstva práce a sociálních věcí“.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz.

Kontaktním místem je odbor sociálních služeb a sociální práce, konkrétně pak oddělení Koncepce financování sociálních služeb (221), zabývající se financováním sociálních služeb, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

Kontakt na technickou podporu je hotline.oknouze@oksystem.cz.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2023