Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2019

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019“.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, dále jen „registr“).

roll up ministerstvo MPSV

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

S ohledem na legislativní změny v oblasti odměňování profesí v sociálních službách, které nastaly v průběhu posledních dvou let, ministerstvo upravuje rozpětí osobních nákladů na jednotlivé pracovní pozice, které jsou v rámci dotačního řízení krajů pro poskytovatele financovány z dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb. Výše minimálních sazeb vycházejí ze zaručené minimální mzdy. Výše zaručené minimální mzdy se neuplatňuje u pracovních poměrů konaných mimo hlavní pracovní poměr (DPP/DPČ).

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže o podmínkách poskytnutí dotace viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „Metodika“).

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností, že v rámci Metodiky došlo k některým změnám v rámci definování uznatelných a neuznatelných nákladů. Tyto změny se týkají především stránek 5 - 7 Metodiky. Těmto stránkám Metodiky je tedy vhodné věnovat zvláštní pozornost. K tomuto tématu bude také ve dnech 29. a 30. 11. 2018 uspořádáno na MPSV krátké informativní školení pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností.

Přehled vyhlašovaného programu pro rok 2019

Pro rok 2019 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci programu podpory služeb s nadregionální či celostátní působností (PpB) Ministerstva práce a sociálních věcí (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

Pro rok 2019 jsou do programu podpory zařazeny žádosti o dotaci pro:

  • sociální služby, jejichž poskytování přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (nadregionální působnost), např. terapeutické komunity či pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, nebo
  • sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány na celém území ČR, tj. budou probíhat na celém území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň bude při poskytování sociální služby vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (celostátní působnost)
  • případně se jedná o ojedinělou sociální službu, nebo sociální službu, která je poskytována specifickým a málo zastoupeným cílovým skupinám, případně o službu, která zavádí nové a inovativní prvky péče.

V případě pochybnosti poskytovatele o tom, zda sociální služba jím poskytovaná spadá do programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter, lze zaslat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz dotaz ohledně správnosti tohoto zařazení do 1. 12. 2018. Informace o tom, že uvedená služba spadá do programu podpory sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter, nezakládá jakýkoli nárok na poskytnutí dotace.

Podpora nových sociálních služeb

Podpora těchto služeb vždy závisí na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2019 určených na podporu sociálních služeb a bude řešena individuálně.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2019 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách. Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše uvedeném programu podpory.

Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2019 je možné zpracovat a podat v tomto termínu:
od 23. 11. 2018 do 2. 1. 2019.

Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může ministryně práce a sociálních věcí s ohledem na disponibilní finanční prostředky vyhlásit tzv. mimořádný termín pro podání žádosti.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2019 je dostupná na portálu MPSV.

Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je uvedeno v materiálu „Kritéria pro vstup do programu podpory služeb s nadregionální či celostátní působností (PpB) Ministerstva práce a sociálních věcí“.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz.

Kontaktním místem je odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, konkrétně pak oddělení Koncepce financování sociálních služeb (221), zabývající se financováním sociálních služeb, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

Kontakt na technickou podporu je hotline.oknouze@oksystem.cz.

Poslední aktualizace: 11. 9. 2019