Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

odbor sociálních služeb a sociální práce

vyhlašuje pro rok 2014

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů (výjimku tvoří sociální služby s celostátní působností, definováno dále). Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2014, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2014“.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2014

Pro rok 2014 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci těchto programů podpory:

  • Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle § 101 zákona o sociálních službách).
  • Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají jasně celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

K obsahu jednotlivých programů podpory viz část III metodiky.

Sociální služby poskytované v místě (tj. působnost sociální služby je v rámci obce/města a jejího/jeho okolí, regionu, kraje) organizací, vnímající se jako organizace s celostátní či nadregionální působností, která metodicky a organizačně řídí tyto služby vykonávající činnosti v místě, spadají pod program podpory A!

Pro rok 2014 jsou do programu podpory B zařazeny žádosti o dotaci pro:

  • sociální služby, jejichž poskytování musí přesahovat území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (nadregionální působnost), např. terapeutické komunity a pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně, nebo
  • sociální služby, jejichž základní činnosti jsou zajišťovány, tj. budou probíhat na celém území ČR, budou mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň při poskytování sociální služby musí být vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů samostatně (celostátní působnost).

Podpora nových sociálních služeb

Nově vzniklé sociální služby, tj. sociální služby, které budou poskytovány od konce 4. čtvrtletí 2013, budou v roce 2014 podpořeny v rámci dotačního řízení pouze za předpokladu jejich jednoznačně deklarované potřebnosti v rámci krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a to v kontextu ostatních již poskytovaných sociálních služeb na daném území (kraj, obec). Sociální služby vzniklé v roce 2012 a dříve, které doposud nebyly v rámci dotačního řízení podpořeny, a které získají jasně deklarovanou podporu příslušného krajského úřadu v rámci posouzení žádosti o dotaci, lze v rámci dotačního řízení pro rok 2014 podpořit.

Podpora těchto služeb závisí taktéž na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2014 určených na podporu sociálních služeb.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2014 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách. Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Informace o aplikaci Sociální služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci jsou shodné jako u části vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (technické podmínky aplikace, podmínky přístupu uživatelů k aplikaci a postup pro zavedení uživatelského jména a hesla, provoz aplikace) a jsou uvedeny v sekci Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách.

K internetové aplikaci Sociální služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci:

Tato aplikace umožňuje při vytváření žádostí o dotace přebírat údaje již obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. identifikační údaje o poskytovateli sociální služby, základní údaje o sociální službě – název služby, druh služby, identifikátor služby, působnost služby, kapacita služby, okruh uživatelů služby atd.), tj. žadatel o dotaci již tyto údaje znovu nevyplňuje do žádosti o dotaci. Poskytovatel sociální služby v žádosti o dotaci vyplňuje pouze ty údaje, které registr poskytovatelů sociálních služeb neobsahuje a které jsou však nezbytné pro posouzení žádosti o dotaci (např. aktuální rozpočet služby, požadavek na dotaci, personální zabezpečení apod.).

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu. U jednotlivých sociálních služeb žadatel uvede, zda žádá o dotace v programu podpory A nebo programu podpory B. V případě programu podpory A žadatel uvede seznam krajských úřadů, prostřednictvím kterých žádá o dotaci ze státního rozpočtu a které nejsou v rozporu s působností registrované služby. Aplikace umožní vyplňování údajů žádosti týkajících se jednotlivých sociálních služeb současně více uživateli.

Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2014 je možné zpracovat a podat pro oba dva programy podpory v tomto termínu:

od 3. října 2013 do 3. listopadu 2013.

Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může ministr práce a sociálních věcí s ohledem na disponibilní finanční prostředky vyhlásit tzv. mimořádný termín pro podání žádosti v období 2. čtvrtletí roku 2014.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2014 je dostupná na portálu MPSV.

Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je věnována část VII metodiky. V návaznosti na metodiku MPSV je pro rok 2014 stanoveno následující:

1. Minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování příslušné služby sociální péče. Jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu, a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče.

Tabulka – výchozí hodnoty pro srovnání průměrné výše úhrady uživatelů za službu sociální péče

Služby sociální péče § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady
Osobní asistence §39 90 Kč/hod.
Pečovatelská služba §40 60 Kč/hod.
Tísňová péče §41 1 500 Kč na 1uživatele/měsíc
Průvodcovské a předčitatelské služby §42 80 Kč/hod.
Podpora samostatného bydlení §43 80 Kč/hod.
Odlehčovací služby §44 90 Kč/hod. - terénní a ambulantní forma služby
10 000,- pobytová forma služby
Centra denních služeb §45 80 Kč/hod.
Denní stacionáře §46 90 Kč/hod.
Týdenní stacionáře §47 7 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro seniory §49 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy se zvláštním režimem §50 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Chráněné bydlení §51 4 000 Kč na uživatele/měsíc
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52 10 000 Kč na uživatele/měsíc

2. Průměrná výše celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích.

Průměrná výše v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III nebo IV příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc, a to za předpokladu, že v žádosti není uvedeno, že zdravotní péče není poskytovatelem sociálních služeb zajišťována (např. zabezpečení externím dodavatelem atd.).

3. Minimální výše stanoveného podílu spolufinancování nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů (příspěvky od ÚP, dotace od obcí, dotace od krajů, příspěvek od zřizovatele – obce či kraje, strukturální fondy a další zdroje) bez úhrad od uživatelů a úhrad z veřejného zdravotního pojištění (za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích) je pro rok 2014 stanovena na 10% z těchto nákladů.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat buď prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz nebo v případě programu podpory A na místně příslušném krajském úřadě.

V případě MPSV je kontaktním místem odbor sociálních služeb a sociální práce, oddělení 221 zabývající se financováním sociálních služeb, Podskalská 19, Praha 2.

Kontaktní informace v případě krajských úřadů jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných krajů.

V souladu s § 95 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se budou poskytovatelé sociálních služeb ve všech záležitostech souvisejících s poskytnutím dotace, včetně žádostí o přehodnocení výsledků dotačního řízení, obracet na místně příslušný krajský úřad.

Samotné používání internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci bude možné konzultovat na lince technické podpory Helpline.

Kontakty na technickou podporu
Telefonní číslo: 221 922 290, 221 923 046
e-mail: podporadotace@mpsv.cz.

Helpdesk pro aplikaci Agenda – poskytovatel běží vždy souběžně s termínem aktuálního dotačního řízení, provozní doba je stanovena
na po-pá 9:00 – 13:00. Děkujeme za pochopení.

Dále je možné využít podrobný manuál k podání žádosti, který je přímo součástí aplikace Sociální služby – Poskytovatel (v pravém horním rohu).

Poslední aktualizace: 7. 8. 2019