Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2016 v oblasti podpory výkonu sociální práce (včetně Metodiky)

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2016

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností, vojenské újezdy, kraje a Hlavní město Prahu. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

I. Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění povinnosti příjemce dotace uvedené

  • v § 92 písm. a) zákona o sociálních službách, na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 písm. b) – d) zákona o sociálních službách,
  • § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c) zákona o sociálních službách a
  • na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje vojenskému újezdu/obci/kraji/Hlavnímu městu Praze k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce. Finanční prostředky budou použity na podporu výkonu sociální práce ve správním obvodu kraje/hlavního města Prahy/obce s rozšířenou působností/obce s pověřeným obecním úřadem/vojenského újezdu (dále jen „podpora“).

Dotaci lze poskytnout pouze krajům, obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům (dále jen „žadatel“).

Dotaci ze státního rozpočtu lze žadateli poskytnout pouze na úhradu výdajů na výkon sociální práce podle shora uvedených ustanovení, v rozsahu stanoveném v části IV. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům (dále jen „metodika“).

II. Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v metodice dostupné na webu MPSV, záložka Soc. práce a soc. služby, odkaz Sociální práce.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2016 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK Nouze/OK Služby v části Žádosti o dotaci.

V internetové aplikaci OK Nouze/OK Služby v části Žádosti o dotaci:

  • každý žadatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat veškeré požadované údaje.
  • žádost podává osoba pověřená jednáním jménem žadatele na základě oprávnění „podat žádost o dotaci“ nastaveného správcem systému aplikace pro podání dotace.

Podrobné informace o aplikaci, informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále MPSV https://www.uradprace.cz/web/cz/szsp-a-dotace-na-sp.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

III. Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2016 je možné zpracovat a podat v termínu:

od 10. ledna 2016 do 10. února 2016.

Jiný termín není v současné době vyhlašován.

IV. Posuzování žádostí

Žádost v roce 2016 projednává, upravuje a schvaluje dotační komise MPSV složená ze zástupců věcně příslušných útvarů ministerstva. Členy komise jmenuje ministryně práce a sociálních věcí.

V. Dodatečné informace

Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat od Mgr. Alžběty Šůstkové prostřednictvím kontaktu na e-mailové adrese MPSV alzbeta.sustkova@mpsv.cz. Informace ke kalkulaci a výsledné výši dotace poskytuje Mgr. Filip Novotný na e-mailové adrese filip.novotny2@mpsv.cz.

V případě MPSV je kontaktním místem odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (22), oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání (224), Podskalská 19, Praha 2.

Výsledky dotačního řízení na výkon sociální práce pro rok 2016

Poslední aktualizace: 5. 10. 2019