Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti podpory výkonu sociální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2015

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 pro obce II. a III. typu, vojenské újezdy, kraje a Hlavní město Prahu, resp. jejich úřady. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

I. Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění povinnosti příjemce dotace uvedené v § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c) zákona o sociálních službách a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje vojenskému újezdu/obci/kraji/Hlavnímu městu Praze k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce. Finanční prostředky budou použity na podporu výkonu sociální práce ve správním obvodu kraje/obce III. typu/hlavního města Prahy/obce II. typu/vojenského újezdu (dále jen „podpora“). Podpora musí být v souladu se zásadami „3E“, tj. – efektivnost, účelnost, hospodárnost.

Dotaci lze poskytnout pouze obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům.

Dotaci ze státního rozpočtu vojenskému újezdu, obci, kraji či Hlavnímu městu Praze lze poskytnout pouze na úhradu nákladů/výdajů, na výkon sociální práce podle shora uvedených ustanovení, v rozsahu stanoveném v části III. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům (dále jen „metodika“).

II. Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v  metodice (365,23 kB).

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti vojenského újezdu, obce, kraje a Hlavního města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2015 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK – Nouze/OK Služby v části žádost o dotaci.

V internetové aplikaci OK Nouze/OK Služby v části žádost o dotaci:

každý kraj/obec III. typu/hlavní město Praha/obec II. typu/vojenský újezd vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat veškeré požadované údaje.

Žádost podává ředitel krajského úřadu nebo jím pověřená osoba, respektive tajemník obecního úřadu nebo jím pověřená osoba, nebo přednosta úřadu vojenského újezdu vždy na základě oprávnění „podat žádost o dotaci“ nastaveného tzv. správcem systému aplikace pro podání dotace.

Podrobné informace o aplikaci, informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále MPSV https://web.uradprace.cz/web/cz/szsp-a-dotace-na-sp.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

III. Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2015 je možné zpracovat a podat v termínu:

od 17. června 2015 do 30. června 2015.

Jiný termín není v současné době vyhlašován.

IV. Posuzování žádostí

Žádost v roce 2015 nepodléhá posouzení. Výsledná výše dotace bude určena alikvotně.

V. Dodatečné informace

Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV filip.novotny2@mpsv.cz.

V případě MPSV je kontaktním místem odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (22), oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání (224), Podskalská 19, Praha 2.