Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2009 - výzva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

vyhlašuje pro rok 2009

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb). Dotační řízení MPSV ČR je vyhlášeno v návaznosti na §101 a §104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.

Dotaci pro rok 2009 lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb bude poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby (tj. v souladu s regionálními plány rozvoje sociálních služeb).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2009

Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona o sociálních službách).

V rámci tohoto programu bude uskutečňována podpora sociálních služeb, za podmínek stanovených touto metodikou, s výjimkou těch, které naplní podmínky stanovené pro program podpory B.

Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách.)

V rámci tohoto programu bude podporováno výhradně poskytování takových sociálních služeb, které jsou prováděny v národním měřítku a které se zaměří na cílovou skupinu uživatelů služby (na okruh osob, pro který je sociální služba určena), u nichž riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální charakter, ale dopadá na celou společnost.

Oblast podpory je směřována na konkrétní pomoc a podporu uživatelům služby. Tyto služby musí vzhledem k požadavku na celostátní a nadregionální charakter (národní měřítko) dále splňovat povinně podmínku místa realizace služby, tj.:

 • poskytování sociální služby musí přesahovat území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně nebo
 • poskytování sociální služby bude mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a zároveň při poskytování sociální služby musí být vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně.

V opačném případě je žadatel považován za poskytovatele regionálních, místních sociálních služeb a podává žádost podle místa realizace konkrétní/ch služby/eb na příslušný krajský úřad.

MPSV si vyhrazuje možnost přeřazení podaných žádostí mezi programy podpory tak, aby vyhovovaly výše uvedeným kritériím.

V rámci obou programů podpory nebudou podporovány sociální služby, jejichž dostupnost je na území příslušného kraje v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje zajištěna v rámci tzv. individuálních projektů podporovaných v rámci oblastí podpory 3.1. - Podpora sociální integrace a sociálních služeb a 3.2.- Podpora sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace bude učiněno vždy jednotlivě, a to na základě porovnání s výší a charakterem podpory, kterou poskytovatel sociálních služeb získá v rámci IP krajů.

Vybrané příklady celostátních či nadregionálních služeb:

Terapeutické komunity a služby následné péče v případě, že služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).

Telefonická krizová pomoc – např. provoz telefonické krizové linky obětem domácího násilí, seniorům apod.

Terénní programy v případech, kdy služba je poskytována problémovým skupinám v rámci celé ČR či území přesahujícího 3 kraje a nikoliv v rámci příslušného kraje (např. uživatelé návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi).

Poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb – např. poskytování tlumočnických služeb neslyšícím uživatelům v rámci ČR.

Domovy se zvláštním režimem v případě, že služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).
apod.

Do programu podpory B se od roku 2009 zařazují žádosti o dotaci na sociální služby (zejména odlehčovací služby), které jsou poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní péče pobytového charakteru (hospic)!

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2009 jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen “metodika”).

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2009. Žádost musí být vyplněna a předložena stanoveným způsobem. K žádosti musí být zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě.

Elektronický formulář žádosti spolu s programem 602XML Filler je k dispozici na webovém serveru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz, položka sociální služby – dotace pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb (POZOR: Pro řádné fungování formuláře je nezbytná instalace aktuální verze 2.59 programu 602XML Filler).

Pro práci s formuláři je nutné stáhnout program 602XML Filler na osobní počítač a provést instalaci. Návod ke stažení a vyplňování elektronického formuláře žádosti pomocí programu 602XML Filler naleznete v dokumentu s názvem „Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler“.

Elektronický formulář žádosti má celkem 5 částí:

 1. Identifikační údaje o předkládající organizaci – poskytovateli sociální služby
 2. Charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění
 3. Souhrnná výše požadavků pro rok 2008 dle jednotlivých sociálních služeb
 4. Přílohy k žádosti
 5. Podpis statutárního zástupce organizace
Upozornění!!!

Část 2 žádosti „Charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění“ žadatel o dotaci (poskytovatel sociální služby) vyplňuje samostatně za každou poskytovanou sociální službu.

Poskytovatel sociální služby vždy podává na příslušný krajský úřad nebo MPSV vždy jen jeden formulář žádosti o dotaci!

Např. pokud poskytovatel v rámci Jihomoravského kraje poskytuje 10 různých sociálních služeb (služby sociální péče, služby sociální prevence), vyplní část 3 žádosti 10x, tj. za každou sociální službu jednotlivě.

Část 3 se ve formuláři přidá (zopakuje) prostřednictvím tzv. opakující sekce nebo použitím tlačítka „Přidat další poskytovanou sociální službu“ v pravém horním rohu v rámci části 3 (blíže viz dokument s názvem Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler.)

Slovní komentář v bodě 2.9. formuláře žádosti („Další údaje o poskytované sociální službě“) uvádějte maximálně stručný, popište především ty charakteristiky služby, které neobsahuje registr poskytovatelů sociálních služeb!!!! Například způsob a důvody zajištění bezplatného poskytování pečovatelské služby, nebo jiné znaky služby, které ji odlišují od obecných charakteristik služby (obtížná územní dostupnost, specifické potřeby cílové skupiny apod.).

Uložení a elektronické odeslání vyplněného formuláře žádosti je popsáno v dokumentu s názvem „Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler“.

Elektronické odeslání žádosti:

V případě programu podpory A:

Žádost se odesílá na e-mailovou adresu příslušného krajského úřadu a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV ČR: soc.sluzby-zadost@mpsv.cz

E-mailové adresy pro odeslání žádostí na příslušný krajský úřad:

Krajský úřad e-mail
KÚ Jihočeského kraje dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz
KÚ Karlovarského kraje jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz; vera.moderova@kr-karlovarsky.cz
KÚ Královéhradeckého kraje soc-dotace08@kr-kralovehradecky.cz
KÚ Libereckého kraje dotacnirizeni.mpsv-kraj@kraj-lbc.cz
KÚ Moravskoslezského kraje dotace.mpsv@kr-moravskoslezsky.cz
KÚ Olomouckého kraje dotace@kr-olomoucky.cz
KÚ Pardubického kraje dotacempsv2009@pardubickykraj.cz
KÚ Plzeňského kraje dotacesvz@plzensky-kraj.cz
KÚ Středočeského kraje soc.dotace@kr-s.cz
KÚ Ústeckého kraje dotace.sz@kr-ustecky.cz
KÚ Kraje Vysočina dotace2009@kr-vysocina.cz
KÚ Jihomoravského kraje dotacempsv@kr-jihomoravsky.cz
KÚ Zlínského kraje jana.sormova@kr-zlinsky.cz
Magistrát hl. města Prahy dotace@cityofprague.cz
V případě programu podpory B:

Žádost se odesílá na e-mailovou adresu MPSV ČR: soc.sluzby-zadost@mpsv.cz

Podání žádosti v elektronické podobě (blíže viz "Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler"):

 • uložený formulář ve formátu zfo,
Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat do 30. září 2008 včetně (platí pro oba dva programy podpory).

Jak lze získat podrobnější informace

Informace lze získat na internetových stránkách MPSV ČR v sekci Sociální služby – dotace pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb nebo v případě programu podpory A taktéž prostřednictvím příslušných krajských úřadů.

Hodnocení žádostí

Na přijaté žádosti (poskytované sociální služby) budou uplatněna následující formální a věcná kritéria.

Formální kritéria:

 1. žádost byla podána v tištěné podobě (1 x originál) na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2009,
 2. žádost byla dodána v elektronické podobě a verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné,
 3. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané (povinné) údaje,
 4. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti
  Jedná se o následující povinné přílohy:
  • kopie rozhodnutí o registraci sociální služby,
  • vyjádření k podpoře sociální služby ze strany příslušného odboru sociálních věcí nebo jiného věcně příslušného pracoviště krajského úřadu – POUZE V PŘÍPADĚ PROGRAMU PODPORY B – sociálních služeb s nadregionální působností,
 5. na písemné žádosti nechybí podpis oprávněné osoby,
 6. písemná žádost je podána ve stanoveném termínu (tj. do 30. září 2008),
 7. organizace k datu podání žádosti nemá podle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám (pozn. Čestné prohlášení o bezdlužnosti je součástí formuláře žádosti poskytovatele soc.služby.).

Obecná kritéria pro přidělení dotace:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel oprávnění k poskytování (registraci) – §78 a následující zákona o sociálních službách.
 • V případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízení ústavní péče (§52 zákona o sociálních službách) lze dotaci poskytnout pouze v případě zápisu služby v registru poskytovatelů sociálních služeb (§85 odst. 1 zákona o sociálních službách).
  Upozornění: Žádost o dotaci ze státního rozpočtu může být předložena pouze za předpokladu, že je již vydáno rozhodnutí o registraci soc.služby nebo proveden zápis v registru poskytovatelů soc.služeb.
 • Dotaci lze poskytnout pouze v případě těch sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje, který je přílohou formuláře souhrnné žádosti o dotaci.

Specifická kritéria pro posouzení výše požadavku na dotaci na každou sociální službu:

 • přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v rámci požadavku na dotaci
 • zajištění dalších zdrojů financování služby zejména vzhledem k druhu služby a právní formě poskytovatele

Bližší popis těchto kritérií je uveden v dokumentu s názvem „Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009“.

Ostatní upozornění

 • V případě, kdy je dotace požadována na pečovatelskou službu, která je podle §75 odst. 2 zákona o sociálních službách poskytována bez úhrady, žadatel o dotaci uvede v bodě 3.9 Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2009 předpokládaný počet uživatelů a náklady této služby.
 • Případné dotazy a konzultace provádí v případě programu podpory A místně příslušný krajský úřad a v případě programu podpory B odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV/oddělení koncepce financování sociálních služeb (oddělení 221).