Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2008 - výzva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

odbor sociálních služeb

vyhlašuje pro rok 2008

výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb). Dotační řízení MPSV ČR je vyhlášeno v návaznosti na §101 a §104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.

Dotaci pro rok 2008 lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (zejména v případě služeb s regionální a místní působností) bude poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby (tj. v souladu s regionálními plány rozvoje sociálních služeb).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2008

Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona č. 108/2006 Sb.).

V rámci tohoto programu bude uskutečňována podpora sociálních služeb, za podmínek stanovených metodikou, s výjimkou těch, které naplní podmínky stanovené pro program podpory B.

Program podpory B, Oblast B1 – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.)

V rámci této oblasti podpory bude podporováno výhradně poskytování takových sociálních služeb, které jsou prováděny v národním měřítku a které se zaměří na cílovou skupinu uživatelů služby (na okruh osob, pro který je sociální služba určena), u nichž riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální charakter, ale dopadá na celou společnost.

Oblast podpory je směřována na konkrétní pomoc a podporu uživatelům služby. Tyto služby musí vzhledem k požadavku na celostátní a nadregionální charakter (národní měřítko) dále splňovat povinně podmínku místa realizace služby, tj.:

 • poskytování sociální služby musí přesahovat území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně nebo
 • poskytování sociální služby bude mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a při poskytování sociální služby musí být vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR.

V opačném případě je žadatel považován za poskytovatele regionálních, místních sociálních služeb a podává žádost podle místa realizace konkrétní/ch služby/eb na příslušný krajský úřad.

Vybrané příklady celostátních či nadregionálních služeb:

Terapeutické komunity a služby následné péče v případě, že služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).

Telefonická krizová pomoc – např. provoz telefonické krizové linky obětem domácího násilí, seniorům apod.

Terénní programy v případech, kdy služba je poskytována problémovým skupinám v rámci celé ČR či území přesahujícího 3 kraje a nikoliv v rámci příslušného kraje (např. uživatelé návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi).

Poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb – např. poskytování tlumočnických služeb neslyšícím uživatelům v rámci ČR.

Domovy se zvláštním režimem v případě, že služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).
apod.

Program podpory B, Oblast B2 – tato oblast není pro rok 2008 prozatím vyhlášena. Činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, podpora kvality sociálních služeb a zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb bude v roce 2008 podporováno především z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2008 jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2008 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen “metodika”).

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2008. Žádost musí být vyplněna a předložena stanoveným způsobem. K žádosti musí být zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě.

Elektronický formulář žádosti spolu s programem 602XML Filler je k dispozici na webovém serveru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz, položka sociální služby – dotace pro rok 2008 na poskytování sociálních služeb.

Pro práci s formuláři je nutné stáhnout program 602XML Filler na osobní počítač a provést instalaci. Návod ke stažení a vyplňování elektronického formuláře žádosti pomocí programu 602XML Filler naleznete v dokumentu s názvem „Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler“.

Elektronický formulář žádosti má celkem 6 částí:

 1. Identifikační údaje o předkládající organizaci – poskytovateli sociální služby
 2. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti
 3. Charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění
 4. Souhrnná výše požadavků pro rok 2008 dle jednotlivých sociálních služeb
 5. Přílohy k žádosti
 6. Podpis statutárního zástupce organizace
Upozornění!!!

Část 3 žádosti „Charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění“ žadatel o dotaci (poskytovatel sociální služby) vyplňuje samostatně za každou poskytovanou sociální službu.

Poskytovatel sociální služby vždy podává na příslušný krajský úřad nebo MPSV vždy jen jeden formulář žádosti o dotaci!

Např. pokud poskytovatel v rámci Jihomoravského kraje poskytuje 10 různých sociálních služeb (služby sociální péče, služby sociální prevence), vyplní část 3 žádosti 10x, tj. za každou sociální službu jednotlivě.

Část 3 se ve formuláři přidá (zopakuje) prostřednictvím tzv. opakující sekce nebo použitím tlačítka „Přidat další poskytovanou sociální službu“ v pravém horním rohu v rámci části 3 (blíže viz dokument s názvem Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler.)

Uložení a elektronické odeslání vyplněného formuláře žádosti je popsáno v dokumentu s názvem „Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler“.

Elektronické odeslání žádosti:

V případě programu podpory A:

Žádost se odesílá na e-mailovou adresu příslušného krajského úřadu a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV ČR: soc.sluzby-zadost@mpsv.cz

E-mailové adresy pro odeslání žádostí na příslušný krajský úřad:

Krajský úřad e-mail
KÚ Jihočeského kraje dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz
KÚ Karlovarského kraje alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz
KÚ Královéhradeckého kraje soc-dotace08@kr-kralovehradecky.cz
KÚ Libereckého kraje dotacnirizeni.mpsv-kraj@kraj-lbc.cz
KÚ Moravskoslezského kraje dotace.mpsv@kr-moravskoslezsky.cz
KÚ Olomouckého kraje dotace@kr-olomoucky.cz
KÚ Pardubického kraje dotacempsv2008@pardubickykraj.cz
KÚ Plzeňského kraje dotace2008svz@plzensky-kraj.cz
KÚ Středočeského kraje soc.dotace@kr-s.cz
KÚ Ústeckého kraje dotace.sz@kr-ustecky.cz
KÚ Kraje Vysočina dotace2008@kr-vysocina.cz
KÚ Jihomoravského kraje dotacempsv@kr-jihomoravsky.cz
KÚ Zlínského kraje jana.sormova@kr-zlinsky.cz
Magistrát hl. města Prahy dotace@cityofprague.cz
V případě programu podpory B:

Žádost se odesílá na e-mailovou adresu MPSV ČR: soc.sluzby-zadost@mpsv.cz

Podání žádosti v elektronické podobě (blíže viz "Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler"):

 • uložený formulář ve formátu fo
Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat do 1. října 2007 včetně (platí pro oba dva programy podpory).

Jak lze získat podrobnější informace

Informace lze získat na internetových stránkách MPSV ČR v sekci Sociální služby – dotace pro rok 2008 na poskytování sociálních služeb nebo v případě programu podpory A taktéž prostřednictvím příslušných krajských úřadů.

Hodnocení žádostí

Na přijaté žádosti (poskytované sociální služby) budou uplatněna následující formální a věcná kritéria.

Formální kritéria:

 1. žádost byla podána v tištěné podobě (1 x originál) na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2008,
 2. žádost byla dodána v elektronické podobě a verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné,
 3. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané (povinné) údaje,
 4. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti
  Jedná se o následující povinné přílohy:
  • kopie Žádosti o registraci sociálních služeb nebo kopie Oznámení zdravotnického zařízení ústavní péče o poskytování sociálních služeb a kopie Údajů o registrované sociální službě – V PŘÍPADĚ, ŽE NEBYLO DOPOSUD ROZHODNUTO O REGISTRACI SLUŽBY, NEBO NEBYL PROVEDEN ZÁPIS DO REGISTRU POSKYTOVATELŮ,
  • vyjádření k podpoře sociální služby ze strany příslušného odboru sociálních věcí nebo jiného věcně příslušného pracoviště krajského úřadu – POUZE V PŘÍPADĚ PROGRAMU PODPORY B
 5. na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby,
 6. žádost je podána ve stanoveném termínu (tj. do 1. října 2007),
 7. organizace k datu podání žádosti nemá podle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám

Věcná kritéria:

 1. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel oprávnění k poskytování (registraci) – §78 a následující zákona o sociálních službách,
 2. v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízení ústavní péče (§52 zákona o sociálních službách) lze dotaci poskytnout pouze v případě zápisu služby v registru poskytovatelů sociálních služeb (§85 odst. 1 zákona o soc. službách).
 3. dotaci lze navrhnout a poskytnout pouze v případě těch sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v plánech rozvoje sociálních služeb kraje na rok 2008, které jsou přílohou formuláře souhrnné žádosti o dotaci.

Specifická kritéria pro posouzení výše požadavku na dotaci na každou sociální službu:

 1. přiměřenost a hospodárnost rozpočtu zejména vzhledem k poskytovanému druhu, formě služby, kapacitě služby (počtu lůžek, počtu uživatelů, počtu kontaktů, atd.) a personálnímu zabezpečení.
 2. vymezení neuznatelných nákladů, tj. těch nákladových položek, které jsou uvedeny v požadavku na dotaci a které podle části V. bodu 11 metodiky patří mezi tzv. neuznatelné náklady.
 3. zajištění dalších zdrojů financování služby zejména vzhledem k druhu služby a právní formě poskytovatele.

Zejména v případě služeb sociální péče bude posuzována schopnost poskytovatele sociální služby vybírat odpovídající výši úhrady za poskytovanou službu od uživatelů služby.

Ostatní upozornění

 • V případě služby – „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“ (§52 zákona o soc.službách) bude možné žádat o dotaci pouze v rámci vyhlášeného termínu, tj. do 1. října 2007.
 • V případě, kdy je dotace požadována na pečovatelskou službu, která je podle §75 odst. 2 zákona o sociálních službách poskytována bez úhrady, žadatel o dotaci uvede v bodě 3.10 Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2008 předpokládaný počet uživatelů této služby.
 • Případné dotazy a konzultace provádí v případě programu podpory A místně příslušný krajský úřad a v případě programu podpory B odbor sociálních služeb MPSV.