Vyhlášené výzvy

V této sekci naleznete všechny podklady potřebné k podání žádosti o dotace a k realizaci projektu.

Specifický cíl I – Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol

Záměrem je především snížit potravinovou deprivaci dětí formou bezplatného stravování ve školních jídelnách. Příjemci dotace jsou všechny kraje ČR včetně Hl. m. Prahy. Očekávané doprovodné přínosy pro podpořené děti představují zlepšení jejich školní docházky, prospěchu a rovněž postavení v kolektivu, jak dokazují výsledky obdobných opatření, která zajišťují nestátní neziskové organizace (http://www.obedyprodeti.cz).

Partnery v projektech jsou vybrané školy v daném kraji a kontaktní pracoviště Úřadů práce ČR, která vydávají potvrzení o způsobilosti k poskytnutí pomoci osobám z cílových skupin.

Alokace prostředků pro každý region zohledňuje počet potřebných osob dle parametru souvislého nároku na dávky v hmotné nouzi, který činní 3 měsíce.

1. výzva SC I OP PMP (prosinec 2015)

Celkový objem prostředků na 1. výzvu činní necelých 27 mil. CZK a podpořeno může být až 10 000 dětí. Výzva byla otevřená všem krajům, zapojily se Liberecký kraj a Jihomoravský kraj.

Dokumenty k první výzvě SC I OP PMP

2. výzva SC I OP PMP (květen 2016)

Celkový objem prostředků na 2. výzvu činní 20 000 000 Kč a podpořeno může být až 17 184 dětí. Výzva je uzavřená, a je vyhlášena pro Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Hlavní město Prahu.

Dokumenty k druhé výzvě SC I OP PMP

Tiskoviny

3. výzva SC I OP PMP (březen 2017)

Celkový objem prostředků na 3. výzvu činní 35 000 000 Kč. Výzva je otevřená pro všechny kraje včetně Hlavního města Prahy. Pokud projeví zájem větší počet krajů než doposud (Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Hlavní město Praha), je MPSV připraveno výzvu navýšit.

Dokumenty k třetí výzvě SC I OP PMP

4. výzva SC I OP PMP (březen 2018)

Celkový objem prostředků na 4. výzvu činní 50 000 000 Kč s možností navýšení. Výzva je otevřená pro všechny kraje včetně Hlavního města Prahy a je zaměřena na zajištění stravy potřebným dětem ve školním roce 2018/2019. Ukončení příjmu žádostí je 30. 4. 2018.

Dokumenty ke čtvrté výzvě SC I OP PMP

5. výzva SC I OP PMP (duben 2019)

Celkový objem prostředků na 5. výzvu činní po navýšení 100 000 000 Kč. Výzva je otevřená pro všechny kraje včetně hlavního města Prahy a je zaměřena na zajištění stravy potřebným dětem ve školním roce 2019/2020. Ukončení příjmu žádostí je 3. 5. 2019.

Dokumenty k páté výzvě SC I OP PMP

6. výzva SC I OP PMP (Březen 2020)

Celkový objem prostředků na 6. výzvu činní 100 000 000 Kč s možností navýšení. Výzva je otevřená pro všechny kraje včetně hlavního města Prahy a je zaměřena na zajištění stravy potřebným dětem ve školním roce 2020/2021. Ukončení příjmu žádostí je 30. 4. 2020.

Dokumenty k šesté výzvě SC I OP PMP

7. výzva SC I OP PMP (Březen 2021) č. 30_21_011

Celkový objem prostředků na 7. výzvu činní 65 000 000 Kč. Výzva je otevřená pro všechny kraje včetně hlavního města Prahy a je zaměřena na zajištění stravy potřebným dětem ve školním roce 2021/2022. Ukončení příjmu žádostí je 30. 4. 2021.

Dokumenty k sedmé výzvě SC I OP PMP:

Program Podpora administrace krajských projektů OP PMP pro rok 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2021 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 pro kraje a Hlavní město Prahu v souladu s Příkazem ministryně č. 20/2020 Podpora administrace krajských projektů OP PMP ze dne 30. 9. 2020

Tento dotační titul má krajům umožnit zajištění finančních prostředků na administraci projektů ze státního rozpočtu. Prostředky dotačního titulu lze hradit náklady na zaměstnance ze státního rozpočtu ČR od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021.

Výdaje jsou omezeny maximální měsíční částkou ve výši 250 Kč na jednu zapojenou partnerskou organizaci v projektu realizovaném v rámci výzvy č. 30_20_010 OP PMP, maximálně však do výše 22.000 Kč. Maximální objem finančních prostředků pro jednu žádost činí 220.000 Kč.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti a stanovení výše dotace, vyúčtování, kontrolu a finanční vypořádání jsou uvedeny v Metodice.

Žádost o dotaci pro rok 2021 je možné podat nejpozději do 23. 11. 2020.

Dokumenty k programu:

Specifické cíle II a III – Potravinová a materiální pomoc chudým osobám a rodinám

Financování základních potřeb, jako je strava, ošacení, hygienické prostředky a další, je jedním z důležitých nástrojů na potlačování nejhorších forem chudoby. Specifické cíle 2 a 3 jsou zaměřeny právě na tento druh pomoci.

1. výzva SC II a III OP PMP (říjen 2015)

První vyhlášená výzva zohlednila požadavek partnerských organizací na zajištění centrální veřejné zakázky na nákup prostředků, které definovali (co do sortimentu a rovněž množství) sami nestátní neziskové organizace, které pomoc rozdělují.

V první výzvě se přihlásilo několik významných regionálních i celostátních organizací v ČR, které chtějí využít možnosti dalšího financování pomoci potřebným.

Celková alokace na první výzvu činní 70 mil. CZK

Dokumenty k první výzvě SC II a III OP PMP

2. výzva SCII a III OP PMP (duben 2016)

Celková alokace prostředků v druhé výzvě je 102 772 000 Kč a délka realizace projektu může být až 48 měsíců.

Dokumenty k druhé výzvě SC II a III OP PMP

Specifické cíle II a III – Potravinová a materiální pomoc chudým osobám a rodinám

Stručná informace k výzvám pro SC II a III

Financování základních potřeb, jako je strava, ošacení, hygienické prostředky a další, je jedním z důležitých nástrojů na potlačování nejhorších forem chudoby. Specifické cíle II a III jsou zaměřeny právě na tento druh pomoci.

První vyhlášená výzva (16. 11. 2015) zohlednila požadavek partnerských organizací na zajištění centrální veřejné zakázky na nákup prostředků, které definovali (co do sortimentu a rovněž množství) samy nestátní neziskové organizace, které pomoc rozdělují. Oprávněným příjemcem je zde Ministerstvo práce a sociálních věcí. Celková alokace na první výzvu činila 70 mil. Kč. Výzva byla již uzavřena.

Přiložené dokumenty: Výzva č. 30_15_001

Druhá vyhlášená výzva (2.5.2016) je vyhlášena opět pro odbor řízení projektů MPSV a předpokládá účast partnerských organizací z řad NNO, tentokrát však počítá i se zapojením potravinových bank a dalších subjektů, rozšířeno je i spektrum typů poskytované pomoci. Objem pomoci je 102 milionů Kč.

Přiložené dokumenty: Výzva č. 30_16_0004

Přílohy 1a a 1b, Pravidla pro žadatele a příjemce, Pokyny pro vyplnění v IS.

 

Poslední aktualizace: 1. 8. 2022