Výběrové řízení pro NNO působící v kraji Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2005 pro nestátní neziskové organizace, které sídlí nebo působí na území kraje Vysočina a vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

Nestátní neziskové organizace mohou dodatečně podat na předepsaném formuláři žádost o dotaci pro rok 2005 v rámci "Programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni - Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením na území kraje Vysočina". Žádosti je nutno podat ve čtyřech písemných vyhotoveních včetně příloh nejpozději do 17. prosince 2004 na adresu Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01  Praha 2.

Podmínky výběrového dotačního řízení stanovuje "Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005" a "Dodatek k Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005, schválené dne 22. července 2004".

Výběrové dotační řízení je vypisováno v souvislosti s tím, že kraj Vysočina nepodal Ministerstvu práce a sociálních věcí do 30. listopadu 2004 žádost finanční prostředky na podporu nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti v rámci "Programu podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením".