Výběrové dotační řízení pro rok 2004

Ministerstvo práce a sociálních věcí

vypisuje

výběrové řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2004 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Vyhlášené programy pro rok 2004

MPSV ČR vyhlašuje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2004 následující programy:

  • Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
    Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena celým územím ČR, nebo má výrazně nadregionální význam.
  • Program podpory sociálních služeb na místní úrovni
    Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena územím obce či kraje a na jejichž poskytování má obec, kraj zájem.
Podmínky výběrového dotačního řízení

Projekt musí být realizován v roce 2004, musí být předložen na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2004" s respektováním "Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2004" a "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválených usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001. Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici ve vrátnici Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na internetové adrese: www.mpsv.cz

Žádosti je nutno podat ve čtyřech písemných vyhotoveních včetně příloh (1 originál + 3 kopie) nejpozději do 10. října 2003 na adresu:

Odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2