Volný přístup na trh práce pro občany vybraných států a podmínky pobytu - novinky od 1. 7. 2024

Volný přístup na trh práce pro občany vybraných zemí a podmínky pobytu

1. července 2024 vstupuje v účinnost nařízení vlády, které zavádí volný vstup na český trh práce občanům těchto devíti států1:

 • Austrálie,
 • Japonsko,
 • Kanada,
 • Korejská republika,
 • Nový Zéland,
 • Velká Británie,
 • Spojené státy americké
 • Singapur
 • Izrael

Smyslem úpravy je snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, a zvýšení atraktivity českého trhu práce pro cizince z těchto zdrojových zemí.

Souhrnně pro občany těchto států platí, že k tomu, aby mohli být na území ČR zaměstnání, nepotřebují získat pracovní oprávnění (povolení k zaměstnání, zaměstnanecká, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance modrá karta), ale pouze oprávnění k pobytu na území ČR. Zaměstnavatelům občanů vybraných států pak odpadají povinnosti spojené s ohlašováním míst Úřadu práce za účelem zařazování volných pracovních míst do centrální evidence volných pracovních míst.

POZOR!

 • Volný vstup na trh práce nezajišťuje cizincům oprávnění k pobytu na území ČR. O pobytové oprávnění je stále nezbytné zažádat podle standardních procedur.  Více informací k tomu, jak zažádat o pobytové oprávnění naleznete na Informačním portálu pro cizince v sekci Typy víz a pobytů (https://frs.gov.cz/typy-viz-a-pobytu/).
 • Cizincům, kteří již v ČR legálně pobývají a dosud si museli o pracovní oprávnění žádat, tato povinnost nyní odpadá.

Leták ke stažení zde (1,5 MB).

Jak využít nově vzniklého práva a zároveň si zajistit legální pobyt v ČR?

 • Občan vybraného státu má být na území ČR zaměstnán po dobu kratší 3 měsíců

Občané vybraných států nemohou vykonávat zaměstnání pouze na základě volného přístupu na trh práce a bezvízového pobytu, neboť bezvízový pobyt slouží výhradně k nevýdělečným účelům2. Takový cizinec musí podat žádost o schengenské vízum za účelem zaměstnání na zastupitelském úřadě. K tomu nicméně nemusí předkládat povolení k zaměstnání.

 • V případě, že občan vybraného státu vstoupí na území ČR s úmyslem vykonávat zde zaměstnání po dobu kratší 3 měsíců, ale v průběhu pobytu dojde k prodloužení plánovaného zaměstnání tak, že by došlo k překročení maximální 3měsíční doby platnosti schengenského víza za účelem zaměstnanosti, musí cizinec vycestovat z ČR a na kterémkoliv zastupitelském úřadě České republiky podat žádost o dlouhodobé pobytové oprávnění3 (viz dále).
 • Občan vybraného státu má být na území ČR zaměstnán na dobu delší 3 měsíců

Plánuje-li občan státu uvedeného v nařízení pobývat na území ČR po dobu delší 3 měsíců, podá na kterémkoliv zastupitelském úřadě České republiky žádost o tzv. neduální zaměstnaneckou kartu. Tento typ zaměstnanecké karty lze (na rozdíl od tzv. duální zaměstnanecké karty určené pro cizince bez volného přístupu na trh práce) vydat na pracovní místo, které zaměstnavatel neohlásil Úřadu práce a není zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty4. Držitel karty je pak oprávněn zaměstnání volně měnit (a změnu do 3 dnů dodatečně oznamovat Ministerstvu vnitra).

 • Vysoce kvalifikovaný cizinec může požádat o modrou kartu, která mu oproti neduální zaměstnanecké kartě přináší výhody pro účely mobility v rámci EU, sloučení rodiny nebo sociálního zabezpečení. Tuto kartu lze však vydat pouze na volné místo ohlášené Úřadu práce a zařazené do příslušné centrální evidence a pravidla pro její vydání se proto pro občany vybraných států s volným přístupem na trh práce nemění.
 • Občan vybraného státu má být na území ČR dočasně převeden v rámci nadnárodní obchodní korporace na dobu delší 3 měsíců

Cizinec požádá o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, která se vydává manažerovi, specialistovi nebo absolventu-stážistovi dočasně převedenému do ČR v rámci nadnárodní obchodní korporace.

 • Občan vybraného státu má být vyslán na území ČR zaměstnavatelem usazeným ve třetím státě

Volný přístup na trh práce se nabytím účinnosti zmíněné novely bude vztahovat také na cizince, který je občanem státu uvedeného v nařízení, a který je svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslán k české právnické nebo fyzické osobě k výkonu práce. Takový cizinec již nebude potřebovat povolení k zaměstnání. Stejný přístup se bude uplatňovat i v případě občanů států stanovených nařízením, kteří dosud mohli na český trh práce vstupovat v rámci uzavřených memorand a programů pracovní dovolené, kteří nicméně museli za tímto účelem požádat o povolení k zaměstnání.  S účinností výše uvedené novely již povolení k zaměstnání také potřebovat nebudou.


1) Novelou zákona o zaměstnanosti provedenou zákonem č. 408/2023 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, byla do ustanovení § 98 zákona o zaměstnanosti doplněna úprava v podobě nového písm. u), která spočívá v rozšíření okruhu případů, kdy není potřeba k zaměstnávání cizince pracovní oprávnění. Konkrétně nové písmeno u) stanoví, že volný přístup na trh práce bude mít občan státu uvedeného na seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta; seznam těchto států může vláda stanovit nařízením, a to po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody a s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu práce.

2) Výjimku tvoří situace, na něž se vztahuje § 4 odst. 2 Nařízení vlády č. 215/2017 Sb., o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

3) Lze využít např. Vízové centrum Drážďany (https://mzv.gov.cz/dresden/cz/viza_visas/vizove_centrum_drazdany/index.html)

4) Cizinec však může o tzv. duální zaměstnaneckou kartu, která se vydává se na místa ohlášená Úřadu práce a zařazená v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, rovněž požádat.

Poslední aktualizace: 25. 6. 2024