Volný pohyb pracovníků

Občané EU

Právo volného pohybu pracovníků je zakotveno v samotných zakládajících smlouvách EU a zejména v Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. V České republice je přímo aplikovatelné i bez převedení do národního práva.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nicméně pro přehlednost staví občany EU (státní příslušníky členských států EU) a jejich rodinné příslušníky na roveň občanů ČR. Rodinní příslušníci občana Unie mají volný přístup na trh práce bez ohledu na svoji státní příslušnost.

Za rodinného příslušníka, který má volný přístup na trh práce, se považuje:

  • manžel/ka, registrovaný partner
  • dítě mladší 21 let
  • dítě manžela občana EU, pokud je toto dítě mladší 21 let
  • rodič občana EU, je-li tento občan EU mladší 21 let
  • nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii
  • nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii manžela občana EU
  • osoba žijící s občanem EU ve společné domácnosti
  • osoba, která se není sama o sebe schopna postarat ze zdravotních důvodů bez osobní péče občana EU.

Občané EHP a Švýcarska

Stejné právní postavení jako občané České republiky mají též občané Norska, Lichtenštejnska a Islandu, patřící do Evropského hospodářského prostoru (EHP), jejich rodinní příslušníci a dále občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci.

Možnost vstupu na trh práce pro občany EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinné příslušníky

Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR pracovní povolení, pokud občan EU/EHP, od něhož rodinný příslušník odvozuje svoje práva, uplatňuje právo volného pohybu.

Rodinný příslušník, který není občanem EU/EHP, ani Švýcarska, předkládá příslušnému úřadu práce doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska.

Služba EURES v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru

Základním posláním služby EURES je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) poskytuje služby, užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Síť EURES nabízí veřejné služby zaměstnanosti ve všech 27 členských státech EU, dále Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, které jsou součástí EHP. Dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko.

V každém členské státě je osobní poskytování služby EURES zajištěno především prostřednictvím EURES poradců, vyškolených specialistů, kteří jsou zájemcům schopni sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP. EURES poradci působí v ČR na pověřených úřadech práce (ÚP) v krajských městech.

Základní informace o nabídce sítě EURES lze také zjistit na každém ÚP prostřednictvím kontaktní osoby pro EURES. Kontaktní osoba pro EURES zájemce seznámí s principy fungování sítě EURES, poskytne jim informační materiály, informuje je o portále EURES a o národní webové stránce EURES a vážným zájemcům o práci v jiném členském státě EU/EHP předá kontakt na EURES poradce.

Nařízení 1612/68 o Volném pohybu pracovníků (474.02 kB)

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020