Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

S účinností od 15. 8. 2017 byl zaveden institut karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Tento nový druh duálního povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR umožňuje jeho držiteli pobyt na území ČR delší než 3 měsíce a výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec dočasně převeden v rámci, zjednodušeně řečeno, nadnárodní společnosti (podrobněji viz Vymezení základních pojmů).

Přičemž:

Manažerem se rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydává Ministerstvo vnitra. Více informací proto naleznete na webových stránkách MV na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/karta-vnitropodnikove-prevedeneho-zamestnance.aspx.

Povinnosti zaměstnavatele vůči Úřadu práce

Pro žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance není třeba hlásit Úřadu práce ČR volné pracovní místo.

Informační a evidenční povinnost se ovšem na zaměstnavatele držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vztahuje, viz stránka Postup zaměstnavatele.

Zvláštní případ

Držitel povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, který je vnitropodnikově převedený na území ČR na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, má podle zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce.

Poslední aktualizace: 5. 11. 2020