Veřejné zakázky

Elektronizace a přístup k veřejným zakázkám

Jednou z priorit resortu práce a sociálních věcí je elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek. K tomuto účelu využívají organizace v resortu práce a sociálních věcí primárně své profily zadavatele – odkaz na profil MPSV v E-ZAK naleznete zde a odkaz na profil MPSV v NEN naleznete zde. Na tomto místě jsou shromažďovány veškeré informace týkající se zejména zakázek podlimitních a nadlimitních (tj. zakázek nad 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb, resp. nad 6 mil. Kč v případě stavebních prací).

Primárně pro účely veřejných zakázek malého rozsahu (tj. zakázky do 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb, resp. 6 mil. Kč v případě stavebních prací) pak MPSV ve velké míře využívá elektronické tržiště NEN – odkaz naleznete zde. Dodavatelé se musí na tržišti nejprve zaregistrovat, což je jednoduchý úkon, díky němuž získáte snadný přístup k informacím o vyhlášených veřejných zakázkách, o něž se můžete ucházet.

V případě zakázek spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu dochází k uveřejnění veřejných zakázek i na internetových stránkách ESF CR.

Jsme přesvědčeni, že tento přístup k administraci veřejných zakázek významně posiluje transparentnost zadávání veřejných zakázek a maximální otevřenost vůči všem potencionálním dodavatelům.

Současně upozorňujeme, že uveřejňování veřejných zakázek přímo na internetových stránkách MPSV (tj. zde) bylo v roce 2015 ukončeno, tato sekce s původními veřejnými zakázkami je dostupná již jen v archívu.

Strategie resortu práce a sociálních věcí v oblasti veřejných zakázek

MPSV si uvědomuje potenciál, kterým prostřednictvím veřejných zakázek disponuje z hlediska svého vlivu na trh - a přirozeně potažmo na zaměstnanost - a definovalo si strategické priority v oblasti politiky veřejného zadávání, které bude v následujících letech realizovat tak, aby naplnilo svůj cíl stát se odpovědným hospodářem, který vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sleduje i dopad svých rozhodnutí na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životní prostředí.

V tomto směru priority MPSV vycházejí jak z obecných cílů a priorit resortu práce a sociálních věcí (zejména z hlediska podpory zaměstnanosti a sociálního začleňování), tak zejména i z aktuální směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek1), která klade důraz na efektivitu veřejných výdajů a možnost zadavatelů využívat veřejné zakázky na podporu společných společenských cílů, které vymezuje zejm. strategie „Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (odst. 2 preambule). V tomto směru je akcentováno strategické zadávání veřejných zakázek s environmentálním, sociálním a inovačním rozměrem (odst. 123 preambule směrnice 2014/24/EU).

MPSV definuje své cíle a priority pro oblast veřejného zadávání následovně:

Cíl: Nastavení a implementace systému strategického a odpovědného zadávání veřejných zakázek

MPSV se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání, který lze definovat jako proces, při kterém organizace nakupuje produkty a služby způsobem, kdy získává maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a při minimálních škodách na životním prostředí. Konkrétní implementace tohoto principu se opírá o následující tři priority:

  1. Diverzifikace dodavatelského řetězce: podpora soutěže, otevřenosti vůči dodavatelům a zvýšení diverzity dodavatelského řetězce (tj. včetně zajištění adekvátního přístupu sociálních podniků, firem zaměstnávajících zdravotně znevýhodněné, atd.)
  2. Podpora a rozvoj sociálně odpovědného veřejného zadávání: zohledňování sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek, a to jak s ohledem na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob, tak s důrazem na potírání nelegální práce, resp. dodržování pracovněprávních podmínek a bezpečnosti práce
  3. Zohledňování celkové udržitelnosti a dopadů na životní prostředí: hledání ekologicky šetrných řešení, které jsou v rovnováze s důrazem na ekonomickou výhodnost a aktuální hospodářskou situaci.

Strategii odpovědného veřejného zadávání naleznete zde (456.69 kB).

Příklady veřejných zakázek reflektujících výše zmíněnou strategii:

MPSV zveřejňuje plán podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek schválených k realizaci v roce 2022.

Poznámky pod čarou

1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

Poslední aktualizace: 11. 4. 2022