Veřejná zakázka na "Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené"

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb

vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

veřejnou zakázku na téma:

"Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené"

Výzva je vyhlášena ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna dne 30. května 2005 pod evidenčním číslem 50008758 na adrese: www.centralniadresa.cz, kde je možné získat bližší informace o veřejné zakázce a kontaktní adresu pro zaslání zadávacích podmínek.

1. Obsah a cíle projektu

Změny v činnosti a působnosti zaměstnanců působících v oblasti sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené byly vyvolány reformou veřejné správy a především zánikem okresních úřadů. V rámci přenesené působnosti byla na obcích s rozšířenou působností nově ustanovena funkce koordinátora (dle zákona č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů). Výkon této funkce je však často kumulován s jinými agendami, její rozsah není zcela zřejmý, stejně jako kompetence koordinátorů. Skutečnosti o neefektivním fungování systému výkonu přenesené působnosti v oblasti sociální péče o danou cílovou skupinu vyplynuly z průzkumu provedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a dále z pracovních jednání s metodiky. Obdobná situace je i u metodiků, kteří mají zajišťovat metodické vedení zmíněných koordinátorů. Od provedené reformy veřejné správy se doposud nepodařilo nastavit systém na takovou úroveň, která by byla dostačující. MPSV se rozhodlo vzniklý problém řešit a chce realizací projektu zlepšit celkovou situaci v oblasti metodického vedení a koordinace poskytování služeb pro danou cílovou skupinu, zvýšit povědomí o práci metodiků a koordinátorů, zajistit kvalitní profesní vzdělávání a akreditaci vzdělávacího programu.

V průběhu realizace projektu budou dopracovány kompetence metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené (současné stanovené kompetence jsou popsány v Cíli 1), tj. náplň práce), které jasně vymezí rozsah výkonu činností obou ustanovených funkcí, což je zásadní pro zmíněné pracovníky, místní samosprávy, ale i další zainteresované subjekty, které s danou cílovou skupinou pracují (např. Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR, zdravotnická zařízení). Pro výkon těchto funkcí budou zpracovány metodické příručky (metodiky).

Zpracované metodiky upraví způsob a postupy vykonávaných činností. Bude vytvořen vzdělávací program, jež bude akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Podle tohoto vzdělávacího programu budou vyškoleni metodici a koordinátoři sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené. Vzdělávací program bude Ministerstvo vnitra ČR po ukončení realizace projektu používat pro vzdělávání obou typů pracovníků. Po absolvování vzdělávání (po úspěšném ukončení vzdělávacího programu) budou jak metodici, tak koordinátoři sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené vybaveni nezbytnými znalostmi a dovednostmi (organizační, komunikační, mediační, manažerské, plánovací dovednosti atd.), které jim umožní zabezpečit kvalitní a systematické poskytování a plánování sociálních služeb pro osoby společensky nepřizpůsobené. Bude nastaven systém toku informací důležitých pro efektivní fungování systému a informací využitelných pro možnosti čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) v současném i dalším programovacím období. Důležitým výstupem projektu budou podrobné údaje o poskytovaných službách a funkčnosti systému sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené v jednotlivých regionech.

Zakázka obsahuje stanovení těchto specifických cílů:
 1. Vytvoření a připomínkování metodické příručky pro činnosti metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené;
 2. Vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu pro dosažení stanovených kompetencí;
 3. Vyškolení metodiků a koordinátorů pro osoby společensky nepřizpůsobené a zjištění základních údajů o poskytovaných sociálních službách a funkčnosti systému sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené v regionech;
 4. Ukončení realizace veřejné zakázky.
Časové milníky
Nejzazší termíny pro plnění jednotlivých etap veřejné zakázky
Vytvoření metodické příručky pro činnosti metodiků a koordinátorů (části a),b),c)) září - říjen 2005
Vytvoření vzdělávacího programu pro metodiky a koordinátory říjen - prosinec 2005
Vyškolení metodiků a koordinátorů pro osoby společensky nepřizpůsobené a zjištění základních údajů o poskytovaných sociálních službách a funkčnosti systému sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené v regionech leden 2006 - únor 2007
Dopracování metodiky a vydání definitivní verze únor 2007
Předání výstupů realizace veřejné zakázky MPSV březen 2007
Dodavatel bude dále zajišťovat zejména tyto aktivity

Dodavatel zabezpečí průběžnou publicitu a propagaci dosahovaných výsledků projektu formou:

 • propagační akce (např. semináře),
 • informačních materiálů a publikování v tisku a v různých odborných periodikách, informování o seminářích, konferencích, a to v odborném i běžném tisku, průběžné informování prostředky médií,
 • zřízením samostatných www stránek (hned na začátku projektu) a jejich průběžným doplňováním o aktuální informace o realizace projektu na Vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené,
 • propagační materiály budou označovány v souladu s Manuálem vizuální identity (viz příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci), minimálně použitím loga EU a ESF.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 8.

2. Oprávnění žadatelé a partneři

Účast ve výběrovém řízení je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám. Uchazeči (včetně firem tvořících totéž právní uskupení) mohou podat pouze jednu nabídku.

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační kritéria podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 12,13 a 14.

3. Rozpočet a doba plnění zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky začne v roce 2005 po podpisu smlouvy a skončí v roce 2007. Výše podpory na předložený projekt by neměla přesáhnout 13 780 000,-Kč bez DPH. Projekt vybraného subjektu bude hrazen do výše 100 % uznatelných nákladů.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 11 a 18.

4. Hodnocení nabídky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky je stanoveno následovně:

 • metoda realizace jednotlivých aktivit projektu
 • nabídková cena
 • srozumitelnost
 • harmonogram realizace projektu v návaznosti na kvalitu plnění jednotlivých aktivit
 • rozsah a kvalita poskytovaných garancí

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 15.

5. Termíny pro podávání nabídek a kvalifikačních kritérií

Kvalifikační kritéria a nabídka musí být doručeny v obálce doporučeně poštou nebo osobně na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Česká republika, a to v pracovní dny v úředních hodinách (PO-ČT 7:30 - 16:15, PÁ 7:30 - 15:00), ale nejpozději dne 22.7.2005 do 14:00 hodin SEČ.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 16.