Veřejná zakázka na "Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb" v oblasti komunitního plánování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb

vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

veřejnou zakázku na téma:

"Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb" v oblasti komunitního plánování sociálních služeb"

Výzva je vyhlášena ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna dne 15. února 2005 pod evidenčním číslem 50004461 na adrese: www.centralniadresa.cz, kde je možné získat bližší informace o veřejné zakázce a kontaktní adresu pro zaslání zadávacích podmínek.

1. Obsah a cíle projektu

Cílem tohoto projektu je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb, který zohledňuje specifické demografické charakteristiky jednotlivých obcí/regionů a potřeby uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti s hlavním důrazem na minimalizaci rizik vzniku sociálního vyloučení, na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených cílových skupin a zároveň přispívá k udržení a návratu osob na trh práce.

Komunitní plánování sociálních služeb ("plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni") je jedním z prostředků, který přispívá jednak k sociálnímu začlenění osob v nepříznivé sociální situaci do běžného života společnosti a také k dosažení stabilního trhu zaměstnanosti. Cílem komunitního plánování je, aby byly uživatelům k dispozici takové služby, které skutečně potřebují. Komunitní plánování je podle usnesení vlády č. 824/2004 ze dne 1. září 2004 ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb prostředkem k zajištění takových typů služeb jako jsou např.: chráněné dílny, podporované zaměstnání, přechodné zaměstnání a další typy sociálních služeb.

Plánování sociálních služeb zajistí efektivní fungování sociálních služeb (služby jsou dostupné, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní atd.), jejichž využití usnadní uživatelům služeb či dalším členům rodiny návrat na trh práce nebo setrvání na trhu práce.

Zakázka obsahuje stanovení těchto specifických cílů:
 1. Vytvoření metodik pro plánování sociálních služeb na lokální/regionální úrovni, podporující spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti.
 2. Vytvoření vzdělávacích programů pro plánování sociálních služeb, podporujících spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. Jedná se o:
  • Vzdělávací program pro zpracovatele komunitního plánu sociálních služeb obce/regionu
  • Vzdělávací program pro "krajské vzdělavatele" - poskytovatele vzdělávacího programu
 3. Vyškolení "krajských vzdělavatelů" připravených poskytovat pro potřeby obce/regionu vzdělávací programy a zabezpečení následné metodické podpory při plánování sociálních služeb.
 4. Zpracování návrhu na další metodické vedení systému plánování sociálních služeb a ukončení projektu.
Časové milníky
Příklady dobré praxe, 1. verze metodik Nejdéle do konce 9/05
Vzdělávací program pro zpracovatele komunitního plánu hotov vč. připomínkování Nejdéle do konce 11/05
Vzdělávací program pro krajské vzdělavatele hotov vč. připomínkování Nejdéle do konce 1/06
Vyškolení krajských vzdělavatelů Nejdéle do konce 5/07
Dopracování metodik a vydání konečné verze metodik Nejdéle do konce 1/07
Dopracování vzdělávacího programu pro zpracovatele komunitního plánu Nejdéle do konce 1/07
Zpracování návrhu další metodické podpory Nejdéle do konce 8/07
Vypracování závěrečné zprávy k projektu Nejdéle do konce 10/07
Dodavatel bude dále zajišťovat zejména tyto aktivity

Dodavatel zabezpečí průběžnou publicitu a propagaci dosahovaných výsledků projektu formou:

 • odborných seminářů v regionech,
 • celostátní konference,
 • informačních materiálů a publikování v tisku a v různých odborných periodikách, informování o seminářích, konferencích, a to v odborném i běžném tisku, průběžné informování prostředky médií,
 • zřízením samostatných www stránek (hned na začátku projektu) a jejich průběžným doplňováním o aktuální informace na téma komunitní plánování sociálních služeb a realizace projektu,
 • používáním loga ESF na všech informačních materiálech.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 8.

2. Oprávnění žadatelé a partneři

Účast ve výběrovém řízení je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám. Uchazeči (včetně firem tvořících totéž právní uskupení) mohou podat pouze jednu nabídku.

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační kritéria podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 12,13 a 14.

3. Rozpočet a doba plnění zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky začne v roce 2005 po podpisu smlouvy a skončí v roce 2007. Výše podpory na předložený projekt by neměla přesáhnout 13 700 000 Kč bez DPH. Projekt vybraného subjektu bude hrazen do výše 100 % uznatelných nákladů.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 11 a 18.

4. Hodnocení nabídky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky je stanoveno následovně:

 • metoda realizace jednotlivých aktivit projektu
 • nabídková cena
 • srozumitelnost
 • harmonogram realizace projektu v návaznosti na kvalitu plnění jednotlivých aktivit
 • rozsah a kvalita poskytovaných garancí

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 15.

5. Termíny pro podávání nabídek a kvalifikačních kritérií

Kvalifikační kritéria a nabídka musí být doručeny v obálce doporučeně poštou nebo osobně na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Česká republika, a to v pracovní dny od 08:00 do 14:30 hodin, ale nejpozději do dne 11. dubna 2005 do 09:00 hodin SEČ

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 16.