Veřejná zakázka na "Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb"

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb

vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

veřejnou zakázku na téma:

"Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb"

Výzva je vyhlášena ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna dne 28. listopadu 2005 pod evidenčním číslem 50014733 na adrese: www.centralniadresa.cz, kde je možné získat bližší informace o veřejné zakázce a kontaktní adresu pro zaslání zadávacích podmínek.

1. Obsah a cíle projektu

Hlavním záměrem předkládané veřejné zakázky je vytvoření jednotného systému na zavádění Standardů kvality sociálních služeb (MPSV 2002), dále jen "národní Standardy kvality" a podpora jednotné tvorby standardů pro jednotlivé typy sociálních služeb. Cíl bude naplněn prostřednictvím průvodců v zavádění národních Standardů kvality, kteří budou vzděláni v nově vytvořeném a pilotně ověřeném vzdělávacím programu. Dále bude podpořen proces tvorby typových standardů kvality, které budou vytvářet zastřešující subjekty pro jednotlivé druhy sociálních služeb.

Tyto produkty by měly být vytvářeny v rámci konzultačního procesu zainteresovaných subjektů a práce pracovních skupin (zejména zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů, odborných organizací a asociací sociálních služeb, MPSV) , jejich tvorba by měla vycházet také z analýz, které jsou v projektu požadovány.

V rámci závěrečného vyhodnocení veřejné zakázky dodavatel navrhne optimální způsob pokračování nastaveného systému vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb v ČR.

Základní požadavky na řešení zakázky
 • Pro účely realizace projektu zřídí dodavatel hodnotící a monitorovací skupinu, která bude sestavena ze zástupců - budoucích průvodců v zavádění národních Standardů kvality sociálních služeb, zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, MPSV, zástupce dodavatele popř. dalších vybraných zástupců organizací či odborníků působících v oblasti sociálních služeb. Tato skupina bude spolupracovat s případnými dalšími pracovními skupinami projektu a hodnotit jejich výstupy.
 • Jednotlivé aktivity budou vytvářeny v souladu s koncepčními materiály MPSV, s návrhem event. platným zněním zákona o sociálních službách a dalšími výstupy realizovanými v oblasti kvality v sociálních službách.
 • Pro jednotlivé cíle bude dodavatel vytvářet pracovní skupiny složené z relevantních zástupců působících v dané oblasti, které budou koordinovány hodnotící a monitorovací skupinou projektu.
 • Dodavatel navrhne a po schválení ze strany zadavatele implementuje metody kvality (např. EFQM) do procesů realizovaných v projektu.
 • Dodavatel bude spolupracovat s dalším dodavatelem veřejné zakázky na "Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb" (předávání průběžných informací o výstupech projektu, spolupráce při vytváření pracovních skupin, implementace výstupů projektu do programů, apod.).
 • Zadavatel požaduje v případech, kde je více rovnocenných způsobů řešení, aby dodavatel předložil ke schválení zadavateli všechny tyto rovnocenné varianty.
 • V případě, že je po dodavateli požadováno předložení návrhu, předkládá neprodleně dodavatel zadavateli tento materiál ke schválení tak, aby co nejdříve pokračoval dále v plnění zakázky. V případě, že je dodavateli uloženo při realizaci dílčích aktivit konzultovat se zadavatelem, vyhrazuje si zadavatel v těchto případech právo veta.
 • Dodavatel navrhne variantně zadavateli, jak řešit záruku kvality (odborné záštity).
 • Výstupní materiály budou soustředěny u zadavatele. Postupy, metodiky a základní "know how" vytváření typových standardů zůstanou majetkem zadavatele. Ostatní vlastnická práva budou striktně stanovena smlouvou mezi zadavatelem a dodavatelem.
Cíle veřejné zakázky

Všeobecným cílem veřejné zakázky je na základě zmapování současné situace v oblasti zavádění národních Standardů kvality a na základě již exitujících typových specifických standardů kvality sociálních služeb, vytvořit jednotný systém pro vzdělávání v zavádění národních Standardů kvality v sociálních službách. A dále pak vytvořit jednotnou metodiku pro vznik typových standardů kvality a podpořit rozvoj a revizi již existujících standardů kvality a vzdělávacích programů. Tyto produkty by měly být vytvářeny v rámci konzultačního procesu zainteresovaných subjektů (zejména zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů, odborných organizací a asociací sociálních služeb, MPSV).

Cíl A - Vzdělávání v zavádění národních Standardů kvality sociálních služeb

 • Specifický cíl A1) Detailní zmapování a analýza současného stavu vzdělávání v zavádění národních Standardů kvality
 • Specifický cíl A2) Vytvoření vzdělávacího programu pro průvodce v zavádění národních Standardů kvality
 • Specifický cíl A3) Výběr průvodců v zavádění národních Standardů kvality a jejich vyškolení (tj. pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu pro průvodce v zavádění národních Standardů kvality)
 • Specifický cíl A4) Vytvoření metodiky pro výkon činnosti průvodce v zavádění národních Standardů kvality
 • Specifický cíl A5) Pilotní ověření metodiky pro výkon činnosti průvodce v zavádění národních Standardů kvality

Cíl B - Vytvoření typových standardů kvality a vzdělávacích programů v zavádění typových standardů kvality sociálních služeb

 • Specifický cíl B1) Detailní zmapování a analýza současného stavu vytváření typových standardů kvality sociálních služeb v ČR (existence typových standardů asociací a odborných organizací pro jednotlivé typy sociálních služeb)
 • Specifický cíl B2) Vytvoření hlavní pracovní skupiny pro tvorbu typových standardů kvality a jednotné metodiky pro tvorbu typových standardů kvality
 • Specifický cíl B3) Oslovení asociací a odborných, profesních organizací , aby se zapojily do procesu vytváření typových standardů kvality pro jednotlivé typy sociálních služeb - pilotní ověření vytvořené metodiky ve Specifickém cíli B2
 • Specifický cíl B4) Vytvoření typových standardů kvality a jejich předání na MPSV
 • Specifický cíl B5) Vytvoření vzdělávacích programů pro jednotlivé typy sociálních služeb (u kterých jsou vytvořeny typové standardy kvality podle jednotné metodiky) v zavádění typových standardů kvality a jejich příprava k akreditaci podle zákona o sociálních službách
 • Specifický cíl B6) - Pilotní ověření vzdělávacích programů pro typové standardy kvality
Časové milníky
Milníky harmonogramu plnění veřejné zakázky
(hlavní termíny, které musí byt dodrženy, pro plnění jednotlivých etap veřejné zakázky)
Detailní zmapování a analýza současného stavu vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb do 31. května 2006
Detailní zmapování a analýza současného stavu vytváření typových standardů kvality sociálních služeb v ČR do 31. května 2006
Vytvoření hlavní pracovní skupiny pro tvorbu typových standardů kvality do 30 června 2006
Vytvoření 1. verze vzdělávacího programu pro průvodce do 31. srpna 2006
Vytvoření metodiky pro typové standardy kvality do 30. září 2006
Vytvoření typových standardů kvality a jejich předání na MPSV do 30. listopadu 2007
Vyškolení průvodců v zavádění národních standardů kvality do 31. ledna 2008
Pilotní ověření metodiky pro vytváření typových standardů kvality do 31. leden 2008
Vydání definitivních verzí všech požadovaných dokumentů do 31. ledna 2008
Publicita a propagace dosahovaných výsledků:

Gesci za realizaci publicity a propagaci dosahovaných výsledků má zadavatel. Dodavatel na realizaci publicity a propagace úzce spolupracuje se zadavatelem. Cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o průběhu řešení projektu.

V rámci projektu proběhnou tyto aktivity:

 1. celostátní propagace projektu v médiích a odborných periodikách včetně úvodní a finální tiskové konference,
 2. odborné semináře o dílčích výstupech projektu v regionech,
 3. závěrečná celostátní konference (dvoudenní) k dané tématice a dosaženým výsledkům projektu,
 4. tvorba a distribuce informačních materiálů. Cílem je v průběhu řešení projektu vydat 5 druhů informačních letáků (cílené na uživatele, poskytovatele, rodinu, veřejnost, zřizovatele a zadavatele), v celkovém nákladu 10000 ks. Vytvořené metodiky (metodika vzdělávacího programu průvodců, metodika pro výkon činnosti průvodce, metodika pro vytváření typových standardů kvality) a soubor typových standardů kvality pro jednotlivé sociální služby dodavatel ve spolupráci s řešitelem vydá ve formě CD-Rom v nákladu 300 ks. Materiály budou distribuovány zájemcům z řad vzdělavatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Distribuční seznam vznikne v průběhu řešení projektu,
 5. webové stránky s tematikou standardů kvality sociálních služeb - zřídit hned na začátku projektu a průběžně doplňovat o aktuální informace o realizaci projektu - měsíční aktualizace, na stránkách bude zvýrazněno logo ESF a EU,
 6. výše uvedené aktivity musí být spojeny takovým způsobem, aby vytvořily informační kampaň prezentující systém vytvořený v projektu. Pro systém vytvořený v tomto projektu bude zajištěno řádné pokračování i po skončení podpory projektu,
 7. v případě vydávání propagačních materiálů bude materiály označovat v souladu s Manuálem vizuální identity (viz příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci), minimálně logem EU a ESF,
 8. v případě pořádání akcí souvisejících s realizací projektu zajistí, aby místnosti byly označeny logem ESF a vlajkou EU.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 8.

2. Oprávnění žadatelé a partneři

Účast ve výběrovém řízení je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám. Uchazeči (včetně firem tvořících totéž právní uskupení) mohou podat pouze jednu nabídku.

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační kritéria podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 12,13 a 14.

3. Rozpočet a doba plnění zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky začne v roce 2006 po podpisu smlouvy a skončí v roce 2008. Výše podpory na předložený projekt by neměla přesáhnout 13.400.000,-Kč bez DPH. Projekt vybraného subjektu bude hrazen do výše 100 % uznatelných nákladů.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 11 a 18.

4. Hodnocení nabídky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky je stanoveno následovně:

 • metoda realizace jednotlivých aktivit projektu
 • nabídková cena
 • srozumitelnost
 • harmonogram realizace projektu v návaznosti na kvalitu plnění jednotlivých aktivit
 • rozsah a kvalita poskytovaných garancí

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 15.

5. Termíny pro podávání nabídek a kvalifikačních kritérií

Kvalifikační kritéria a nabídka musí být doručeny v obálce doporučeně poštou nebo osobně na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Česká republika, a to v pracovní dny v úředních hodinách (PO-ČT 7:30 - 16:15, PÁ 7:30 - 15:00), ale nejpozději dne 20.1.2006 do 14:00 hodin SEČ.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 16.