Veřejná zakázka na "Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb“

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb

vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

veřejnou zakázku na téma:

"Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb"

Výzva je vyhlášena ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna dne 28. listopadu 2005 pod evidenčním číslem 50014732 na adrese: www.centralniadresa.cz, kde je možné získat bližší informace o veřejné zakázce a kontaktní adresu pro zaslání zadávacích podmínek.

1. Obsah a cíle projektu

Všeobecným cílem veřejné zakázky je vytvoření systému hodnocení kvality v sociálních službách, který bude významným nástrojem podporujícím sociální začleňování a zvyšováni úrovně poskytovaných sociálních služeb. Zakázka vychází z výsledků projektů MPSV zaměřených na kvalitu v sociálních službách (česko - britský projekt v letech 2000 - 2002, twinningový projekt v rámci přípravy NAPSI ČR - 2004, projekt "Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb 2004 - 2005"). Cílem je připravit budoucí inspektory kvality sociálních služeb a proškolovat již vyškolené tak, aby uměli rozpoznat soulad poskytované sociální služby se Standardy kvality sociálních služeb (MPSV 2002) dále jen národními Standardy kvality, vyvozovat závěry pro orgán odpovědný za kontrolu poskytování sociálních služeb a dávat podněty a podporu k rozvoji kvalitních sociálních služeb. Dalším cílem projektu je zapojovat další aktéry sociálních služeb do procesu hodnocení služby - a to zejména uživatele, poskytovatele a zadavatele (obce, kraje), ale i další subjekty působící v oblasti sociálních služeb.

Specifické cíle veřejné zakázky
 1. Vytvoření vzdělávacího programu pro iniciální vzdělávání inspektorů kvality.
 2. Vytvoření vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání inspektorů.
 3. Výběr a příprava lektorů inspektorů.
 4. Vytvoření metodiky pro inspekce.
 5. Pilotní ověření metodiky.
Základní požadavky na řešení zakázky:
 • Pro účely realizace projektu zřídí dodavatel hodnotící a monitorovací skupinu (poradní sbor), která bude sestavena ze zástupců - MPSV, inspektorů kvality (inspektoři vyškoleni v letech 2002-2005 v rámci projektu MPSV, jejichž seznam je uveden na www stránkách MPSV), zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, zástupců dodavatele, popř. dalších vybraných zástupců organizací působících v oblasti sociálních služeb. Tato skupina bude spolupracovat s případnými dalšími pracovními skupinami projektu a hodnotit jejich výstupy a soulad se zadáním projektu.
 • Jednotlivé aktivity budou vytvářeny v souladu s koncepčními materiály MPSV, s návrhem event. platným zněním zákona o sociálních službách a dalšími výstupy realizovanými v oblasti kvality v sociálních službách.
 • Pro úspěšnou realizaci dodávky provede dodavatel analýzu současného stavu předmětu zakázky. Analýza bude obsahovat informace o současných i potencionálních inspektorech kvality (jejich regionální pokrytí, pokrytí z pohledu typů sociálních služeb a pokrytí s ohledem na počet jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, vyhodnotí jejich potřebnost z těchto hledisek. Dále pak bude analýza zaměřena na současný stav hodnocení kvality sociálních služeb z pohledu poskytovatelů, zadavatelů, uživatelů, odborných asociací, apod.).
 • Dodavatel navrhne, a po schválení ze strany zadavatele implementuje metody kvality ( např. metody EFQM) do procesů realizovaných v projektu.
 • Dodavatel bude spolupracovat s dalším dodavatelem veřejné zakázky na "Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb". A to zejména v předávání průběžných informací o výstupech projektu, při vytváření pracovních skupin, implementaci výstupů projektu do programů, apod.
 • Zadavatel požaduje v případech, kde je více rovnocenných způsobů řešení, aby dodavatel předložil ke schválení zadavateli všechny tyto rovnocenné varianty.
 • V případě, že je po dodavateli požadováno předložení návrhu, předkládá dodavatel zadavateli neprodleně tento materiál ke schválení tak, aby mohl se schváleným materiálem co nejdříve pokračovat v plnění zakázky. V případě, že je po dodavateli požadováno realizaci dílčích aktivit konzultovat se zadavatelem, vyhrazuje si zadavatel v těchto případech právo veta.
 • Výstupní materiály budou soustředěny u zadavatele. Postupy, metodiky a základní "know how" z oblasti inspekcí zůstanou majetkem zadavatele. Ostatní vlastnická práva budou striktně stanovena smlouvou mezi zadavatelem a dodavatelem.
Časové milníky
Milníky harmonogramu plnění veřejné zakázky
(hlavní termíny, které musí byt dodrženy, pro plnění jednotlivých etap veřejné zakázky)
Vytvoření vzdělávacího programu pro iniciální vzdělávání inspektorů kvality - 1. verze pro vzdělávání v rámci pilotního ověřování do 31. července 2006
Vytvoření 1. verze metodiky pro inspekce do 31. července 2006
Vyškolení 1. skupiny lektorů inspektorů pro iniciální vzdělávání inspektorů kvality v rámci pilotního ověřování do 31. července 2006
Ukončení vzdělávání 1. skupiny inspektorů kvality do 28. února 2007
Vytvoření vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání inspektorů - verze pro vzdělávání v rámci pilotního ověřování do 28. února 2007
Ukončení vzdělávání 2. skupiny inspektorů kvality do 30. června 2007
Ukončení vzdělávání 3. skupiny inspektorů kvality do 30. listopadu 2007
Vydání definitivních verzí všech požadovaných dokumentů včetně vydání požadovaného počtu publikací do 31. ledna 2008
Publicita a propagace dosahovaných výsledků:

Gesci za realizaci publicity a propagaci dosahovaných výsledků má zadavatel. Dodavatel na realizaci publicity a propagace úzce spolupracuje se zadavatelem. Cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o průběhu řešení projektu.

V rámci projektu proběhnou tyto aktivity:

 1. zahájení a ukončení projektu bude prezentováno na tiskové konferenci,
 2. odborné semináře o dílčích výstupech projektu a zapojování subjektů v projektu,
 3. průběžná celostátní propagace výsledků projektu v médiích,
 4. tvorba a distribuce informačních materiálů a publikací. Cílem je v průběhu řešení projektu vydat 5 druhů informačních letáků každý v nákladu 2 tis. ks a na závěr projektu vydat metodiky ve formě publikace v nákladu 3 000 ks. Materiály budou distribuovány zájemcům z řad vzdělavatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Distribuční seznam vznikne v průběhu řešení projektu,
 5. www stránky - zřídit hned na začátku projektu a průběžně doplňovat o aktuální informace o realizaci projektu - měsíční aktualizace, na stránkách bude zvýrazněno logo ESF a EU,
 6. několikadenní "závěrečná" celostátní konference k dané tématice a dosaženým výsledkům projektu,
 7. výše uvedené aktivity musí být spojeny takovým způsobem, aby vytvořily informační kampaň prezentující systém vytvořený v projektu,
 8. v případě vydávání propagačních materiálů bude materiály označovat v souladu s Manuálem vizuální identity (viz příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci), minimálně logem EU a ESF,
 9. v případě pořádání akcí souvisejících s realizací projektu zajistí, aby místnosti byly označeny logem ESF a vlajkou EU.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 8.

2. Oprávnění žadatelé a partneři

Účast ve výběrovém řízení je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám. Uchazeči (včetně firem tvořících totéž právní uskupení) mohou podat pouze jednu nabídku.

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační kritéria podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 12,13 a 14.

3. Rozpočet a doba plnění zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky začne v roce 2006 po podpisu smlouvy a skončí v roce 2008. Výše podpory na předložený projekt by neměla přesáhnout 18 200 000,-Kč bez DPH. Projekt vybraného subjektu bude hrazen do výše 100 % uznatelných nákladů.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 11 a 18.

4. Hodnocení nabídky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky je stanoveno následovně:

 • metoda realizace jednotlivých aktivit projektu
 • nabídková cena
 • srozumitelnost
 • harmonogram realizace projektu v návaznosti na kvalitu plnění jednotlivých aktivit
 • rozsah a kvalita poskytovaných garancí

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 15.

5. Termíny pro podávání nabídek a kvalifikačních kritérií

Kvalifikační kritéria a nabídka musí být doručeny v obálce doporučeně poštou nebo osobně na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Česká republika, a to v pracovní dny v úředních hodinách (PO-ČT 7:30 - 16:15, PÁ 7:30 - 15:00), ale nejpozději dne 20.1.2006 do 14:00 hodin SEČ.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 16.