Veřejná zakázka na "Podporu vytváření systému terénní sociální práce"

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb

vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

veřejnou zakázku na téma:

"Podpora vytváření systému terénní sociální práce"

Výzva je vyhlášena ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna dne 5. prosince 2005 pod evidenčním číslem 50014924 na adrese: www.centralniadresa.cz, kde je možné získat bližší informace o veřejné zakázce a kontaktní adresu pro zaslání zadávacích podmínek.

1. Obsah a cíle projektu

V oblasti sociálního začleňování je Česká republika často kritizována za svůj pasivní přístup při řešení problematiky vyloučených romských komunit. Jako vhodný prostředek k potírání sociálního vyloučení se jeví především terénní sociální práce (TSp), což potvrdil i výběr České republiky a jejího příkladu dobré praxe - terénní sociální práce v rámci programu Peer Review. Ten je jednou z aktivit Evropské komise v rámci Akčního programu Společenství na potírání sociálního vyloučení.

Terénní sociální práci zajišťují jak nestátní neziskové organizace (NNO), tak i místní samosprávy, pro které je specielně vypsán dotační program "Podpora terénní sociální práce" spravovaný Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské komunity (RVZRK). Zatímco mnohé NNO mají již několikaleté zkušenosti a usilují spíše o zlepšení kvality, včetně pravidelného vyhodnocování svých činností, situace na obcích je komplikovanější. Existence sociálně vyloučených lokalit není pro některé představitele (zastupitelstva) obcí důvodem vyvíjet jakoukoliv pozitivně působící aktivitu. Proto je v současné době, kdy odborníci varují před rozšiřováním a vznikem nových ghett, nezbytně nutné, dát ze strany ústředního orgánu (MPSV + RVZRK) jasný signál, že TSp se musí podporovat a systematicky rozvíjet. Z ankety provedené pro ověření a zjištění potřeb jednotlivých subjektů působících v této oblasti jasně vyplynulo následující:

 • je nutné vytvořit jednotnou metodiku pro výkon TSp včetně pracovní náplně, aby se zabránilo dvojkolejnosti a odlišnému přístupu NNO a obcí,
 • na obecní úrovni je nutné zajistit jednotný postup při zařazení terénních sociálních pracovníků (dále TSP) do struktury obecního úřadu,
 • chybí specializační vzdělávací program navazující na vstupní vzdělávání, které by do budoucna mělo být pro všechny TSP povinné,
 • TSP postrádají možnost supervize a pravidelných setkání, která by sloužila k vzájemné výměně informací,
 • vzájemná komunikace v rámci veřejné správy funguje (TSP - nadřízený pracovník (romský poradce) - koordinátor pro romské záležitosti) nahodile, podle iniciativy jednotlivých aktérů.

Zjištěné informace potvrdil i nedávno zveřejněný materiál "Hodnocení vládního Programu podpory terénních sociálních pracovníků v sociálně vyloučených romských komunitách".

Záměrem projektu je vytvořit celistvý, pružný a efektivní systém metodické podpory TSp na regionální a lokální úrovni (RVZRK, MPSV, koordinátoři, nadřízení TSP a TSP). Hlavním cílem práce s příslušníky vyloučených romských komunit je jejich začlenění do společnosti a na trh práce. Ti se často potýkají s mnoha problémy z různých oblastí, např. nezaměstnanost, bydlení, vzdělání, lichva. Situaci sociálně vyloučených je nutné řešit komplexně, ale zároveň s ohledem na závažnost jednotlivých výše zmíněných oblastí. A z tohoto důvodu se jeví jako nejvhodnější právě terénní sociální práce, která oslovuje klienta v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu řešit jeho problémy systematicky a kontinuálně. Cílem projektu je podpořit vznik a rozvoj systému terénní sociální práce v systému veřejné správy.

V rámci projektu, a tedy této veřejné zakázky, bude vytvořena jednotná metodika pro výkon TSP na obcích i v NNO, včetně pracovní náplně (aby se zabránilo dvojkolejnosti a odlišnému přístupu NNO a obcí), která bude obsahovat také zařazení TSP v rámci struktury úřadu a příklady dobré praxe. Dalším z cílů veřejné zakázky je vytvoření akreditovaného specializačního vzdělávacího programu, který bude navazovat na vstupní vzdělávání TSP. Součástí veřejné zakázky bude i pilotní ověření vzdělávacího programu v jednotlivých regionech ČR a evaluace kurzu samotného. Dále bude dodavatelem zajištěna supervize TSP. Dodavatel zajistí supervizory pro TSP, kteří budou zajišťovat skupinovou supervizi v jednotlivých krajích.

Významným článkem v systému veřejné správy v záležitostech romské komunity jsou nadřízení TSP (někde přímo romští poradci). V jejich možnostech je ovlivňování výkonu TSp a propojenost s dalšími odbory úřadu, což se také v praxi projevuje na některých příkladech. Cílem projektu je specifikovat jejich kompetence vůči TSP, v rámci struktury obecního úřadu i ve směru k nestátním subjektům (NNO). Toto bude společně s příklady dobré praxe součástí metodické příručky pro TSp. Pravidelným setkáváním jednotlivých nadřízených, příp. pracovníků jiných odborů a TSP bude nastaven systém vzájemné komunikace mezi jednotlivými články systému.

Situace v jednotlivých regionech se liší. V některých se vyskytuje mnoho sociálně vyloučených lokalit se svými specifickými problémy, a proto je potřeba, aby měl příslušný pracovník na krajské úrovni přehled o stavu v regionu a výkonu TSp. V rámci projektu bude vytvořena metodická příručka, která stanoví kompetence koordinátorů a doporučení k vytváření příznivých podmínek pro terénní sociální práci v daném kraji. Koordinátoři se zúčastní seminářů zaměřených na koordinaci a monitoring aktivit spojených s výkonem TSp ve svém kraji, na využívání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, na způsoby zapojení do tvorby Plánu rozvoje kraje a komunikaci na různých úrovních systému. Tyto aktivity podporuje i skutečnost, že MPSV bude s největší pravděpodobností od 1. 1. 2006 poskytovat metodickou podporu právě krajským koordinátorům pro romské záležitosti.

Cíle veřejné zakázky
 1. Vytvoření a připomínkování metodických příruček
  • 1.1. pro výkon TSp (příručka bude obsahovat části a),b),c),d))
  • 1.2. pro činnost koordinátorů (příručka bude obsahovat části a),b),c)).
 2. Vytvoření akreditovaného specializačního vzdělávacího programu pro TSP.
 3. Pilotní ověření akreditovaného specializačního vzdělávacího programu pro TSP.
 4. Zajištění skupinové supervize TSP podle potřeb v regionu.
 5. Zajištění podpory pro fungování TSp na vertikální (v rámci veřejné správy) i na horizontální úrovni (v regionu) včetně výměny zkušeností na mezinárodní úrovni.
 6. Školení koordinátorů.
 7. Dotazníkové šetření o efektivitě projektu.
 8. Konference.
 9. Ukončení realizace veřejné zakázky.
Časové milníky
Milníky harmonogramu plnění veřejné zakázky
(nejzazší termíny pro plnění jednotlivých etap veřejné zakázky)
Přípravná fáze dodavatele, konzultace se zadavatelem březen 2006
Vytvoření a připomínkování metodických příruček duben 2006 - červen 2006
Vytvoření akreditovaného specializačního vzdělávacího programu pro TSP duben 2006 - září 2006
Pilotní ověření akreditovaného specializačního vzdělávacího programu pro TSP listopad 2006 - červenec 2007
Zajištění skupinové supervize TSP podle potřeb v regionu červen 2006 - srpen 2007
Zajištění podpory pro fungování TSp na vertikální (v rámci veřejné správy) i na horizontální úrovni (v regionu) včetně výměny zkušeností na mezinárodní úrovni květen 2006 - červen 2007
Školení koordinátorů květen 2006 - listopad 2006
Dotazníkové šetření o efektivitě projektu srpen 2007 - říjen 2007
Konference září - říjen 2007
Ukončení realizace veřejné zakázky listopad 2007
Publicita a propagace dosahovaných výsledků:

Gesci za realizaci publicity a propagaci dosahovaných výsledků má zadavatel. Dodavatel na realizaci publicity a propagace úzce spolupracuje se zadavatelem. Cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o průběhu řešení projektu.

Povinnosti dodavatele v oblasti publicity:

 • v případě vydávání propagačních materiálů bude materiály označovat v souladu s Manuálem vizuální identity (viz příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci), minimálně logem EU a ESF;
 • v případě pořádání akcí souvisejících s realizací projektu zajistí, aby místnosti byly označeny logem ESF a vlajkou EU;
 • www stránky - zřídí hned na začátku projektu a průběžně je bude doplňovat o aktuální informace o realizaci projektu - měsíční aktualizace, na stránkách bude zvýrazněno logo ESF a EU. Tyto www stránky budou propojeny (formou odkazu) s tematicky příbuznými internetovými stránkami (např. www stránky MPSV, RVZRK a www.tspweb.cz);
 • celostátní propagace projektu v médiích a odborných periodikách;
 • dodavatel (ve spolupráci se zadavatelem) uspořádá závěrečnou konferenci, na které bude informovat odbornou veřejnost o průběhu a výsledcích projektu a dotazníkového šetření. Na konferenci budou prezentovány také příklady dobré praxe v ČR a zkušenosti ze zahraničí. Z příspěvků konference bude sestaven sborník.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 8.

2. Oprávnění žadatelé a partneři

Účast ve výběrovém řízení je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám. Uchazeči (včetně firem tvořících totéž právní uskupení) mohou podat pouze jednu nabídku.

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační kritéria podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 12,13 a 14.

3. Rozpočet a doba plnění zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky začne v roce 2006 po podpisu smlouvy a skončí v roce 2007. Výše podpory na předložený projekt by neměla přesáhnout 8.600.000,-Kč bez DPH. Projekt vybraného subjektu bude hrazen do výše 100 % uznatelných nákladů.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 11 a 18.

4. Hodnocení nabídky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky je stanoveno následovně:

 • metoda realizace jednotlivých aktivit projektu
 • nabídková cena
 • srozumitelnost
 • harmonogram realizace projektu v návaznosti na kvalitu plnění jednotlivých aktivit
 • rozsah a kvalita poskytovaných garancí

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 15.

5. Termíny pro podávání nabídek a kvalifikačních kritérií

Kvalifikační kritéria a nabídka musí být doručeny v obálce doporučeně poštou nebo osobně na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Česká republika, a to v pracovní dny v úředních hodinách (PO-ČT 7:30 - 16:15, PÁ 7:30 - 15:00), ale nejpozději dne 27.1.2006 do 14:00 hodin SEČ.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 16.