Veřejná zakázka na "Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách"

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Odbor sociálních služeb

vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

veřejnou zakázku na téma:

"Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách"

Výzva je vyhlášena ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna dne 6. června 2005 pod evidenčním číslem 50009081 na adrese: www.centralniadresa.cz, kde je možné získat bližší informace o veřejné zakázce a kontaktní adresu pro zaslání zadávacích podmínek.

1. Obsah a cíle projektu

Hlavním záměrem projektu je vytvoření dostupného a efektivního systému pro celoživotní odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách za účelem posílení jejich schopností poskytovat kvalitní sociální služby a zvýšení efektivity sektoru sociálních služeb. V rámci vytvořeného systému budou vznikat vzdělávací programy, které budou odpovídat požadavkům informační a znalostní společnosti, udržitelného rozvoje, zaměstnanosti a zároveň budou respektovat individuální požadavky účastníků vzdělávání a poskytovatelů služeb v zájmu integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením do běžného života ve společnosti a zejména na trh práce.

Základním východiskem je identifikace vzdělávacích potřeb v celém sektoru sociálních služeb.

Pro účely řešení tohoto projektu zadavatel charakterizuje pracovníky sociálních služeb takto:

 1. sociální pracovníci v sociálních službách, tj. odborníci kvalifikovaní pro výkon činností podporujících sociální začleňování osob v nepříznivé sociální situaci do jejich sociálního prostředí,
 2. pracovníci sociálních služeb,
  • vykonávající činnosti přímé obslužné péče, zejména nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a podpoře soběstačnosti, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a dále provádění základní výchovné péče od upevňování hygienických, společenských a pracovních návyků až po fixaci a další činnosti podporující sociální začleňování a návrat na trh práce,
  • jiní odborní pracovníci soc. služeb vykonávající specifické činnosti zejména v oblasti pedagogické, psychologické a zdravotní,
  • ostatní pracovníci v sociálních službách - vykonávající specifické činnosti nezbytné k zajištění provozu sociálních služeb.

Současná úroveň celoživotního odborného vzdělávání pracovníků v sociálních službách neodpovídá skutečným potřebám, jak vyplývá z dlouhodobého ohlasu pracovníků poskytujících sociální služby. Z analýzy "Kapacita vzdělávání v sociální oblasti v ČR", vypracované pro MPSV Národním vzdělávacím fondem, je zřejmé, že nabídka vzdělávání je nesystémová a současně omezeně reflektuje poptávku ze strany pracovníků v sociálních službách. Vzdělávací aktivity neuspokojují poptávku celého spektra poskytovaných sociálních služeb se zřetelem na různé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb. V rámci vzdělávacích procesů není diferencováno vzdělávání na základě stanovených kompetencí pro pracovníky v sociálních službách. Důsledkem současného stavu je obtížná orientace v nabídce kurzů z důvodu její roztříštěnosti, neexistence informačních systémů a regulačních mechanismů pro zajišťování jejich kvality, neprovázanosti nabídky s kvalifikačními potřebami a neexistence ochrany odběratele vzdělávacích služeb (resortní systém akreditace vzdělávacích programů). Jak vyplývá z výsledků prováděných pilotních inspekcí kvality sociálních služeb, nedostatečné vzdělávání se odráží na kvalitě poskytovaných služeb.

Výsledkem projektu má být metoda zjištění vzdělávacích potřeb jednotlivých pracovníků sociálních služeb a následně jejich zapracování do plánu vzdělávání jednotlivých pracovišť. Vzdělávací plány budou následně zpracovávány formou projektu a budou předkládány s žádostí o financování v rámci vyhlášených grantových schémat a dotačních řízení. Nabídka vzdělávacích aktivit bude pravidelně aktualizovaná a vzdělávací programy budou podléhat akreditaci MPSV. Celý systém bude podporovat spolupráci poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů při přípravě vzdělávacích programů tak, aby programy mohly být tzv. "šity na míru" potřebám zařízení sociálních služeb při zachování parametrů odpovídajícího vzdělávacího modulu, pro který byly akreditovány.

Zakázka obsahuje stanovení těchto specifických cílů:
 1. Vypracovat podrobný seznam vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách a jejich syntéza do vzdělávacích modulů (včetně metodiky této syntézy);
 2. Vytvořit metodiku systému celoživotního vzdělávání v sociálních službách včetně autodiagnostického programu pro zjišťování individuálních vzdělávacích potřeb pracovníků v soc. službách a systému vytváření vzdělávacích plánů jednotlivých pracovišť (poskytovatelů);
 3. Pilotně ověřit systém vzdělávání v sociálních službách ve vybraných zařízeních sociálních služeb v ČR.
Časové milníky

Hlavní termíny pro plnění jednotlivých etap veřejné zakázky

Podrobný seznam vzdělávacích potřeb, vzdělávacích modulů a metodiky bude zpracován do 31. března 2006
Metodika systému celoživotního vzdělávání v sociálních službách včetně autodiagnostického programu a systému vytváření vzdělávacích plánů bude zpracována do 31.prosince 2006
Pilotní ověření metodiky systému vzdělávání v sociálních službách bude provedeno do 31. srpna 2007
Dodavatel bude dále zajišťovat zejména tyto aktivity:

Dodavatel zabezpečí průběžnou publicitu a propagaci dosahovaných výsledků projektu formou:

 • odborných seminářů v regionech,
 • celostátní konference,
 • informačních materiálů a publikování v tisku a v různých odborných periodikách, informování o seminářích, konferencích, a to v odborném i běžném tisku, průběžné informování prostředky médií,
 • zřízením samostatných www stránek (hned na začátku projektu) a jejich průběžným doplňováním o aktuální informace o realizace projektu na téma Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách,
 • propagační materiály budou označovány v souladu s Manuálem vizuální identity (viz příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci), minimálně použitím loga EU a ESF.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 8.

2. Oprávnění žadatelé a partneři

Účast ve výběrovém řízení je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám. Uchazeči (včetně firem tvořících totéž právní uskupení) mohou podat pouze jednu nabídku.

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační kritéria podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 12,13 a 14.

3. Rozpočet a doba plnění zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky začne v roce 2005 po podpisu smlouvy a skončí v roce 2007. Výše podpory na předložený projekt by neměla přesáhnout 11 000 000,-Kč bez DPH. Projekt vybraného subjektu bude hrazen do výše 100 % uznatelných nákladů.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 11 a 18.

4. Hodnocení nabídky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky je stanoveno následovně:

 • metoda realizace jednotlivých aktivit projektu
 • nabídková cena
 • srozumitelnost
 • harmonogram realizace projektu v návaznosti na kvalitu plnění jednotlivých aktivit
 • rozsah a kvalita poskytovaných garancí

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 15.

5. Termíny pro podávání nabídek a kvalifikačních kritérií

Kvalifikační kritéria a nabídka musí být doručeny v obálce doporučeně poštou nebo osobně na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Česká republika, a to v pracovní dny v úředních hodinách (PO-ČT 7:30 - 16:15, PÁ 7:30 - 15:00), ale nejpozději dne 29.7.2005 do 14:00 hodin SEČ.

Bližší informace je možné nalézt v zadávacích podmínkách v části 16.