Věcný záměr zákona

Předkládáme sociálním pracovníkům revidované PRACOVNÍ MATERIÁLY – podklady pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (tzv. profesní zákon), aby měli možnost se předem seznámit se záměry v oblasti profesionalizace sociální práce a navrhovat případné další úpravy.

Návrh textu, který byl předložen začátkem roku 2014, byl pracovním materiálem vycházejícím z podkladů dvouleté práce odborných pracovních skupin, které zpracovávaly základní teze pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. Po předložení první verze pracovních materiálů se naplno rozběhl konzultační proces. MPSV obdrželo řadu otázek, návrhů či připomínek, některé i s návrhy řešení. Do konzultací se zapojili sami sociální pracovníci, organizace zastupující zájmy sociálních pracovníků, a často i zástupci jiných zájmových skupin, jako například zaměstnavatelé, poskytovatelé či zastřešující organizace.

Zřejmě z důvodu záměny konzultačního procesu za legislativní proces některé subjekty přistoupily k přijetí stanoviska – s ohledem na rozpracovanost materiálů, na níž bylo upozorňováno v doprovodném textu k pracovnímu dokumentu, se však tímto postupem často ochudily o možnost diskutovat či navrhovat úpravy.

V průběhu měsíců březen až červen, poté co oddělení koncepce sociální práce zpracovalo celý soubor všech zaslaných textů, uskutečnili pracovníci MPSV řadu osobních setkání s jednotlivci i zástupci subjektů k upřesnění sdělovaných obsahů.

Zkušenosti z konzultačního procesu ukázaly, že předložené pracovní materiály nebyly odborné veřejnosti zcela srozumitelné, napříč různými subjekty se otázky či připomínky většinou shodovaly. V řadě případů se také ukázalo, že stanoviska samotných sociálních pracovníků se mohou zásadně lišit od navenek a nahlas sdělovaných stanovisek například jejich zaměstnavatelů. V některých organizacích vedení sociálním pracovníkům informaci o konzultačním procesu ani nepředalo.

Na základě získaných informací a návrhů byly pracovní materiály revidovány a prošly konzultací s odborným kolegiem.

S ohledem na rozmanitost a někdy i protichůdnost přání či požadavků konzultujících nebylo možné všechny návrhy do materiálů zapracovat, usilovali jsme však o nalezení takového znění dokumentů, které bude z hlediska profese přijatelné.

Jak bylo uvedeno v původním doprovodném textu, cílem navrhované právní úpravy je podpořit odborný status sociálních pracovníků. Při debatách nad právní úpravou byla identifikována další témata, například finanční ohodnocení sociálních pracovníků či kvalita vzdělávacích kvalifikačních programů. Navrhovaný profesní zákon ve svém důsledku může mít v těchto oblastech zásadní vliv. Prestiž oboru sociální práce navrhovaný zákon sám o sobě zvýšit nemůže, otevírá však prostor k jasnému vymezení profese sociální práce a její exkluzivitě. Nabízíme sociálním pracovníkům nástroj a ponecháváme zcela na jejich zhodnocení, jak jej využijí.

Nadále platí, že uvítáme jakékoli připomínky a podněty, které pomohou dosáhnout uvedených záměrů. Očekáváme konstruktivní debaty a konkrétní návrhy a odůvodnění, proč by mělo něco do textu přibýt nebo naopak. Současně věříme, že připomínky budou v této fázi konzultačního procesu uplatňovány zejména z řad sociálních pracovníků a s prizmatem zájmu profesního rozvoje a zájmu klientů sociálních pracovníků.

Materiály předkládáme ke konzultacím na období červen až září 2014. Připomínky či návrhy je možné zasílat prostřednictvím elektronického formuláře nebo prostřednictvím e-mailu průběžně.

Poslední aktualizace: 12. 1. 2023