Varianty politických stran

Zde Vám představujeme třetí kolo zadání variant důchodové reformy, tak jak si ji představují jednotlivé politické strany zastoupené v Týmu expertů. Toto zadání je pracovní a nelze jej proto považovat za konečnou pozici té které strany. V archivu této sekce najdete první a druhé kolo zadání.

Zadání jsou seřazena v abecedním pořádku.

Obsah:

Varianta ČSSD – systém pomyslných individuálních účtů (NDC)

Základní principy: Důchodové zabezpečení i nadále založeno na průběžném financování (PAYG). Vytvoří se systém pomyslných individuálních účtů v centrální databázi, na kterých má každý přehled o svých vlastních odvodech na důchodové zabezpečení. Dojde k významnému posílení ekvivalence důchodového systému a automatickému přizpůsobení demografickému vývoji.

Start reformy: 2007

Transformační období: Rok 2009 je posledním rokem, kdy lze odejít do starobního důchodu plně podle „starého“ PAYG DB systému. Po startu systému NDC v roce 2010 činí váha NDC důchodové složky starobního důchodu v celkovém důchodu 3,3% za každý rok v období let 2010 až 2040. Postupně klesá váha PAYG DB a naopak roste váha NDC důchodu na celkovém starobním důchodu jednotlivce. Transformační období končí rokem 2040, odkdy je pro výpočet starobního důchodu plně použit NDC systém.

Statutární věková hranice: Pro odchod do důchodu se postupně zvyšuje na 65 let pro muže i ženy. Muži dosáhnou tohoto věku v roce 2030, ženy v letech 2033-2043 v závislosti na počtu vychovaných dětí.

Minimální důchod: Do roku 2040 je občanům garantován minimální důchod ve výši 1,2 násobku životního minima jednočlenné domácnosti. Od roku 2040 se garantovaný minimální důchod snižuje na 1,1 násobek životního minima. Životní minimum se valorizuje podle inflace a tří čtvrtin tempa růstu průměrné reálné mzdy.

Pojistná sazba: Pro NDC systém starobních důchodů činí 21% hrubé mzdy, která se monitoruje na tzv. individuálních účtech. Celková pojistná sazba důchodového systému činí 28%. Od roku 2010 dojde k převodu pojistného ze státní politiky zaměstnanosti (1,6%) do důchodového systému. Tyto dodatečné prostředky se budou plně připisovat na individuální účty pojištěnců. Pojistná sazba NDC tak od roku 2010 činí 22,6% a celková pojistná sazba důchodového systému bude ve výši 29,6%.

Valorizace: Vyplácený důchod se valorizuje dle inflace a 1/2 růstu průměrné reálné mzdy. Stejně se valorizuje i minimální garantovaný důchod. Zůstatky na individuálních pomyslných účtech jsou meziročně zhodnocovány podle růstu objemu celkově vybraného pojistného.

Starobní důchod: Z NDC systému je vypočten jako doživotní anuita zohledňující uvažovanou valorizaci důchodů. Při výpočtu anuity se pracuje s unisex úmrtnostními tabulkami. Výše starobního důchodu je závislá, kromě uvažované valorizace důchodů, také na unisex době dožití dané generace (ročníku narození) v okamžiku odchodu jedince do starobního důchodu a výši zůstatku na jedincově pomyslném účtu.

Invalidní důchod: Nově vyměřené invalidní důchody jsou od roku 2010 snižovány přepočtem podle NDC pravidel za dopočtenou dobu pojištění (NDC složka invalidního důchodu je stanovena obdobně jako u starobního důchodu – tj. váha NDC důchodové složky invalidního důchodu v celkovém důchodu činí 3,3% za každý rok v období let 2010 až 2040).

U ostatních parametrů důchodového systému (indexace redukčních hranic a valorizace základní výměry v „dobíhajícím“ PAYG DB systému) se předpokládá stejný vývoj jako v základní variantě.

Varianta KDU-ČSL – dobrovolné vyvázání

Základní principy: Založit důchodové zabezpečení na více-zdrojovém financování. Umožnit občanům dobrovolné částečné vystoupení ze státního penzijního systému formou přesměrování části svých odvodů do soukromých systémů zabezpečení se na stáří; částečné „vyvázání“ se ze státního systému je pro tranzitivní generaci podmíněno přidáním svých vlastních prostředků na kapitálové spoření.

Start reformy: 2007

Statutární věková hranice: Bude zvýšena na 65 let pro muže a bezdětné ženy. Důchodový věk se bude po dosažení 63 let zvyšovat ročně o 4 měsíce pro muže i ženy. U žen s dětmi zůstane zachována redukce věkové hranice podle počtu dětí.

Vyvázání (tzv. opt-out): Jedinci mladší 50 let v okamžiku spuštění reformy mají možnost vyvázat se částečně ze státního průběžného DB systému. Tato volba je pro generace, které jsou při zahájení reformy již na trhu práce (tranzitivní generace), podmíněna navýšením odvodové povinnosti do penzijních fondů nad rámec vyvázané pojistné sazby o dva procentní body.

Pojistná sazba: Na důchodové zabezpečení činí 28 % hrubé mzdy, z čehož je na starobní důchody určeno 20 % hrubé mzdy a na nestarobní důchody 8 % hrubé mzdy. Výše pojistné sazby, která je po vyvázání odváděna do fondového pilíře, se liší pro různé generace:

 • Nově příchozí na trh práce si mohou snížit pojistnou sazbu odváděnou do státního pilíře o 8 p.b. a tuto sazbu budou spořit do penzijních fondů. Celková pojistná sazba na důchodové zabezpečení pak obsahuje tři složky: 12 % hrubé mzdy směřuje do státního důchodového pilíře, 8 % hrubé mzdy do fondového pilíře a 8 % hrubé mzdy na nestarobní důchody
 • Příslušníci tranzitivní generace, kteří se rozhodnou vyvázat se, musí podpořit odvody do penzijních fondů dodatečnými 2 % ze své hrubé mzdy. Celková pojistná sazba na důchodové zabezpečení tak činí 30 % a obsahuje tři složky: 12 % hrubé mzdy směřuje do státního důchodového pilíře, 10 % hrubé mzdy do fondového pilíře a 8 % hrubé mzdy na nestarobní důchody

Jedinci, kteří se rozhodli částečně se vyvázat ze státního pilíře, již nemohou vzít svou volbu zpět.

Pojistná sazba odváděná do druhého fondového pilíře má po zahájení reformy postupný náběh. Nově příchozí na trh práce odvedou v roce 2007 sazbu 2 %, v roce 2008 4 %, v roce 2009 6 % a v roce 2010 8 %. Sazba tranzitní generace je ve všech uvedených letech o 2 p.b. vyšší.

Výše pojistné sazby odváděné na důchodové pojištění do státního pilíře bude pro vybrané skupiny obyvatel snížena:

 • Pro občany, kteří překročili statutární věkovou hranici pro odchod do důchodu, je příspěvková sazba pojistného na starobní důchodové zabezpečení odváděná do státního průběžného pilíře snížena na polovinu – odvodová sazba činí 10 % pro nevyvázané jedince a 6 % pro vyvázané jedince
 • Zvýhodnění rodin s dětmi – pro rodiče (matky a otce) se sníží pojistná sazba ve státním pilíři v závislosti na počtu dětí (o 1 p.b. za jedno dítě, o 2 p.b. za dvě děti a o 3 p.b. za 3 a více dětí). Snížená sazba se uplatňuje po dobu výchovy dítěte (0-18 let) a vztahuje se jak na osoby, které nevyužily možnosti opt-out, tak pro osoby, které se ze státního pilíře částečně vyvázali.
 • Pojistná sazba se efektivně sníží i pro jedince s příjmem nad trojnásobkem průměrné mzdy. Z příjmu nad trojnásobek průměrné mzdy se nebude podle zadání odvádět pojistné na důchodové zabezpečení ve státním pilíři1).

Státní pilíř: Příjmy státního důchodového pilíře budou dále posíleny o příjmy plynoucí ze zvýšení nepřímých daní. Snížená sazba DPH bude zvýšena z 5 % na 8 % a výtěžek bude použit na posílení příjmů důchodového systému.

Proběhnou tyto parametrické úpravy: změna věkové hranice (viz. výše) Od roku 2007 se vyplácené důchody valorizují cenově (podle růstu CPI). Od roku 2007 bude zápočet do první redukční hranice snížen ze současných 100 % na 90 %. Druhá redukční hranice bude valorizována cenově až do chvíle, kdy splyne s první hranicí (redukční koeficient 30 % mezi první a druhou hranicí bude prakticky neaplikovatelný). Tzn. v dlouhém období bude redukční koeficient do první redukční hranice činit 90 %, nad tuto hranici bude koeficient 10 %. Počínaje rokem 2007 bude snížena úroveň nově přiznaných invalidních a vdovských a vdoveckých důchodů o 10 %.

Výše důchodu ze státního PAYG DB systému je pro „vyvázané jedince“ vypočtena na základě následujícího vztahu:

(X + 0,6 . Y)/(X + Y)
kde X je počet let, kdy člověk platil plnou sazbu do státního pilíře a Y je počet let, kdy člověk platil do státního systému sníženou sazbu.

Fondový pilíř: Z fondového pilíře se vyplácí důchod v podobě doživotní anuity při uplatnění různých úmrtnostních tabulek pro muže a ženy. Anuita je vypočtena za předpokladu její každoroční valorizace ve výši inflace.

Varianta KSČM – parametrická optimalizace

Začátek reformy: 2007

Státní pilíř: Zachování současného stavu důchodového systému. Od roku 2012 je příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,6%) převeden do systému důchodového zabezpečení, čímž se zvyšuje sazba důchodového pojištění na 29,6%.

Příjmy důchodového systému jsou od roku 2007 posíleny o platbu státu ve výši zrušeného příspěvku na penzijní připojištění2).

Od roku 2020 se do příjmů důchodového systému převádí 10% celostátního inkasa spotřebních daní.

Pojistná sazba: V roce 2040 se zvyšuje pojistná sazba důchodového systému o 3p.b. na 32,6%. V roce 2060 dojde k dalšímu zvýšení pojistné sazby (o 0,9p.b. na 33,5%) tak, aby kumulované saldo důchodového systému v roce 2100 bylo nulové3).

Od roku 2015 je pro OSVČ zavedena plná platba na sociální pojištění minimálně ve výši průměrné mzdy (tj. OSVČ bude měsíčně odvádět minimální pojistné na důchodové zabezpečení ve výši 29,6 % z průměrné mzdy)

Statutární věková hranice: Od roku 2030 růst věkové hranice pro odchod do důchodu pro muže i ženy (bez ohledu na počet dětí) o 4 měsíce za kalendářní rok, až dosáhne 65 let.

Od roku 2008 se začne snižovat míra nezaměstnanosti o 1p.b. ročně až na cílová 4%.

U ostatních parametrů důchodového systému (výše nestarobních důchodů, indexace redukčních hranic a valorizace základní výměry, valorizace důchodů apod.) se předpokládá stejný vývoj jako v základní variantě.

Varianta ODS – rovný důchod

Základní principy: Státní první pilíř bude zajišťovat rovný důchod - stejný pro všechny - ve výši 20% průměrné mzdy. Sníží se povinné platby do průběžného systému. Klesne váha státního důchodového zabezpečení a zvýší se tak prostor pro soukromé zabezpečení.

Start reformy: 2007

Státní pilíř: Rovný důchod je stanoven ve výši 20 % průměrné hrubé mzdy.

Všichni postupně přecházejí na rovný důchod.

(i) Všechny ročníky narození 1945 a starší odejdou do starobního důchodu a budou pobírat důchod plně podle pravidel stávajícího PAYG DB systému. Pro tyto ročníky zůstává v platnosti, až do jejich odchodu do důchodu, pojistná sazba ve výši 28 % (z toho 20 p.b. na starobní důchody).

(ii) Ročníky narozené v letech 1946 – 1974 (netýká se však těch co odejdou do důchodu před 2007), jsou ročníky „tranzitivní“, na něž se vztahují pravidla částečně obou systémů – „starého“ PAYG DB a „nového“ rovného důchodu. Budou pobírat kombinovaný důchod kalkulovaný podle následujících pravidel:

důchod = x . RD + (1 - x) . PAYG, kde

x = (rok narození - 1945)/(1975 - 1945),
RD rovný důchod,
PAYG standardně počítaný důchod PAYG DB

Valorizace složky důchodu RD se provádí mzdově, ovšem složka PAYG je valorizována cenově. Pro tyto ročníky činí pojistná sazba 20 % z odvodového příjmu (z toho 12 p.b. na starobní důchody). Pojistná sazba na nestarobní důchody zůstává zachována.

(iii) Ročníky 1975 a mladší již pobírají 100% rovný důchod, který je valorizován mzdově.

Pojistná sazba je od roku 2007 ve výši 20 % (12 p.b. připadá na starobní důchody).

Od roku 2007 se provádí další úpravy dobíhajícího stávajícího systému:

 • základní výměra je valorizována mzdově,
 • druhá redukční hranice je valorizována cenově do chvíle, kdy splyne s první, mzdově valorizovanou, redukční hranicí. Následně se obě, fakticky stejné hranice, valorizují mzdově.

Pojistná sazba: Celková pojistná sazba je od roku 2007 pro celou populaci ve výši 20 % (na starobní důchody připadá 12 p.b.; sazba na nestarobní důchody zůstává ve výši 8 p.b.)

Statutární věková hranice: Zvyšuje se stávajícím tempem4) až na hranici 65 let pro muže i (všechny) ženy. V čase dochází ke sjednocení všech věkových hranic a následně k jejich dalšímu zvyšování5). Pro obě pohlaví se důchodový věk dále zvyšuje od konce 30 let nejprve o 2 měsíce a později o 1 měsíc ročně, takže na konci horizontu projekce (v roce 2100) dosahuje 71 let pro muže i ženy6).

Nárok na výplatu důchodu vzniká všem občanům České republiky, kteří dosáhli statutárního důchodového věku. To prakticky znemožňuje předčasný odchod do důchodu.

Kalkulace výše nestarobních důchodů je stejná, jako je tomu v základní variantě.

Varianta US-DEU – kombinovaný systém

Základní principy: Hlavní roli hraje reformovaný státní PAYG pilíř. Dojde ke zvýšení ekvivalence současného systému v kombinaci s parametrickými změnami a k posílení individuálního soukromého důchodového připojištění.

Start reformy: 2007

Statutární věková hranice: Pro odchod do důchodu bude postupně zvýšena na 65 let. Muži a bezdětné ženy dosáhnou této hranice od 1.1.2019, ženy podle počtu vychovaných dětí nejpozději od 1.1.2031. Od roku 2032 se věková hranice u obou pohlaví zvyšuje o dva měsíce za každý kalendářní rok. Růst věkové hranice se zastaví v roce 2043 na úrovni 67 let pro muže i ženy.

Státní pilíř: Parametrické úpravy PAYG DB pilíře spočívají v následujících opatřeních:

 • Prodloužení rozhodného období pro stanovení vyměřovacího základu na 40 let.
 • Zvýšení ekvivalence u nově přiznaných starobních důchodů:
  1. změna redukčních hranic (první hranice ve výši poloviny průměrné hrubé mzdy, druhá redukční hranice ve výši 150% průměrné hrubé mzdy. Do první hranice se osobní vyměřovací základ započítává z 80%, mezi první a druhou hranicí z 50% a nad druhou hranici z 30%);
  2. nulová valorizace základní výměry.
 • Zvýšení sankcí u předčasných důchodů na 1,5% výpočtového základu za každých započatých 90 dnů před dosažením statutární věkové hranice.
 • Snižování náhradového poměru u nově přiznaných starobních důchodů mezi roky 2010 a 2030 tak, aby v roce 2030 činil náhradový poměr u nově přiznaných důchodů 30% průměrné hrubé mzdy. Za tímto účelem se do systému zavede demografický faktor, který indexuje výdělky pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu podle meziročního růstu objemu pojistného vybraného na jednoho důchodce. Do roku 2009 včetně jsou výdělky pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu indexovány mzdově.
 • Snížení zápočtu náhradních dob pojištění pro účely stanovení procentní výměry důchodu ze současných 80% (resp. 100%) postupně na cílových 50% s výjimkou doby péče o dítě a péče o bezmocnou osobu. Od 1.1.2007 se zápočet snižuje každý rok o 10p.b. až do dosažení hranice 50%.
 • Počínaje rokem 2007 je uplatněna mzdová valorizace vyplácených důchodů, čímž se zachovává konstantní životní úroveň důchodce ve vztahu k průměrné mzdě v průběhu pobírání jeho důchodu.
 • Sníží se výše nestarobních důchodů:
  1. výše nově přiznaných plných i částečných invalidních důchodů se snižuje o 10%; (ii) výše nově přiznaných pozůstalostních důchodů je snížena o 5%.

Fondový pilíř: Reforma umožňuje převést 3% z vyměřovacího základu pojištěnce na individuální kapitálový účet za podmínky, že pojištěnec dodá dalších 6% vlastních úspor. Budoucí důchod ze státního pilíře je pojištěnci adekvátně snížen. Rozhodnutí o částečném opt-out je plně dobrovolné a lze je učinit kdykoliv před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu.

Z fondového pilíře se vyplácí důchod v podobě doživotní anuity (s různými úmrtnostními tabulkami pro muže a ženy) s uvažovanou mzdovou valorizací. Na důchod je nárok po dosažení statutárního důchodového věku, existuje taktéž možnost odejít do předčasného důchodu (obdobně jako u PAYG pilíře).

Pojistná sazba: Celková pojistná sazba důchodového systému činí 28%, z toho na financování starobních důchodů je určeno 20p.b. Občané, kteří se rozhodnou pro částečné dobrovolné vystoupení ze státního systému, musí spořit dodatečných 6% jejich mezd a jejich celková příspěvková sazba je tak 34%.

Na odvod pojistného je stanoven strop ve výši trojnásobku průměrné hrubé mzdy a s tím související nezohledňování výdělků přesahujících tuto hranici při stanovení osobního vyměřovacího základu. Je také umožněn souběh pracovní aktivity a pobírání starobního důchodu.

Poznámky pod čarou

1)Na základě výpočtů MPSV lze odhadnout výpadek pojistného pro důchodový systém ve výši cca 2,2% z celkového objemu pojistného. Prakticky nemožné je však stanovit výši dlouhodobé úspory na výdajové straně důchodového systému. Model pracuje z hlediska rozvrstvení příjmů v populaci s deseti skupinami pro každé pohlaví, tj. s příjmovými decily. Ovšem ani u nejvyššího decilu není jeho průměrný příjem vyšší než požadovaný trojnásobek průměrné mzdy, a proto nelze odhadnout, kolika osob by se týkalo snížení jejich budoucích státních důchodů a přibližně v jaké výši.

2)Pro ilustraci: v roce 2005 se dle státního rozpočtu na tyto účely vynaloží cca 3,2 mld. Kč.

3)Zvýšení sazeb je provedeno na straně zaměstnance, takže se tímto krokem snižuje jeho čistá mzda. Tento postup je konzistentní s makroscénářem, který předpokládá konstantní podíl mezd a platů na HDP.

4)Věková hranice se každoročně zvyšuje o 2 měsíce pro muže a o 4 měsíce pro ženy.

5)Cílem zadavatelů je zvyšovat věkovou hranici s rostoucí dobou dožití tak, aby zůstal zachován relativně stabilní poměr mezi počtem plátců a počtem starobních důchodců.

6)Rozdíly ve věkové hranici pro muže a ženy se dlouhodobě liší pouze v řádu měsíců.