Základní informace pro žadatele o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce

Uznávání odborných kvalifikací (tj. profesní uznávání)


Zaměřuje se na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

O uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce žádá fyzická osoba, která má být ustanovena do funkce odpovědného zástupce agentury práce (právnické osoby) nebo fyzická osoba, která bude podávat žádost o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 

Kdo může o uznání odborné kvalifikace požádat?


Státní příslušník členského státu EU (tj. Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie), dalších států EHP (tj. Islandu, Lichtenštejnska, Norska) a Švýcarska, který svou odbornou kvalifikaci získal mimo Českou republiku na území jakéhokoliv členského státu EU, EHP a Švýcarska.

O uznání odborné kvalifikace nežádá státní příslušník České republiky, který získal vzdělání a praxi vykonával na území České republiky.

O uznání odborné kvalifikace též nežádá státní příslušník Slovenské republiky, který získal vzdělání na území Slovenské republiky a praxi vykonával na území České republiky.

 

Jednotlivé kroky při žádání o uznání odborné kvalifikace:

 

1. Opatřit si žádost o uznání odborné kvalifikace

2. Vyplnit tuto žádost

Uchazeč v žádosti uvede:
  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • adresu pro doručování písemností,
  • regulovanou činnost, kterou hodlá v České republice vykonávat, zamýšlenou formu výkonu regulované činnosti (osoba samostatně výdělečně činná, odpovědný zástupce podnikatele).
Žádost je třeba doložit:
  • dokladem osvědčujícím státní příslušnost,
  • dokladem o odborné kvalifikaci.

Správní poplatek za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace činí 2000,- Kč.

Doklad o odborné kvalifikaci zahrnuje:
  • doklad o vzdělání a odborné přípravě, z něho musí být zřejmý jeho stupeň (tj. střední s maturitní zkouškou, vyšší odborné nebo vyšší odborné v konzervatoři, vysokoškolské bakalářské nebo magisterské), a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje;
  • doklad o výkonu předmětné činnosti - musí obsahovat údaje potřebné pro posouzení žádosti o uznání odborné kvalifikace, zejména údaje o délce, obsahu a formě výkonu předmětné činnosti.

Doklady k prokázání odborné kvalifikace se předkládají v úředně ověřené kopii, nejsou-li předloženy originální listinou. Doklad osvědčující státní příslušnost se předkládá v úředně ověřené kopii. Doklady o odborné kvalifikaci a o jiné způsobilosti musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, pokud v něm nejsou vydány, nebo pokud mezinárodní smlouva (Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin), kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

3. Předložit vyplněnou žádost s přílohami uznávacímu orgánu

Žádost se předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí, odbor trhu práce, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.  Řízení o uznání odborné kvalifikace probíhá před uznávacím orgánem v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.

4. Rozhodnutí o žádosti

Uznávací orgán je povinen o žádosti rozhodnout nejpozději do 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny povinné údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti věcně a místně příslušnému uznávacímu orgánu. Jde-li o zvlášť složitý případ, rozhodne uznávací orgán ve lhůtě do 90 dnů.

Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým:
  • uzná odbornou kvalifikaci, nebo
  • zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace.
5. Proti rozhodnutí uznávacího orgánu se lze odvolat

Proti rozhodnutí ve věci uznání odborné kvalifikace vydaným ústředním orgánem státní správy jako prvoinstančním uznávacím orgánem, lze podat rozklad podle § 152 zákona č. 400/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí ústředního orgánu státní správy na základě návrhu jím ustanovené zvláštní komise - "stálé rozkladové komise". Lhůta pro podání rozkladu vyplývá z § 83 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta pro vyřízení rozkladu, tj. pro vydání rozhodnutí se řídí ustanovením § 71 správního řádu.