Základní informace pro žadatele o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce

Informace pro žadatele o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce

Uznávání odborných kvalifikací (tj. profesní uznávání)

Uznávání profesních kvalifikací se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

O uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce žádá fyzická osoba, která:

 • bude odpovědným zástupcem agentury práce (právnické osoby), nebo
 • bude podávat žádost o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání a bude činnost agentury práce vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Odborná kvalifikace a jiná způsobilost se uznává:

 • státním příslušníkům členských států EU: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie),
 • státním příslušníkům jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP): Islandu, Lichtenštejnska, Norska,
 • státním příslušníkům Švýcarska.

Odborná kvalifikace se uznává v tom případě, kdy státní příslušník některého z vyjmenovaných členských států EU, EHP nebo Švýcarska svou odbornou kvalifikaci získal mimo území České republiky na území některého členského státu EU, EHP nebo ve Švýcarsku. To znamená, že jak vzdělání, tak odbornou praxi získal a vykonával mimo území ČR, tj. v některém státě EU, EHP nebo ve Švýcarsku.

O uznání odborné kvalifikace nežádá státní příslušník České republiky, který získal vzdělání na území České republiky a zároveň na našem území vykonával odbornou praxi.

O uznání odborné kvalifikace též nežádá státní příslušník Slovenské republiky, který získal vzdělání na území Slovenské republiky a praxi vykonával na území České republiky.

Pro uznání odborné kvalifikace pro výkon činnosti zprostředkovatel práce musí být splněny následující podmínky:

 • žadatel musí mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání
 • v případě dokládání středního vzdělání s maturitou je nutné splnit odbornou praxi v délce nejméně 5 let v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který bude následně vydáváno povolení ke zprostředkování zaměstnání (např. budoucí agentura práce bude chtít zprostředkovávat zaměstnání a vyhledávat vhodné pracovní příležitosti a kandidáty na obsazení pracovních míst v oboru IT, žadatel musí doložit praxi v oboru IT)
 • jestliže žadatel ukončil vysokoškolské vzdělání, dokládá odbornou praxi v délce nejméně 2 let v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který bude vydáváno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání

Za praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání se považuje přímá zprostředkovatelská činnost, kdy dochází k vyhledávání vhodných kandidátů na obsazení pracovních pozic (nikoliv ve vlastní firmě) pro jinou právnickou či fyzickou osobu hledající zaměstnance. Do činnosti zprostředkování zaměstnání patří i zapůjčování zaměstnanců k výkonu práce u jiného uživatele (ve státech EU často nazývané přenechávání pracovních sil). Za odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nelze považovat výkon personální činnosti.

Jak postupovat v případě, že potřebuji uznat svou odbornou kvalifikaci?

Jednotlivé kroky při žádání o uznání odborné kvalifikace:

1. Opatřit si žádost o uznání odborné kvalifikace

Žádost o uznání odborné kvalifikace je ke stažení volně dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Formulář žádosti si můžete stáhnout kliknutím na odkaz níže.

2. Vyplnit tuto žádost

Žadatel v žádosti uvede:

Název regulované činnosti

 • ve formuláři je již předvyplněno „zprostředkovatel práce“

Zamýšlená forma výkonu regulované činnosti

 • jako jiná osoba samostatně výdělečně činná – tuto možnost zaškrtnete, jestliže budete žádat o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání sami a pak budete činnost zprostředkování zaměstnání či agenturní zaměstnávání vykonávat formou samostatné výdělečné činnosti
 • jako odpovědný zástupce držitele povolení ke zprostředkování zaměstnání – tuto možnost vyplňte, jestliže budete odpovědným zástupcem agentury práce

Identifikační údaje a další údaje o žadateli

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • stát a místo narození
 • státní příslušnost
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa pro doručování
 • telefon, MT, e-mail

Údaje o zplnomocněném zástupci žadatele

 • identifikační údaje vyplňte, jestliže Vás v řízení o uznání o odborné kvalifikace bude zastupovat právní zástupce nebo jiná zplnomocněná osoba

Údaje o dokladu o odborné kvalifikaci

 • vyplňte požadované údaje o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo o vysokoškolském vzdělání a o škole, včetně názvu, adrese a státu vzdělávacího zařízení a době trvání studia

Údaje o odborné praxi

 • vyplňte všechny požadované údaje o vykonané odborné praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který bude vydáváno povolení ke zprostředkování zaměstnání

K žádosti o uznání odborné kvalifikace je potřeba doložit následující dokumenty

Doklady prokazující totožnost žadatele:

 • prostou kopii průkazu totožnosti nebo jiného dokladu osvědčujícího totožnost (např. pas)
 • doklad osvědčující státní příslušnost - pokud průkaz totožnosti obsahuje údaj o státní příslušnosti, nemusíte dokládat již žádný další doklad

Doklady prokazující odbornou kvalifikaci:

 • maturitní vysvědčení, doklad prokazující absolvování vyšší odborné školy, konzervatoře
 • diplom včetně dodatku k diplomu - z dokladu o dosažené kvalifikaci musí být zřejmý jeho stupeň, délka a obsah vzdělávání, které prokazuje.
 • doklad o odborné praxi – musí obsahovat údaje o délce odborné praxe, obsahu vykonávané činnosti a její formě

Ostatní doklady

 • potvrzení banky o zaplacení správního poplatku (lze předložit i potvrzení o realizaci platby z internetového bankovnictví)
 • plná moc pro osobu zastupující žadatele – plnou moc podepisuje žadatel i zplnomocněná osoba

Řízení o uznání odborné kvalifikace probíhá před uznávacím orgánem v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.

Doklady k prokázání odborné kvalifikace se předkládají v úředně ověřené kopii, nejsou-li předloženy originální listinou. Doklad osvědčující státní příslušnost se předkládá v úředně ověřené kopii (v případě, že státní příslušnost žadatel dokládá průkazem totožnosti nebo pasem, předkládají se tyto dokumenty prostou kopií). Cizojazyčné doklady musí být přeloženy do českého jazyka s tlumočnickou doložkou, pokud v něm nejsou vydány, nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

3. Správní poplatek a způsob jeho úhrady

Za podání žádosti o uznání odborné kvalifikace žadatel hradí Ministerstvu práce a sociálních věcí správní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Forma úhrady správního poplatku:

 • kolkové známky – kolkové známky ve výši 2 000,- Kč můžete zakoupit na pobočkách České pošty, kolkové známky jsou tvořeny menší a větší částí, které od sebe neoddělujte a menší částí je nalepte na vyplněný formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace
 • převod na účet Ministerstva práce a sociálních věcí – bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 19-2229001/0710.

4. Předložit vyplněnou žádost s přílohami uznávacímu orgánu

Žádost se zasílá Ministerstvu práce a sociálních věcí, Odbor integrace na trh práce, Na Poříčním právu 376/ 1, 128 01 Praha 2.

Žádost můžete zaslat také prostřednictvím datové schránky sc9aavg.

Pokud je žádost podepsaná uznávaným elektronickým podpisem může být zaslána elektronicky na elektronickou podatelnu posta@mpsv.cz.

Jestliže chcete žádost s přílohami podat osobně, je příjem zajištěn podatelnou Ministerstva práce a sociálních věcí, a to na adrese:

Na Poříčním právu 376/1
128 01  Praha 2

Úřední hodiny podatelny:

pondělí, středa 7:30 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 7:30 - 16:15 hod.
pátek 7:30 - 15:00 hod.

Rozhodnutí o žádosti a délka řízení

Uznávací orgán je povinen o žádosti rozhodnout nejpozději do 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny povinné údaje a doložené všechny doklady nezbytné k posouzení žádosti.

Proti rozhodnutí ve věci uznání odborné kvalifikace vydaným ústředním orgánem státní správy jako prvoinstančním uznávacím orgánem, lze podat rozklad podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Rozklad se podává cestou odboru integrace na trh práce k ministru práce a sociálních věcí, který o rozkladu rozhodne. Lhůta pro podání rozkladu činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 26. 5. 2022

Poslední aktualizace: 26. 5. 2022