UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách je v ČR regulované povolání. K jeho výkonu je potřeba splňovat podmínky uvedené v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

1. V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci v jiném státě EU nebo EHP či Švýcarska (dále jen „EU“) a chce ji uplatnit v ČR, musí mít tuto kvalifikaci uznanou uznávacím orgánem, kterým je pro toto regulované povolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a to v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o uznávání odborné kvalifikace“). Jedná se také o získané vzdělání na pobočce zahraniční školy na území ČR.

2. V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci mimo EU (tedy v tzv. třetí zemi) a chce ji uplatnit v ČR musí si nechat doklad o vzdělání NOSTRIFIKOVAT.

V tomto případě je tedy nutno postupovat podle ustanovení § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, pokud jde o uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě uznávání vysokoškolského vzdělání. Předmětná ustanovení upravují proces uznávání vzdělání, tzv. nostrifikaci. 

Nostrifikací vzdělání se zabývají:

 1. krajské úřady (základní, střední nebo vyšší odborné vzdělání) podle místa trvalého pobytu žadatele. Pokud nelze místní příslušnost krajského úřadu určit podle místa trvalého pobytu žadatele o uznání zahraničního vzdělání - v případě cizince podle místa pobytu - řídí se tato místem podání žádosti. Žádost se může podat i prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci.
 2. veřejné vysoké školy podle studijního programu žadatele
 3. výjimkou jsou školy se vzdělávacími programy uskutečňovanými na základě dohody s Ministerstvem školství, kde nostrifikaci provádí Ministerstvo školství.

BLIŽŠÍ INFORMACE K UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (S VÝJIMKOU VŠ) naleznete zde: Uznání zahraničního vzdělání (s výjimkou VŠ), MŠMT ČR (msmt.cz)

BLIŽŠÍ INFORMACE K UZNÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ naleznete zde: Uznávání zahraničního vzdělání, MŠMT ČR (msmt.cz)

POSTUP PŘI ŽÁDÁNÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE U OSOB, KTERÉ ZÍSKALY ODBORNOU KVALIFIKACI V EU

1. OPATŘIT SI ŽÁDOST O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE.

(žádost si můžete stáhnout ZDE jako pdf. soubor)

2. VYPLNIT TUTO ŽÁDOST A PŘILOŽIT POŽADOVANÉ DOKLADY

Podle § 22 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace uchazeč v žádosti vyplní především tyto kolonky:

 • regulovanou činnost, kterou hodlá v ČR vykonávat - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK nebo PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • státní příslušnost
 • stát a místo narození
 • trvalou adresu
 • doručovací adresu, pokud se liší od trvalé
 • telefon
 • e-mail
 • typ dokladu o ukončeném vzdělání
 • číslo dokladu
 • název a adresa vzdělávacího zařízení
 • stát sídla vzdělávacího zařízení
 • doba trvání studia
 • údaje o odborné praxi, jsou-li k dispozici (a chce-li ji žadatel uznat)

K žádosti je třeba doložit:

 1. kopii průkazu totožnosti nebo jiný doklad osvědčující státní příslušnost a případně doklad potvrzujícím právní postavení uvedené v § 1 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace
 2. kopii dokladu o odborné kvalifikaci pro určení odbornosti nebo stupně vzdělání (vždy doložit vysvědčení nebo diplom včetně dodatku apod.) v kopii, případně také kopii osvědčení prokazující kvalifikaci, (doklady o odborné kvalifikaci se předkládají v jazyce původu dokladu a v překladu do češtiny - s výjimkou slovenštiny.

Upřesnění:

Doklady přiložené k žádosti mohou být doloženy v prosté kopii. Dle § 22 odst. 6 zákona o uznávání odborné kvalifikace má uznávací orgán v případě pochybností o pravosti předložených kopií právo požadovat předložení dokladů v originále nebo úředně ověřené kopie. Z dokladu musí být zřejmý jeho stupeň (tj. vzdělání základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské nebo magisterské), a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje.

Doklad o odborné kvalifikaci musí být přeloženy do českého jazyka (pokud v něm není vydán nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak). Úředně ověřený překlad do českého jazyka není nutný, avšak v případě důvodných pochybností o správnosti překladu má uznávací orgán právo požadovat úředně ověřený překlad tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Přijetí žádosti je osvobozeno od správního poplatku.

Žadatel může být zastoupen zmocněncem na základě prosté plné moci podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzor plné moci pro účely tohoto řízení si můžete stáhnout ZDE.

3. PŘEDLOŽIT/ZASLAT VYPLNĚNOU ŽÁDOST S PŘÍLOHAMI ODPOVÍDAJÍCÍMU UZNÁVACÍMU ORGÁNU

Žádost včetně příloh zašlete na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Možné zaslat také ID DS: sc9aavg

Možné zaslat také elektronicky na email: posta@mpsv.cz

4. ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI

Podle § 24 odst. 5 zákona o uznávání odborné kvalifikace je uznávací orgán povinen o žádosti rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny povinné údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti. Jde-li o zvlášť složitý případ dle § 25 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace, rozhodne uznávací orgán ve lhůtě do 90 dnů.

Po právní moci rozhodnutí uznávací je orgán povinen vrátit uchazeči doklady (doklad o odborné kvalifikaci, doklad osvědčující jeho státní příslušnost a doklad o jiné způsobilosti (pokud byl součástí žádosti), pokud byly předloženy v originále nebo v ověřené kopii ve lhůtě do 15 pracovních dnů.

Po právní moci rozhodnutí uznávací je orgán povinen vrátit uchazeči doklady (doklad o odborné kvalifikaci, o jiné způsobilosti a doklad osvědčující jeho státní příslušnost), pokud byly předloženy v originále nebo v ověřené kopii ve lhůtě do 15 pracovních dnů.

Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým:

 1. uzná odbornou kvalifikaci
 2. uloží kompenzační opatření
 3. neuzná odbornou kvalifikaci

5. PROTI ROZHODNUTÍ UZNÁVACÍHO ORGÁNU LZE PODAT ROZKLAD

Proti rozhodnutí ve věci uznání odborné kvalifikace vydaným ústředním orgánem státní správy jako prvoinstančním uznávacím orgánem, lze podat rozklad podle § 152 správního řádu. O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí ústředního orgánu státní správy na základě návrhu jím ustanovené zvláštní komise - "stálé rozkladové komise". Lhůta pro podání rozkladu vyplývá z § 83 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (s výjimkou, kdy účastník řízení v důsledku chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podal opravný prostředek po lhůtě - viz § 83 odst. 2 správního řádu a s výjimkou, kdy osobě, která byla účastníkem řízení, nebylo rozhodnutí správním orgánem oznámeno - viz. § 84 správního řádu). Lhůta pro vyřízení rozkladu, tj. pro vydání rozhodnutí se řídí ustanovením § 71 správního řádu.

V některých případech jsou rozhodnutí napadnutelná a přezkoumatelná soudně buď správní žalobou (§ 65 zák. č. 150/2002 Sb., správní řád soudní) nebo civilní žalobou (§ 246 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). Správní žalobu lze podat tehdy, když uznávací orgán poruší svým rozhodnutím práva žadatele, když rozhodne nekompetentně, či protizákonně. Civilní žalobu lze podat tehdy, když uznávací orgán jakožto správní orgán rozhodne v mezích své zákonné pravomoci, avšak v soukromoprávní věci (§ 68 písm. b) zák. č. 150/2002 Sb.). Podle povahy žaloby jsou stanoveny i odvolací a pořádkové lhůty, platné buď pro soudní správní řízení nebo soudní civilní řízení (§ 72 zák. č. 150/2002 Sb. a § 247 zák. č. 99/1963 Sb.: "Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu."

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Stanovisko MPSV k uznávání odborné kvalifikace osob z třetích zemí
  • Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV vydává stanovisko k vydávání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace osobám z třetích zemí ve vztahu k regulovanému povolání pracovník v sociálních službách a sociální pracovník.
  • Pro účely prokázání dosaženého vzdělání zaměstnavateli, vydání zaměstnanecké karty apod. je dostatečným dokladem o získané kvalifikaci osoby kvalifikované v třetí zemi nostrifikovaný doklad o vzdělání.
  • MPSV upozorňuje zájemce o výkon regulovaného povolání pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník, kteří získali vzdělání ve třetích zemích, aby od 1. 7. 2021 neuplatňovali žádost na MPSV o uznání odborné kvalifikace.

Poslední aktualizace: 5. 4. 2023