Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2002 č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

znak České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2002 č. 1046

k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století

Vláda

 1. b e r e   n a   v ě d o m í   Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století, obsažený v části III materiálu č.j. 1363/02 a upravený podle připomínky vlády (dále jen „Program“);
 2. m ě n í   usnesení vlády z 9. ledna 2002 č. 36, k Informaci o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí a k návrhu Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Statut Rady pro zdraví a životní prostředí - v článku 6 doplňuje nový odst. 4 tohoto znění:

  „(4) Rada zřizuje Výbor ZDRAVÍ 21. Výbor zejména připravuje návrhy a stanoviska pro Radu k řízení, koordinaci a kontrole úkolů vyplývajících z programu ZDRAVÍ 21.“;
 3. p o v ě ř u j e   předsedu vlády předložit Program předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky a požádat je o podporu jeho realizace;
 4. u k l á d á
  1. ministryni zdravotnictví
   1. zřídit Výbor ZDRAVÍ 21 (dále jen „Výbor“) při Radě pro zdraví a životní prostředí,
   2. jmenovat do 31. prosince 2002 předsedu Výboru a členy Výboru,
   3. předložit Radě pro zdraví a životní prostředí návrh statutu a jednacího řádu Výboru,
   4. informovat vládu jedenkrát ročně o plnění úkolů vyplývajících z Programu s tím, že první zpráva bude vládě předložena do 30. září 2004,
   5. seznámit hejtmany s Programem,
  2. ministrům
   1. zpracovat realizační postupy plnění dílčích úkolů a aktivit Programu a využít je při přípravě právních předpisů a podkladů pro návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a střednědobého výhledu,
   2. předložit ministryni zdravotnictví vždy do 30. června každého kalendářního roku zprávu o plnění dílčích úkolů a aktivit vyplývajících z Programu za předchozí kalendářní rok s tím, že první zpráva bude ministryni zdravotnictví předložena do 30. června 2004,
   3. spolupracovat s ministryní zdravotnictví na úkolech vyplývajících z Programu a na zřízení a činnosti Výboru;
 5. d o p o r u č u j e   hejtmanům využít Programu při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.

Provedou:
předseda vlády,
ministři

Na vědomí:
hejtmani

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.