Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2005 č. 1482 k Informaci o plnění národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

znak České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. listopadu 2005 č. 1482

k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

Vláda

  1. b e r e   n a   v ě d o m í   Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007, obsaženou v části III materiálu č.j. 1763/05;
  2. u k l á d á   místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat a vládě do 28. února 2006 předložit návrh na ustavení iniciativního a poradního orgánu vlády pro problematiku seniorů a stárnutí populace.

Provede:
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři měst Brna,
Ostravy, Plzně

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.