Účelová podpora v programech TA ČR

Podpora na výzkum, vývoj a inovace je poskytována jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 130/2002 Sb., předpisy Evropské unie a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a to jako účelovou nebo institucionální podporu.

Účelové financování se zaměřuje na podporu konkrétních projektů a grantů, které jsou vypsané v rámci projektové soutěže. Soutěže zaštiťují tzv. poskytovatelé - Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, ministerstva (největším poskytovatelem je Ministerstvo školství).

POČÍNAJE ROKEM 2012 MPSV NENÍ POSKYTOVATELEM ÚČELOVÉ PODPORY

Výzkumné potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) jsou v rámci účelové podpory zajišťovány prostřednictvím Technologické agentury České republiky, v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (v letech 2011 – 2016 Program BETA) a v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. MPSV může, na základě žádosti předkladatele výzkumného projektu, který se uchází o účast v soutěži, nově zajišťovat roli aplikačního garanta, a projevit tak zájem na budoucím možném uplatnění a využití plánovaných výstupů návrhu projektu v praxi. Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta je oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Informace a výzvy k jednotlivým programům zveřejňuje TA ČR na internetových stránkách www.tacr.cz

Program ÉTA

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 37 ze dne 16. ledna 2017. Poskytovatelem podpory v programu je Technologická agentura České republiky (dále jen „poskytovatel podpory“).

MPSV se v této souvislosti bude vyjadřovat k následujícím návrhům:

  1. výzkumných projektů, které svým zaměřením a plánovanými výstupy naplňují některý z prioritních výzkumných cílů MPSV v soutěži
  2. výzkumných projektů, jejichž plánované výstupy mají být uplatněny v oblasti, za niž je MPSV věcně odpovědné v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Postup Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci třetí veřejné soutěže Programu ÉTA a při možném využití takto vzniklých výsledků výzkumu:

V případě, že plánovaným výstupem projektu má být metodika naleznete informace zde:

Kontaktní osoby:

Aktuality:

 

Archiv:

Poslední aktualizace: 1. 9. 2020