Účast na pojištění členů zastupitelstev a členů kolektivních orgánů ÚSC

Informace o účasti na nemocenském pojištění členů zastupitelstev a členů orgánů územních samosprávných celků od 1.1.2012

Nemocenské pojištění členů zastupitelstev

Nemocenského pojištění jako zaměstnanci jsou i po 31. 12. 2011 účastni pouze členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev nejsou od 1. 1. 2012 nadále účastni nemocenského pojištění.

Z ustanovení § 5 písm. a) bodu 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplývá, že do okruhu nemocensky pojištěných osob patří pouze uvolnění zastupitelé. Zákonem č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob o členy kolektivních orgánů právnické osoby /§ 5 písm. a) bod 18 zákona o nemocenském pojištění/. Tato úprava se na členy zastupitelstva nevztahuje, protože pro ně platí zvláštní úprava v bodě 8 tohoto ustanovení.

Výkon funkce (funkcí) zastávané z titulu člena zastupitelstva (v radě, výboru, komisi apod.) se považuje za činnost člena zastupitelstva. Odměna za výkon každé takové funkce je i u neuvolněného člena zastupitelstva součástí celkové měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Neuvolněný člen zastupitelstva nebude proto účasten nemocenského pojištění, i když jeho měsíční odměna bude „navýšena“ například za výkon funkce ve výboru zastupitelstva o částku „rozhodného příjmu“ nebo vyšší. V roce 2012 činí výše rozhodného příjmu 2 500 Kč.

Z odměn neuvolněných členů zastupitelstev se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, i když vykonávají jednu či více funkcí souvisejících s funkcí člena zastupitelstva. Neuvolněnému členovi zastupitelstva se proto nekrátí odměna z důvodu neschopnosti vykonávat tuto funkci pro nemoc, úraz, karanténu, těhotenství, péči o dítě do 3 let jeho věku.

Nemocenské pojištění členů kolektivních orgánů územních samosprávných celků, městských částí nebo městských obvodů statutárních měst a hl. m. Prahy (dále jen „orgánů ÚSC“)

Podle § 5 písm. a) bodu 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenské pojištění, ve znění zákona č. 470/2011, jsou od 1. 1. 2012 účastni nemocenského pojištění členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. Za členy kolektivního orgánu právnické osoby se pro účely nemocenského pojištění nepovažují členové zastupitelstva.

Výbory zastupitelstva obce a komise rady obce (§ 117 - § 122 zákona o obcích) nejsou orgánem obce s výjimkou těch případů, kdy jde o komisi, které byl svěřen výkon přenesené působnosti /starostou se souhlasem ředitele KÚ - podle § 103 odst. 4 písm. c) zákona o obcích/. Orgánem obce jsou tzv. zvláštní orgány (§ 106 zákona o obcích), zřizované starostou na základě zvláštních zákonů (např. přestupková komise, komise sociálně právní ochrany dětí). Výčet orgánů obce je uveden v § 5 zákona o obcích.
Analogická právní úprava platí v podmínkách krajů a hlavního města Prahy.

Pouze ostatní členové orgánu ÚSC patří do okruhu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění při splnění podmínek účasti na nemocenském pojištění. Člen orgánu ÚSC je účasten v roce 2012 nemocenského pojištění, pokud tuto činnost nevykonává v pracovněprávním vztahu a stanovená odměna za výkon funkce v orgánu ÚSC činí aspoň 2 500 Kč měsíčně nebo odměna za výkon takové funkce zúčtovaná do kalendářního měsíce činila aspoň 2 500 Kč, pokud mu nebyla stanovena měsíční odměna.

Územní samosprávný celek, který odvedl z odměny člena komise, která není orgánem ÚSC, nebo z odměny člena výboru, anebo z odměny neuvolněného člena zastupitelstva pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíc leden 2012 nebo následující měsíce, bude mu na žádost pojistné vráceno příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.