Transformace sociálních služeb

Loga ESF ČR, EU, MPSV, OPLZZ a Podporujeme Vaši budoucnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v návaznosti na koncepční řešení kvality a dostupnosti sociálních služeb systematicky věnuje podpoře procesu transformace a deinstitucionalizace služeb sociální péče.

Hlavní priority procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb byly vyjádřeny v dokumentu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat dne 21. února 2007 usnesením vlády České republiky č. 127.

V České republice je deinstitucionalizace vnímána jako „proces, ve kterém dochází k přechodu od ústavní (institucionální) péče o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v přirozeném prostředí. Cílem je zkvalitnit život lidem se zdravotním postižením a umožnit jim žít běžný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Během deinstitucionalizace dochází k řízenému rušení ústavů a rozvoji komunitních sociálních služeb. Výsledná struktura a provoz sociálních služeb jsou primárně orientovány na potřeby uživatelů služeb a jejich sociální začleňování, klienti nejsou vystavováni institucionalizaci.“ (MPSV. Manuál transformace ústavů. Deinstitucionalizace sociálních služeb. Praha: MPSV, 2013. ISBN 978-80-7421-057-0).

Na podporu transformace sociálních služeb MPSV realizovalo projekt Podpora transformace sociálních služeb, který pilotně ověřoval proces deinstitucionalizace. Do projektu bylo zapojeno 32 zařízení z celé České republiky. Investiční složka transformace byla následně podpořena v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace.

V projektu byly vytvořeny podrobné analýzy regionu, možnosti uživatelů i reálné situace v poskytovaných službách. Zároveň byly zajištěny na úrovni regionálních týmů pracovní skupiny, jež stanovily podrobné transformační plány zařízení, které byly následně investičně podpořeny.

Na pilotní projekt, jenž byl ukončen v roce 2013, plynule navázal projekt Transformace sociálních služeb, který skončil v prosinci roku 2015. Projektu se účastnilo 40 zařízení z celé České republiky. Ve vybraných zařízeních probíhaly vzdělávací programy, konzultace, supervize. Podporována byla též samotná propagace procesu, která měla za cíl odborné i laické veřejnosti přiblížit proces deinstitucionalizace pobytové péče a byla nezbytnou součástí daného procesu.

Oba dva projekty byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dalším projektem, navazujícím na dva předchozí je projekt Život jako každý jiný, který MPSV připravilo na období 2016-2019.

Projekt se více zaměří na podporu krajů a obcí a také na systémové změny. Nově také bude usilovat o větší změny na straně dalších aktérů, kteří mají velký vliv na začleňování lidí s postižením do společnosti. Jedná se například o lékaře, soudce, policisty a další osoby.

Projekt Život jako každý jiný je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Celý proces zaštiťuje a realizuje Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.trass.cz.