Transfer na výkon SPOD od roku 2022

Od roku 2022 je financování výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí („SPOD“) na úrovni obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) zajišťováno z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí formou transferu ze státního rozpočtu („transfer na výkon SPOD“, nebo „transfer“), který již není dotací v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech“).

K zajištění financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností od roku 2022 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) jako přílohu Příkazu ministra č. 5/2022 „Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování transferu ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ (dále jen „Metodika transferu na výkon SPOD“, nebo „Metodika“).

Metodika transferu na výkon SPOD upravuje charakter transferu, podmínky jeho poskytování a účtování, způsob podávání žádostí o transfer, účel použití prostředků transferu a další podmínky. Metodika je platná pro rok 2022 a roky následující a její aktualizace bude probíhat formou dodatků k Příkazu ministra. Metodika a její aktualizace budou zveřejňovány na internetových stránkách MPSV. 

Transfer je poskytován pod účelovým znakem 13024.

Podrobné podmínky, aktualizované verze Metodiky a formuláře žádostí o transfer a vyúčtování jsou k nalezení v přílohách pod odkazy níže.

  1. Metodika MPSV pro poskytování transferu na výkon SPOD
  2. Informace k řízení o poskytnutí transferu na výkon SPOD
  3. Žádost o poskytnutí transferu na výkon SPOD (ex-ante na kalendářní rok)
  4. Žádost o poskytnutí transferu na výkon SPOD (EX-POST, „doplatek“ za předchozí kalendářní rok)
  5. Obecné přílohy pro jednotlivé roky
  6. Vyúčtování transferu na výkon SPOD od roku 2022
  7. Archiv

Poslední aktualizace: 27. 1. 2023