Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020

Svým usnesením č. 24 ze dne 8. ledna 2014 schválila vláda ČR národní rámcový dokument pro oblast sociálního začleňování a boj s chudobou pod názvem „Strategie sociálního začleňování 2014–2020“ (dále jen „Strategie“), který zastřešuje hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.

Strategie stanoví prioritní témata ČR v oblastech důležitých pro sociální začleňování pro nadcházející období až do roku 2020 a je rovněž významným dokumentem z hlediska čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie. Obsahuje přehled opatření majících vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů.

Jako základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených je zdůrazněna sociální práce. Všechny oblasti podporující sociální začleňování jsou proto ve Strategii pojímány také z pohledu, jak může sociální práce přispět k fungování opatření v jednotlivých oblastech. V rámci posílení sociální práce jako základního nástroje řešení sociálního začleňování bude třeba zajistit navýšení počtu sociálních pracovníků na obcích. Současný stav počtu sociálních pracovníků je na některých obcích značně poddimenzovaný. Navýšením stávajícího počtu sociálních pracovníků o 50 % by došlo k dosažení cílového stavu 2500 sociálních pracovníků obcí s rozšířenou působností.

Základním východiskem a podkladem pro zpracování Strategie byla „Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování“ schválená 21. poradou vedení MPSV konanou dne 31. května 2012. Na vypracování Strategie se významným způsobem podílela Komise pro sociální začleňování MPSV, která je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra práce a sociálních věcí v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj s chudobou a sociálním vyloučením, jakož i zástupci dotčených resortů.

Strategie ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení mělo ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k sociálnímu vyloučení, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení a zasazuje se o šíření principu mainstreamingu sociálního začleňování na všech správních úrovních.

V době, kdy se v určitých místech ČR projevuje společenské napětí, jež je mimo jiné i přímým důsledkem sociálního vyloučení, je zcela zásadní ukázat politickou i morální vůli se nastalou situací zabývat, a to nejen zaváděním konkrétních opatření, ale také budováním takového společenského diskurzu, který povede k posílení společenské soudržnosti. Dalším z cílů Strategie je tedy přispět ke vzniku společenského klimatu, ve kterém bude fungovat politika, jejímž cílem je oslabování či zpomalování procesů sociálního vyloučení.

Plnění opatření, která Strategie formuluje, se každoročně vyhodnocuje. Zprávy o plnění opatření Strategie sociálního začleňování jsou na základě usnesení vlády č. 24 ze dne 8. ledna 2014 předkládány vládě ČR pro informaci, a to vždy k 30. dubnu následujícího roku.

Poslední aktualizace: 19. 5. 2021