Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 a Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020

V návaznosti na Národní program reforem České republiky 2014 a Státní politiku v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice byla Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) zpracována a usnesením vlády České republiky (dále jen „ČR“) č. 523 ze dne 1. července 2015 schválena Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020 (dále jen „Strategie“). Strategie reflektuje společenské změny, které v současnosti probíhají v souvislosti se stoupajícím významem informací, znalostí a informačních a komunikačních technologií. Jejím cílem je pak na tyto změny a jejich důsledky adekvátně reagovat a navrhnout a následně realizovat taková opatření, jež by vedla k pozitivnímu rozvoji digitálních dovedností všech občanů ČR. Tato opatření jsou v rámci strategie rozdělena do šesti strategických cílů:

  1. Zaměstnanost;
  2. Konkurenceschopnost;
  3. Sociální začleňování;
  4. Podpora rodiny;
  5. Elektronické služby veřejného sektoru;
  6. Podpora systému vzdělávání a učení prostřednictvím digitálních technologií.

Na základě výše uvedeného usnesení, kterým byl MPSV uložen úkol zpracovat akční plán implementace Strategie a koordinovat a implementovat Strategii společně s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečit realizaci opatření uvedených ve Strategii, zpracovalo MPSV materiál „Akční plán Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020“ (dále jen „Akční plán“). Akční plán přináší aktualizaci nastavení některých opatření uvedených ve Strategii, například aktualizované termíny, úpravy gestorů či indikátorů. Materiál byl předložen vládě ČR a dne 7. července 2016 byl usnesením vlády č. 616 schválen.

V rámci implementace Akčního plánu je velký důraz kladen na hodnocení realizace jednotlivých opatření. Hlavní gestoři jednotlivých opatření jsou zodpovědní nejen za plnění opatření ve své gesci, ale též za identifikaci potřeby změny opatření, aktivit či nastavených indikátorů nebo plánu implementace a za upozornění garanta implementace Strategie (MPSV), že je Akční plán potřeba změnit. MPSV z tohoto důvodu každoročně po gestorech jednotlivých opatření požaduje vždy ke dni 31. března návrh na úpravu a zpřesnění opatření tohoto Akčního plánu a současně návrh specifikace konkrétních kroků, prostřednictvím kterých budou v následujícím roce plnit opatření ve své gesci.

MPSV, jakožto garant Strategie, pravidelně informuje vládu ČR o pokroku v implementaci Akčního plánu, a to s roční periodicitou vždy ke dni 30. června.

Z tohoto důvodu MPSV připravuje za každý rok realizace Akčního plánu zprávu o naplňování Akčního plánu, která přehledně shrnuje, jakým způsobem byla implementace Akčního plánu v daném roce naplněna.

Dokumenty

Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020

Akční plán Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020

Zprávy o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020

Poslední aktualizace: 12. 2. 2020