Strategické a koncepční materiály

Strategie sociálního začleňování 2014–2020

Je národním rámcovým dokumentem pro oblast sociálního začleňování a boj s chudobou, který zastřešuje hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Vládou ČR byl materiál schválen usnesením č. 24 ze dne 8. ledna 2014.

Základním nástrojem pro řešení sociálního začleňování osob je z pohledu této Strategie sociální práce. Vedle opatření zaměřených na rozvoj sociální práce se Strategie zaměřuje podpory přístupu k zaměstnání, sociálním službám; podporu rodiny; rovného přístupu ke vzdělání; přístup k bydlení a ke zdravotní péči.

Na zpracování i vyhodnocování plnění opatření Strategie se podílí Komise pro sociální začleňování, která je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 (dále jen „Koncepce) se zasazuje o prosazení širšího, procesuálního pohledu na problematiku bezdomovectví a nutnosti jejího komplexního a koordinovaného řešení. Za účelem vypracování samotné Koncepce vznikla expertní skupina pro řešení problematiky bezdomovectví při Komisi pro sociální začleňování. Koncepci schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 28. srpna 2013 č. 666.

Plnění jednotlivých opatření, která Koncepce formuluje, se každoročně od roku 2014 vyhodnocuje formou Zprávy o plnění opatření Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví za uplynulý kalendářní rok, která je následně předkládána pro informaci členům vlády, a to vždy do konce června následujícího roku.