Statut Rady

S t a t u t

Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada") je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace.
 2. Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288.
Článek 2
Působnost Rady
 1. Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje; usiluje o rovnoprávné postavení seniorů ve všech oblastech života, ochranu jejich lidských práv a o rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti.
 2. Rada zejména:
  1. iniciuje a navrhuje koncepční a legislativní řešení významných otázek života seniorů a stárnutí populace,
  2. systematicky se zabývá problematikou lidských práv seniorů a navrhuje vládě opatření směřující k jejich ochraně,
  3. iniciuje a podporuje spolupráci mezi orgány veřejné správy, sociálními partnery, občanskými sdruženími seniorů a proseniorskými organizacemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které působí v této oblasti,
  4. podporuje účast odborné veřejnosti a jednotlivců na řešení významných otázek života seniorů a zlepšování jejich životních podmínek; přispívá k realistickému vnímání a zobrazování stárnutí, stáří a seniorů ve společnosti a v médiích,
  5. sleduje a vyhodnocuje dokumenty Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které jsou významné z hlediska seniorů a stárnutí populace, a předkládá vládě návrhy na jejich uplatnění v dílčích politikách,
  6. podněcuje výzkumnou a analytickou činnost v této oblasti a usiluje o vytvoření a rozšiřování zdrojů statistických a dalších informací důležitých pro koncepční činnost v uvedené oblasti a pro hodnocení její úspěšnosti,
  7. uděluje cenu Rady osobnostem, organizacím a dalším subjektům za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří.
Článek 3
Složení Rady
 1. Rada má 29 členů, kterými jsou předseda Rady, dva místopředsedové Rady a další členové Rady.
 2. Předsedou Rady je ministr práce a sociálních věcí.
 3. Dvěma místopředsedy Rady jsou náměstek ministra práce a sociálních věcí, do jehož kompetence spadá problematika seniorů a stárnutí populace, a náměstek ministra či Úřadu vlády, do jehož kompetence spadá problematika lidských práv.
 4. Členy Rady uvedené v odstavci 4 písm. a) až f) jmenuje předseda Rady na základě návrhů příslušných ministrů. V případě, že věcná působnost ministerstva vztahující se k problematice seniorů a stárnutí populace nepatří do kompetence žádného z náměstků ministra, je možné za člena Rady jmenovat státního tajemníka příslušného ministerstva.
 5. Dalšími členy Rady jsou:
  1. náměstek ministra zdravotnictví,
  2. náměstek ministra financí,
  3. náměstek ministra vnitra,
  4. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
  5. náměstek ministra pro místní rozvoj,
  6. náměstek ministra dopravy,
  7. zástupce ministerstva životního prostředí
  8. zástupce Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
  9. zástupce Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR,
  10. zástupce Českého statistického úřadu
  11. zástupce Asociace krajů ČR,
  12. zástupce Svazu měst a obcí ČR,
  13. zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů,
  14. zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
  15. zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR,
  16. zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,
  17. zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR,
  18. 3 zástupci odborné veřejnosti,
  19. 3 zástupci seniorských organizací,
  20. 3 zástupci nestátních neziskových organizací.
 6. Funkční období členů Rady se kryje s funkčním obdobím vlády. Rada v dosavadním složení vykonává po skončení funkčního období vlády činnost do té doby, než je jmenována Rada nová. Pokud byl některý člen Rady jmenován v průběhu funkčního období vlády, skončí jeho funkční období zároveň s koncem funkčního období vlády. Počet opakovaných jmenování není omezen.
 7. Členství v Radě končí:
  1. v případě členů vlády ukončením výkonu funkce,
  2. v případě představitelů státní a veřejné správy jejich odvoláním z funkce resp. ukončením pracovního/služebního poměru,
  3. odvoláním předsedou Rady,
  4. odstoupením člena Rady,
  5. úmrtím člena Rady.
 8. Členství v Radě je nezastupitelné, s výjimkou zastupování na zasedání Rady za podmínek uvedených v článku 5 odst. 4 a 5 tohoto statutu.
 9. Pravidla upravující činnost Rady a jejích pracovních skupin se vztahují přiměřeně i na stálé spolupracovníky.
Článek 4
Předseda Rady
 1. Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě.
 2. Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady. Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Na návrh předsedy Rady nebo jedné třetiny členů Rady svolá předseda Rady mimořádné zasedání Rady tak, aby se uskutečnilo do 3 týdnů od podání návrhu.
 3. Předseda Rady dále zejména:
  1. jmenuje a odvolává členy Rady podle článku 3 tohoto statutu,
  2. řídí činnost Rady,
  3. podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady,
  4. předkládá vládě návrhy na odvolání místopředsedy Rady,
  5. rozhoduje o zřízení či zrušení pracovní skupiny Rady a o jejím složení, jmenuje a odvolává předsedy pracovních skupin Rady,
  6. rozhoduje o tom, zda budou na zasedání Rady pozváni hosté,
  7. uděluje souhlas k přizvání expertů jako stálých spolupracovníků pracovních skupin Rady,
  8. navrhuje členům Rady a expertům výši odměny, pokud na ni vznikl nárok podle článku 9 tohoto Statutu.
 4. Po dobu nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje předsedu Rady a řídí zasedání Rady jeden z místopředsedů Rady.
Článek 5
Členové Rady
 1. Členové Rady jsou povinni účastnit se zasedání Rady a schůzí či jednání pracovních skupin Rady, do kterých jsou zařazeni (dále jen "jednání Rady").
 2. Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a podílet se na jejím jednání. Mají právo účastnit se jakéhokoliv jednání pracovních skupin Rady.
 3. Pokud se člen Rady nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi Rady (prostřednictvím sekretariátu Rady).
 4. V případě své nepřítomnosti může člen Rady vyslat na jednání Rady svého zástupce. Zástupce se musí nejpozději před zahájením jednání Rady prokázat písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Rady.
 5. Zástupce smí hlasovat jen tehdy, když jej zastupovaný člen Rady hlasováním k jednotlivým bodům výslovně pověřil.
 6. Členové Rady mají právo navrhnout doplnění programu jednání Rady, zřízení či zrušení pracovní skupiny Rady a přizvání expertů a hostů.
Článek 6
Pracovní skupiny Rady
 1. Rada může podle potřeby na návrh členů Rady zřizovat své dočasné nebo trvalé pracovní skupiny. Pracovní skupiny Rady nemají vlastní statut.
 2. Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny Rady je zpravidla člen Rady. K práci v pracovní skupině Rady mohou být přizváni i externí spolupracovníci.
 3. Pracovní skupiny Rady se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména připravují podklady pro zasedání Rady.
Článek 7
Externí spolupráce
 1. Rada může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří nejsou členy Rady, případně externí odborníky (dále jen "experti").
 2. Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jednání Rady ad hoc jako hosté k určité problematice nebo se mohou účastnit práce v pracovních skupinách Rady jako stálí spolupracovníci.
Článek 8
Sekretariát Rady
 1. Činnost Rady (včetně činnosti pracovních skupin Rady) zabezpečuje sekretariát Rady, kterým je příslušný útvar Ministerstva práce a sociálních věcí.
 2. Sekretariát Rady zejména:
  1. administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady,
  2. soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
  3. zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy či místopředsedů Rady,
  4. aktualizuje informace o Radě a členech Rady, zveřejňované na internetu.
 3. Za plnění úkolů sekretariátu Rady odpovídá a činnost sekretariátu Rady řídí vedoucí příslušného útvaru Ministerstva práce a sociálních věcí.
 4. Vedoucí sekretariátu Rady řídí jeho činnost v souladu s pokyny předsedy Rady.
 5. Některý z dalších pracovníků sekretariátu Rady je tajemníkem Rady. Tajemník Rady se účastní zasedání Rady a pořizuje zápis ze zasedání Rady. Tajemník Rady není členem Rady.
Článek 9
Náklady na činnost Rady a odměny
 1. Běžné náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednání Rady se konají obvykle v zařízeních tohoto úřadu.
 2. Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce.
 3. Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy těm členům Rady a expertům, kteří nejsou zaměstnanci státní ani veřejné správy, a to za práci kterou pro Radu prokazatelně vykonávají na objednávku (tedy jako službu) nebo na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Objednávku vystavuje, resp. dohodu uzavírá, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výši odměny navrhuje předseda Rady.
 4. Na návrh předsedy Rady může být přiznána jako součást nároků vyplývajících z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle odst. 3 tohoto článku i náhrada cestovních výdajů podle zákoníku práce.
Článek 10
Jednací řád Rady
 1. Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady. Změny a doplňky Jednacího řádu Rady schvaluje Rada.
 2. Pracovní skupiny Rady jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. Pokud je to třeba, řídí se přiměřeně Jednacím řádem Rady.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky tohoto Statutu schvaluje vláda.
 2. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády.
 3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 8. března 2021.

Poslední aktualizace: 11. 3. 2021