Statistika výdělků

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce (RSCP) je systém pravidelného monitorování aktuální výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v jednotlivých krajích České republiky formou statistického šetření. Výdělková úroveň se zjišťuje na základě hodinového výdělku, hrubé mzdy, odpracované a neodpracované doby jednotlivých zaměstnanců za sledované období. RSCP, stejně jako Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV), vychází z pravidelného výběrového statistického zjišťování s názvem „Pololetní šetření o průměrném výdělku“. Šetření je zařazeno do Programu statistických zjišťování, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve Sbírce zákonů na příslušný kalendářní rok. Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR aj. Zpracovatelem RSCP je TREXIMA, spol. s r.o..

Primárním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně jednotlivých zaměstnání (v klasifikaci CZ-ISCO), dalším produktem jsou odhady výdělkových parametrů zaměstnanecké populace krajů v členění podle firemních i zaměstnaneckých charakteristik. Ekonomické subjekty se v RSCP člení na organizační jednotky, jestliže je možné provést vnitřní rozčlenění subjektu podle okresů, ve kterých jeho zaměstnanci působí. Výsledky podle krajů jsou získané pracovištní metodou.

Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je RSCP dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a hrubých mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. RSCP sbírá údaje za jednotlivé zaměstnance. Při srovnávání výsledků výkaznictví a RSCP je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici mzdové a platové sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik a rozdílný způsob členění výsledků podle krajů. Výkaznictví ČSÚ člení výsledky do krajů podle sídla ekonomického subjektu, tj. podnikovou metodou.

Příslušnost šetřeného ekonomického subjektu ke mzdové nebo platové sféře je nejdůležitějším kritériem pro členění výsledků RSCP. Šetření je od roku 2011 prováděno s roční periodou. Zdrojem dat pro platovou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace.

Poslední aktualizace: 10. 4. 2024