Statistika průměrné mzdy

Průměrná měsíční nominální mzda jednoho zaměstnance zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu1) podle příslušných platových a mzdových předpisů (jde o hrubou mzdu v Kč na fyzickou osobu). Tato průměrná hrubá nominální mzda je uvedena za ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci podnikatelské sféry (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců) a ve všech organizacích nepodnikatelské sféry.

Tato průměrná mzda zahrnuje i mzdy ozbrojených složek. Pokud se počítá náhradový poměr (jako podíl průměrného důchodu a průměrné mzdy), do čitatele vstupuje zpravidla průměrný důchod bez započtení ozbrojených složek. Pro výpočet náhradového poměru by proto měla být používána průměrná mzda bez ozbrojených složek. Tato průměrná mzda není standardně publikována ČSÚ, nicméně je po pracovní linii předávána MF, ale i MPSV.

Průměrná hrubá měsíční mzda je publikována ve dvou podobách - (i) na fyzické osoby, kdy v čitateli mohou být i příjmy z vedlejšího pracovního poměru, částečného pracovního poměru apod.; (ii) na přepočtené počty, kdy se výpočet průměrné mzdy koriguje o vliv různých pracovních úvazků a poměrů (výpočet by měl odrážet průměrnou mzdu za plný pracovní úvazek).

Výše uvedené průměrné mzdy jsou vypočteny za cca 70 % zaměstnanců, proto může být toto číslo do určité míry vychýleno. ČSÚ proto zveřejňuje (v Bulletinu) i tzv. odhad celkové průměrné měsíční mzdy za celkový počet zaměstnanců (tj. včetně zaměstnanců v podnicích podnikatelské sféry s méně jak 20 zaměstnanci). Tato statistika je ale daleko méně dostupná, méně spolehlivá a chybí i ucelená časová řada, proto se ani příliš nepoužívá. Navíc, ČSÚ tuto řadu nereviduje, i když rozhodný agregát (sloužící k výpočtu průměrné mzdy) se po revizi změní. V tomto roce ČSÚ také poprvé publikoval odhad průměrné měsíční mzdy za první čtvrtletí 2004 v členění podle počtu zaměstnanců.

Poznámka: V přiloženém excelovském souboru jsou uvedeny průměrná měsíční nominální mzda na fyzické osoby a přepočtené počty (včetně ozbrojených složek) a průměrná měsíční nominální mzda na FO a PP po vyloučení ozbrojených složek. Dále také odhad celkové průměrné měsíční mzdy, ve čtvrtletní frekvenci jsou však uvedeny pouze průměrné mzdy zjištěné z kumulativních údajů (nevykazují cyklické chování jako předešlé mzdy).

Pro naše potřeby doporučuji používat průměrnou hrubou měsíční mzdu na fyzické osoby. Důvodem je, že není zatížena nepřesnostmi vyplývajícími z doodhadů (srovnej s odhadem průměrné mzdy). Pro potřeby důchodových simulací a výpočtů náhradových poměrů je také lepší údaj na fyzické osoby, protože důchod je náhradou za pracovní příjmy a ty nepocházejí jenom z plného úvazku (srovnej s průměrnou mzdou na přepočtené počty). Jedinou otevřenou otázkou je, zda použít hrubou měsíční mzdu na fyzické osoby včetně nebo bez ozbrojených složek. Ta včetně ozbrojených složek je běžně dostupná a pravidelně publikovaná na webových stránkách ČSÚ. Tato průměrná mzda ale není ideální pro výpočet náhradových poměrů (průměrný důchod se vykazuje bez ozbrojených složek). Nejvhodnější se tak jeví průměrná mzda na fyzické osoby bez ozbrojených složek, která ale není běžně publikovaná, což může do určité míry snižovat transparentnost.

Poznámky pod čarou

1)Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby v pracovním poměru (hlavním i vedlejším) ke zpravodajské jednotce, u družstevních podniků též v členském poměru, kde součástí členství je pracovní vztah; nezahrnuje ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby vykonávající vojenskou službu (vč. civilní), učně, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
V údajích nejsou zahrnuti zaměstnanci části resortu Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR a některých dalších ekonomických subjektů statisticky nesledovaných, dále osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj.).