Stanovisko MPSV ke stravování v chráněném bydlení

Tímto stanoviskem podává MPSV doporučující výklad zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) k základní činnosti sociální služby chráněné bydlení poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Podle § 51 odst. 2 písm. a) zákona je základní činností služby chráněné bydlení „poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy“. Vyhláška v § 17 odst. 1 písm. a) stanovuje, že se tato základní činnost člení na dva úkony: 1. pomoc s přípravou stravy a 2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Poskytovatel sociální služby (dále jen „poskytovatel“) musí uživatelům chráněného bydlení (dále jen „uživatel“) nabízet oba dva úkony, a umožnit jim volbu s ohledem na jejich potřeby a přání. Ve smlouvě musí být upraveno, co bylo ujednáno, přičemž je možné, aby smlouva obsahovala poskytování obou úkonů současně. Poskytovatel s uživatelem dojedná konkrétní plnění dle aktuálních potřeb a přání uživatele a dle předem dojednaných podmínek, přičemž může být současně dohodnut i způsob vrácení finančních prostředků v případě, že nebude v konkrétním kalendářním měsíci poskytnut dohodnutý rozsah pomoci s přípravou stravy nebo nebude odebrána strava uživatelem.

Podle § 17 odst. 2 písm. a) vyhlášky činí maximální výše úhrady za úkony v rámci poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 170 Kč denně za celodenní stravu nebo 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Těmito provozními náklady se rozumí zejména náklady na pracovníky, kteří přímo pomáhají uživateli s přípravou stravy (tzn. přípravou konkrétního jídla), případně náklady na provoz kuchyně, která připravuje stravu pro uživatele bez jeho účasti (tzv. centrální kuchyně), případně náklady na dovoz stravy externím dodavatelem. Všechny tyto náklady musí být účtovány uživateli v rámci limitů úhrad daných vyhláškou, tedy maximálně 170 Kč denně za celodenní stravu nebo 75 Kč za oběd.

Poskytovatel musí oddělit úhrady za tyto jednotlivé úkony tak, aby bylo možné doložit plnění maximálních limitů stanovených ve vyhlášce § 17 odst. 2 na stravu, ubytování i úkony péče.

V případě pomoci s přípravou stravy (a to jak dle § 17 odst. 1 písm. a) 1., tak bodu 2., kdy je strava zajišťována také v místě, kde uživatel bydlí, při zapojení uživatele do této přípravy) je nutné nastavit pomoc individuálně dle potřeb konkrétního uživatele. Úhrada by měla odpovídat reálným nákladům souvisejícím s touto pomocí, nejlépe dle času, který pracovník stráví přípravou stravy, se zohledněním počtu uživatelů, kterým v danou chvíli pracovník při přípravě stravy pomáhá. Platby uživatelů by měly být nastaveny odlišně pro případ, kdy vaří uživatelé ve skupince a pracovník se věnuje průběžně při přípravě stravy všem, a pro případ, kdy vaří uživatel sám a pracovník se celou dobu věnuje pouze jemu samotnému.

Jak bylo uvedeno výše, vyhláška stanovuje jednotný limit úhrad pro úkony poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, a to 170 Kč denně za celodenní stravu a 75 Kč za oběd. Limity úhrad jsou vyhláškou stanoveny bez ohledu na to, zda jsou do nich započítány i potraviny (v případě zajištění celodenní stravy) či zda se jedná pouze o podporu s přípravou stravy.

V případě zajištění celodenní stravy je poskytovatel povinen nabídnout stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Musí v případě zájmu ze strany uživatele zajistit podporu uživatelům, kteří si stravu vybírají, případně svým pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě stravy, s nastavením takového jídelníčku, který bude vyhovovat uživateli s ohledem na jeho věk, případně na zásady racionální výživy nebo nastavenou dietu. Doporučuje se tato specifika uvést do smlouvy nebo je vyjasnit v individuálním plánu. Podpora může být zajištěna interním pracovníkem i externím odborníkem. I tato činnost je zahrnuta do limitu úhrad na úkon poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle § 17 odst. 2 písm. a) vyhlášky.