Standardy kvality péče

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je povinen dodržovat standardy kvality péče. Kontrolním orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je oprávněno stanovit nápravné opatření. Nesplnění nápravného opatření ve stanovené lhůtě je přestupkem, který projednává ministerstvo.

Standardy kvality péče tvoří soubor kritérií, jejichž prostřednictvím se posuzuje úroveň kvality poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve třech oblastech:

a) v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte

1. kvalita plánu výchovy a péče,

2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině,

3. sledování vývoje dítěte,

4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte,

b) v oblasti personálního zabezpečení

1. péče o zaměstnance,

2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob,

c) v oblasti provozního zabezpečení

1. dodržování vnitřních pravidel,

2. zajištění bezpečnosti dětí,

3. řešení mimořádných situací.

Obsah jednotlivých kritérií je uveden v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Pro poskytovatele je připraven základní metodický materiál, k dispozici zde, a nejčastější dotazy jsou zodpovězeny zde.

V rámci projektu Podpora implementace dětských skupin jsou průběžně připravovány workshopy a semináře k naplňování standardů kvality. K dispozici je záznam z úvodního semináře „Standardy kvality péče v dětských skupinách, zákonné povinnosti poskytovatelů a kontrola ze strany poskytovatelů“ zde.

Tým projektu Podpora implementace dětských skupin se podílí také na zodpovídání dotazů k obsahu kritérií pro posuzování kvality péče v dětských skupinách, více zde: http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/standardy-kvality-pece

Poslední aktualizace: 14. 2. 2022