Spolupráce MPSV s Radou Evropy

Spolupráce MPSV s Radou Evropy se prohlubuje zejména od r. 1998, kdy se MPSV daleko výrazněji než dříve zapojilo do práce tří důležitých orgánů Rady Evropy - Evropského výboru pro sociální soudržnost, Evropského výboru pro migraci a Vládního výboru pro Evropskou sociální chartu. MPSV má svého zástupce přímo ve Výboru pro sociální soudržnost a další zástupce v početných orgánech tohoto výboru - speciálně ustavených skupinách (pracovních, expertních) a výborech.

Výbor pro sociální soudržnost si za svůj hlavní cíl vytkl činnost, kterou má svém názvu - sociální soudržnost. Strategie zaměřená na sociální soudržnost se stala jedním z hlavním politických cílů Rady Evropy. Poprvé byla zformulována a prezentována na 2. summitu ve Štrasburku v říjnu r. 1997, kdy byla charakterizována jako "nezbytný doplněk k podpoře lidských práv a lidské důstojnosti". Tato nová priorita vedla jak k institucionálním změnám v Radě Evropy (kromě jiného k nim patřilo právě vytvoření již zmíněného Výboru pro sociální soudržnost), tak k opětovnému důrazu na dva základní mezinárodní právní nástroje - Evropskou sociální chartu a Evropský zákoník sociálního zabezpečení. V r. 1999 Výbor pro sociální soudržnost zformuloval významný dokument "Strategie sociální soudržnosti". V r. 2003 pak přistoupil k přehodnocení strategie sociální soudržnosti tak, aby její text odpovídal současným podmínkám. Revidovaná strategie sociální soudržnosti (viz Přílohy), schválená na jaře 2004 Výborem ministrů, bude vodítkem pro práci Rady Evropy v oblasti sociální soudržnosti v příštích pěti letech.

Ve 2. pololetí r. 2001 skončila tříletá činnost expertních skupin zabývajících se přístupem k sociálním právům (přístupem k sociální ochraně, bydlení a zaměstnání), kde ČR měla zastoupení ve všech třech jmenovaných skupinách. Práce těchto expertních skupin byla završena vypracováním doporučujících směrnic (viz Přílohy), jimž má být věnována co největší pozornost ze strany členských států Rady Evropy. Výsledky práce skupin byly zapracovány do zprávy o přístupu k sociálním právům v Evropě (viz Přílohy) a navázala na ně i konference o přístupu k sociálním právům, která proběhla v listopadu 2002 na Maltě (viz Přílohy).

Z maltské konference tematicky vycházela rovněž konference s mezinárodní účastí "Vymahatelnost sociálních práv", pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí v Praze ve dnech 5.-6. prosince 2002. Jejím hlavním tématem byl nový systém správního soudnictví účinný v České republice od 1. 1. 2003 v kontextu systémů správního soudnictví některých členských států Rady Evropy. Součástí programu bylo i seznámení s výše zmíněnou zprávou Rady Evropy o přístupu k sociálním právům v Evropě. Informaci o zprávě podal pan John Murray, tehdejší výkonný tajemník Evropského výboru pro sociální soudržnost. Česká republika byla prvním členským státem Rady Evropy, který uvedené zprávě zajistil širší publicitu. Veřejnost byla o zprávě informována též na základě sborníku z pražské konference, kde byl zveřejněn překlad celého textu zprávy.

Od r. 2003 se MPSV zapojilo rovněž do práce Výboru pro rehabilitaci a integraci osob se zdravotním postižením. Dřívější působnost tohoto výboru se týkala pouze těch členských států Rady Evropy, které jsou smluvními stranami Dílčí úmluvy v sociální oblasti a oblasti veřejného zdraví. V letech 2002 - 2003 se mnoho členů výboru zapojilo do přípravy 2. evropské konference ministrů odpovědných za politiky integrace osob se zdravotním postižením, která proběhla ve španělské Malaze ve dnech 7.-8. května 2003 (viz Přílohy). Při přípravě konference se ukázalo jako žádoucí, aby se Výbor pro rehabilitaci a integraci osob se zdravotním postižením otevřel i státům, které nejsou členy výše zmíněné Úmluvy. Zapojení dalších členských států do práce výboru je nutné i vzhledem k tomu, že Rada Evropy se v příštích letech bude problematikou zdravotně postižených osob nadále intenzívně zabývat.

www.coe.int, www.radaevropy.cz

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020