Spolupráce MPSV s OSN

Účast na jednáních Komise OSN pro sociální rozvoj

Spolupráce MPSV s OSN je vzhledem k oblastem patřícím do kompetence MPSV zaměřena hlavně směrem k Hospodářské a sociální radě OSN a jedné z jejích devíti výkonných komisí - Komisi pro sociální rozvoj. Česká republika byla členem Komise ve funkčním období 2001-2004 a vzhledem k aktivnímu zapojení do práce Komise bylo členství ČR prodlouženo o další funkční období 2005-2008. Komise OSN pro sociální rozvoj se zabývá zejména otázkami sociálního rozvoje, ale též aktuálními problémy z oblasti sociální politiky a sociální ochrany Schází se pravidelně jednou za rok (v únoru) a její zasedání je vždy zaměřeno na jedno stěžejní téma.

Komise OSN pro sociální rozvoj též slouží jako přípravný výbor pro řadu významných světových shromáždění organizovaných OSN. V letech 2001-2002 např. fungovala jako přípravný orgán pro organizaci 2. světového shromáždění o stárnutí (Madrid, 8.-12. 4. 2002).

Účast na světových summitech

Ministerstvo práce a sociálních věcí se v posledních letech významnou měrou podílelo i na přípravě velkých světových shromáždění pořádaných OSN, která byla zaměřena na hodnocení implementace závěrů světových konferencí se sociální problematikou konaných zejména v polovině devadesátých let. Pro tato celosvětová fóra ministerstvo připravilo za součinnosti a se zapojením dalších resortních ministerstev, vědeckých institucí, sociálních partnerů i nevládních organizací materiály vyžádané OSN (ve formě podrobných dotazníků nebo národních zpráv). MPSV bylo na nejvyšší úrovni zastoupeno v národních delegacích na těchto shromážděních.

MPSV se ujalo koordinace přípravy na 21. zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN k hodnocení výsledků Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (Káhira, 1994) po pěti letech, které se konalo v New Yorku ve dnech 30.6.-2.7.1999. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, za přispění zainteresovaných resortů - Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českého statistického úřadu - a rovněž ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK připravilo pro toto zasedání dokument "Zpráva o stavu populace a rozvoje České republiky" (viz přílohy).

Rovněž pro 23. zvláštní zasedání Valného shromáždění věnované hodnocení výsledků implementace Deklarace a Akční platformy 4. světové konference o ženách (Peking 1995), které se konalo v New Yorku ve dnech 5.-9.6.2000, byly ve spolupráci se zainteresovanými orgány a nevládními ženskými organizacemi vypracovány podkladové materiály (formou otázek k podrobnému dotazníku). Shrnujícím dokumentem ze zasedání je Zpráva ad hoc pracovního výboru 23. zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN (Peking +5) (viz přílohy).

Velký význam mělo 24. zvláštní zasedání Valného shromáždění s názvem "Světový summit o sociálním rozvoji: Dosažení sociálního rozvoje pro všechny v globalizovaném světě" (Ženeva, 26.-30.6.2000), jehož cílem bylo potvrdit platnost Deklarace a Akčního programu přijatých Světovým summitem o sociálním rozvoji v Kodani v r. 1995, zhodnotit dosavadní pokrok a překážky v implementaci Akčního programu a stanovit doporučení pro další postup v následujících zhruba 5 letech. MPSV bylo garantem přípravy národní zprávy pro toto shromáždění (Zpráva o naplňování závěrů Světového summitu o sociálním rozvoji v Kodani 1995 za Českou republiku) (viz přílohy).

24. zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN potvrdilo mj. nutnost investic do lidských zdrojů jakožto základní podmínky pro udržitelnost ekonomického růstu a skutečnost vzájemného ovlivňování ekonomického a sociálního rozvoje, řešilo otázky spojené s postupující globalizací a technickým vývojem a otázky dodržování lidských práv (zdůraznění humánních aspektů, odpovědnosti za sociální rozvoj, spolupráce všech zúčastněných partnerů na sociálním rozvoji, otázka oddlužení nejchudších států světa, rozvojové pomoci, transparentnosti finančních trhů a tzv. dobrého řízení, větší důraz na regionální spolupráci, odpovědnost státu za odstranění korupce a vytváření legislativních záruk aj.). Shrnujícím dokumentem ze zasedání je Zpráva ad hoc pracovního výboru 24. zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN (Kodaň +5) (viz přílohy).

MPSV se ve 2. polovině r. 2000 rovněž podílelo na vytvoření národní zprávy o plnění závěrů Světového summitu o dětech, jejímž garantem bylo MŠMT. Zpráva byla vypracována v rámci příprav na 27. zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN, které hodnotilo realizaci závěrů Summitu o dětech z r. 1990 a proběhlo ve dnech 8.-10.5.2002.

MPSV koordinovalo účast celé české delegace na 2. světovém shromáždění o stárnutí, které se uskutečnilo v Madridu ve dnech 8.-12. 4. 2002 a jehož cílem bylo zhodnotit novou demografickou situaci ve světě, stanovit priority v oblasti globálního stárnutí populace a přijmout nový programový dokument - nový mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (viz přílohy).

Na závěry 2. světového shromáždění o stárnutí přímo navazovala Ministerská konference o stárnutí. Uspořádala ji Evropská hospodářská komise OSN ve spolupráci s německým spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež v Berlíně ve dnech 11.-13. 9. 2002. Tato konference přinesla cenné podněty pro řešení problematiky stárnutí v regionu EHK OSN. Závěrečné dokumenty konference, "Regionální implementační strategie" a "Berlínská ministerská deklarace", upozorňují na oblasti, na které by se měly soustředit národní politiky pro problematiku stárnutí přijímané v jednotlivých členských státech EHK OSN, a mají tyto státy stimulovat k tomu, aby, pokud ještě takovéto politiky či národní programy nepřijaly, tak učinily v co nejkratší době (viz přílohy).

Událostí celosvětového významu v roce 2002 byl i Světový summit o udržitelném rozvoji (World Summit on Sustainable Development - WSSD), který proběhl ve dnech 26.8. - 4.9. 2002 v Johannesburgu. Tento summit zhodnotil výsledky dosažené od roku 1992, kdy se konal Summit Země (Konference OSN o životním prostředí a rozvoji - UNCED, Rio de Janeiro), určil překážky bránící dalšímu vývoji v oblasti udržitelného rozvoje a identifikoval měřitelné cíle pro lepší implementaci Agendy 21 - programu udržitelného rozvoje, který byl přijat na Summitu Země. Do přípravy na Johannesburský summit byly zapojeny všechny zainteresované skupiny, které se zavázaly k implementaci cílů udržitelného rozvoje. Na summitu byly zastoupeny delegace členských zemí OSN, včetně České republiky. Problematika udržitelného rozvoje je úzce spjata nejen s oblastí environmentální, ale i s oblastí ekonomickou a sociální. Z tohoto důvodu se MPSV podílelo na přípravě účasti a příspěvku ČR pro summit.

Hlavními výstupy ze summitu byl "Implementační plán" a "Politická deklarace". Implementační plán navazuje na dříve přijatou Agendu 21 a dále rozpracovává závazky v ní uvedené. Jeho význam spočívá v tom, že zdůrazňuje rovnováhu všech tří pilířů udržitelného rozvoje: environmentálního, ekonomického a sociálního. Politická deklarace má proklamativní charakter.

Koordinace národních aktivit spojených s mezinárodními roky vyhlašovanými OSN

Ministerstvo práce a sociálních věcí se úspěšně zhostilo úlohy koordinátora národních aktivit spojených s Mezinárodním rokem rodiny (1994), Mezinárodním rokem seniorů (1999) a Mezinárodním rokem dobrovolníků (2001).

Zapojení do dalších významných aktivit OSN

Příprava mezinárodní úmluvy na ochranu a prosazování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením

Na základě rezoluce Valného shromáždění OSN z roku 2001 vznikl Ad hoc výbor OSN pro přípravu mezinárodní úmluvy na ochranu a prosazování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením. Celkem se konalo již sedm zasedání tohoto Výboru, během kterých je připravován text návrhu úmluvy. Ta by se po svém přijetí měla řadit ke stávajícím šesti základním úmluvám o lidských právech.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se do přípravy tohoto právně závazného mezinárodního dokumentu zapojilo od samého počátku. Jeho zástupci byli členy pracovní skupiny vytvořené k tomuto účelu na Ministerstvu zahraničních věcí a podíleli se na přípravě podkladových materiálů a stanovisek pro Stálou misi ČR při OSN. Účastnili se také zasedání Ad hoc výboru v New Yorku i koordinačních schůzek Evropské unie v Bruselu. V roce 2004 byla pak na základě rozhodnutí Vládního výboru pro zdravotně postižené občany vytvořena nová pracovní skupina a resort práce a sociálních věcí byl ustanoven spolugestorem přípravy uvedené úmluvy.

Úmluva po svém přijetí nepochybně ovlivní postavení osob se zdravotním postižením v České republice. Neměla by vyvolat nutnost přijetí výrazných změn v legislativě, neboť i nové právní normy (zákon o sociálních službách, zákon o rehabilitaci osob se zdravotním postižením, antidiskriminační zákon), které se nacházejí v různém stádiu legislativního procesu, s jejími ustanoveními korespondují. V některých případech však bude muset dojít ke změně praxe v aplikaci stávajících právních předpisů tak, aby diskriminační jednání vůči této skupině osob bylo účinně potíráno a postihováno.

www.un.org, www.osn.cz

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020