Sokolovská uhelná

Aktuálně: středa 20. 1. 2021 - Úřad práce ČR pomáhá propouštěným zaměstnancům na Karlovarsku. Už téměř 120 zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., kteří obdrželi výpověď, dostalo díky projektu „OUTPLACEMENT“ šanci získat novou práci. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE

Situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj je strukturálně postiženým regionem s dlouhodobě nepříznivou situací na trhu práce, zejména z pohledu struktury uchazečů o zaměstnání s vysokým podílem uchazečů o zaměstnání s nejvýše dosaženým základním vzděláním – 49,2 % k 31. 3. 2020 (ČR 30,6 %).

K 30. 4. 2020 bylo v Karlovarském kraji evidováno 8 591 uchazečů o zaměstnání, z toho v okrese Sokolov 3 046. Oproti únoru vzrostl počet uchazečů o zaměstnání o 2 345 osob. Podíl nezaměstnaných osob činil 4,3 %, což je o 0,9 p. b. více než průměr ČR. Pro srovnání ke stejnému datu loňského roku bylo v Karlovarském kraji evidováno 6 042 uchazečů o zaměstnání (v okrese Sokolov 2 727). V meziročním srovnání poklesl v Karlovarském kraji na konci dubna počet volných pracovních míst, a to zhruba o 2,5 tisíce. Je tedy zřejmé, že se v Karlovarském kraji začíná projevovat dopad krize vyvolané šířením nákazy COVID-19. K 30. 4. 2020 připadalo v okrese Sokolov na jedno volné pracovní místo 4,6 uchazeče o zaměstnání, což je druhá nejvyšší hodnota v rámci ČR, (po Karviné, průměr ČR: 0,8).

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Významným zaměstnavatelem v regionu je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen „Sokolovská uhelná“), která zaměstnává cca 3,5 tisíce osob. Karlovarský kraj je třetím regionem s nejvyšším zastoupením sektoru těžby a dobývání na zaměstnanosti: ve 4. čtvrtletí 2019 bylo v tomto sektoru zaměstnáno v Karlovarském kraji 4,9 tisíce osob, tj. 3,3 % zaměstnaných v kraji. Od poloviny roku 2020 je v Sokolovské uhelné očekáváno propouštění – zánik až 800 pracovních míst. Tato skutečnost byla již předběžně oznámena Úřadu práce České republiky.

Struktura zaměstnanců: 61 % s výučním listem, 43 % v rozpětí 50 až 60 let věku. Jedná se o osoby, které v kombinaci s 12měsíčním odstupným a současnými relativně vysokými příjmy (průměrná mzda obsluhy důlních zařízení v kraji: 36 730 Kč, průměrná mzda v kraji celkem: 27 379 Kč).

 1. budou v okrese Sokolov velmi obtížně zaměstnatelní.

Pravidelný monitoring společnosti: provádí ÚP ČR – krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen „KrP KVK“); poslední monitorovací návštěva proběhla dne 7. května 2020.

 • Odhad propouštění: 800 zaměstnanců, přesný počet ani struktura není dosud vyjasněna.
 • Primárním důvodem propouštění je zejména zastavení provozu technologie zplyňování hnědého uhlí ve Vřesové v červenci 2020 z ekonomických důvodů – nerentabilnost činnosti s ohledem na cenu emisních povolenek. Na ukončení plynárenského provozu je navázán útlum dalších činností – zejména těžby a zpracování uhlí a teplárenství.

Dosud učiněné kroky MPSV a ÚP ČR

MPSV

 1. V březnu 2020 obdrželo MPSV ze strany Sokolovské uhelné žádost o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EGF“). Sokolovské uhelné byla poskytnuta metodická a věcná podpora. MPSV rovněž zajišťuje v této věci pravidelný kontakt s Evropskou komisí.
 2. Sokolovská uhelná potvrdila zájem na čerpání finančních prostředků z EGF ve výši cca
  10 mil. Kč. Aktuálně shromažďuje informace potřebné k podání žádosti. Dle odhadu společnosti bude žádost kompletní k předložení hodnoticí komisi MPSV v červnu 2020.
 3. MPSV a ÚP ČR dále připravuje celostátní projekt „Outplacement“ zaměřený na podporu tranzitu zaměstnanců z ohrožených společností a oborů do jiných profesí (zaměstnanci ohroženi ztrátou zaměstnání). Realizace by mohla být zahájena na podzim 2020.
 4. MPSV připravuje kroky k možnému využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, průběžně vede v této věci komunikaci s Evropskou komisí a připravuje potřebné vnitrostátní postupy.

ÚP ČR

 1. Situaci řeší zejména KrP KVK. Provádí pravidelný monitoring společnosti (další plánován na počátek květn. Nabídnuta spolupráce ze strany KrP KVK, očekáváno vyjádření Sokolovské uhelné.
 2. KrP KVK v první řadě plánuje využití standardních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména společensky účelná pracovní místa (399 oso, veřejně prospěšné práce (56 osob) a rekvalifikace (120 osob) a dále pak příspěvek na podporu regionální mobility (100 osob) a poradenské aktivity (74 osob). Na zajištění těchto aktivit bude potřeba cca 20 mil. Kč.
 3. KrP KVK a Sokolovská uhelná spolupracují s nejbližšími obcemi – městem Chodov a městem Nové Sedlo a s dalšími firmami v regionu. Tato situace se ale s pandemií COVID-19 výrazně změnila, zejména s ohledem na očekávané hospodářské potíže.

Jednání s MŽP a dalšími resorty

Dne 19. 5. proběhlo z popudu MPSV pracovní jednání s MŽP

Situace v Sokolovské uhelné má rovněž ekologický podtext, nicméně situace je prostřednictvím MŽP řešitelná obtížně, zejména z důvodu nezájmu společnosti o transformaci na nízkouhlíkový provoz.

Dle MŽP nelze řešit prostřednictvím bezplatných emisních povolenek – pravidla jsou nastavena na evropské úrovni s malým manévrovacím prostorem pro ČR. Bezplatné emisní povolenky byly společnosti poskytnuty i v minulosti, nicméně tyto finanční zdroje nebyly využity k transformaci na jiné než uhelné zdroje. Navíc, cena povolenek se promítá do ceny elektřiny – není tedy vyloženě nákladem společnosti.

Potenciální zdroje pro investice

 • modernizační fond v gesci MŽP – určen k podpoře modernizace energetiky, zvýhodněny budou projekty z uhelných regionů. V realizaci od roku 2021. Potenciál investic v regionu, včetně návazné tvorby pracovních míst. Širší obdoba „Zelená úsporám“. Příjemcem/realizátorem může být i kraj nebo obec.
 • inovační fond - spuštěn bude v polovině roku 2020. Spravuje jej Evropská komise, soutěžní projekty (ČR dosud nečerpala, vysoká pravděpodobnost úspěchu přiřknutí podpory v případě podání projektu).
 • just transition fund - Fond na podporu transformace v rámci Zelené dohody pro Evropu. V současné době se vyjednává (v gesci MMR), spuštěn bude nejdříve v roce 2021, spíše až 2022. Pro ČR cca 15 mld. Kč.

Prodloužení provozu teplárny ve Vřesové je vysoce nepravděpodobné. Povolení jen do konce roku, přičemž opakovaně byla udělována výjimka. Není pravděpodobné, že bude udělena opět a povolení prodlouženo.

Dne 21. 5. 2020 proběhlo z popudu MPSV meziresortní jednání s cílem řešit situaci v KVK komplexně

Ze strany MŽP byly zopakovány závěry předcházejících jednání. MPO považuje za podstatné udržet provoz ve Vřesové do konce roku 2020, neboť se jedná o provoz likvidující spalováním ekologickou zátěž v podobě kalů na Ostravsku, možným řešením je navýšení částek za tuto likvidaci (pálení). MPO rovněž navrhuje novelizovat nařízení vlády z roku 2016 k restrukturalizačnímu příspěvku tak, aby se dotýkal rovněž zaměstnanců, kteří přijdou o zaměstnání v Sokolovské uhelné.

Ve věci dodávek tepla je nutno do komunikace zahrnout ERÚ, který může přijmout opatření nad rámec licence a na dobu až 12 měsíců umožnit jinému subjektu provozovat teplárenský provoz. Problémy Sokolovska lze rovněž řešit na platformě uhelné komise.

Závěr

Ztráta stovek pracovních míst v důsledku útlumu činnosti některých provozů Sokolovské uhelné, v kombinaci s významnými dopady pandemie COVID-19 na cestovní ruch, lázeňství a navazující služby a omezení výkonu přeshraniční práce, povede k závažným dopadům na regionální trh práce strukturálně postiženého Karlovarského kraje s negativním dopadem na sociální situaci.

S ohledem na návaznost dalších činností společnosti Sokolovská uhelná a dalších, které mají významný dopad na region Karlovarského kraje, a to jak v oblasti sociální (nezaměstnanost, zásobování teplem cca 48 tisíc domácností), tak environmentální (ekologická likvidace kalů), a s ohledem na primární důvody propouštění (cena emisních povolenek), je nutné situaci řešit komplexně a meziresortně. MPSV se proto dlouhodobě pokouší otevřít téma nejen na jednání Vlády ČR, ale také zahájit diskuze s ostatními dotčenými resorty. V současné chvíli se uskutečnila pouze jedna videokonference (21. května 2020), které se z ministrů účastnil, kromě šéfky resortu MPSV Jany Maláčové, pouze ministr životního prostředí Richard Brabec.

Harmonogram

4. června 2020 - Ministryně Maláčová navštívila Karlovarský kraj a společně s předsedou vlády a dalšími ministry jednala s vedením Sokolovské uhelné o možném řešení akuální situace. Následně pokračovala v diskuzi se starosty a starostkami okolních obcí o problematice zaměstnanosti v regionu.

Červen 2020 – Možná pomoc při propouštění v Sokolovské uhelné prostřednictvím nového národního projektu „OUTPLACEMENT“. Projekt realizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky (vyjma hl. m. Prahy). Financuje ho z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Více se dočtete v příloze ZDE 

Červen 2020 – Sokolovská uhelná by měla hodnoticí komisi MPSV předložit kompletní žádost o dotaci z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

21. května 2020 – videokonference k problematice Sokolovské uhelné za účastni MPSV, MPO, MŽP a MMR. Z ministrů se kromě Jany Maláčové zúčastnil pouze ministr životního prostředí Richard Brabec.

19. května 2020 – jednání s Ministerstvem životního prostředí.

4. května 2020 – připraven materiál na vládu, ve kterém se místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministrovi dopravy ukládalo najít do 20. května 2020 ucelené řešení podpory Karlovarského kraje na úrovni vlády. Ministryni práce a sociálních věcí, ministryni pro místní rozvoj a ministrovi životního prostředí spolupracovat s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy při najití uceleného řešení podpory Karlovarského kraje na úrovni vlády. Materiál byl odložen.

Duben 2020 – započala na MPSV interní jednání, sběr dat a informací ohledně problémů v Sokolovské uhelné.

Březen 2020 - obdrželo MPSV ze strany Sokolovské uhelné žádost o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. MPSV poskytlo metodickou a věcnou podporu a zajistilo pravidelný kontakt s Evropskou komisí.

Poslední aktualizace: 21. 1. 2021