Sociální práva

  • Pro migrující pracovníky Evropská unie vytvořila dva systémy pro ochranu jejich nabývaných nebo již nabytých sociálních práv. Hlavním mechanismem je koordinace systémů sociálního zabezpečení. Vedle toho právo EU stanoví, že pracovníci z jiných zemí EU mají právo na tytéž sociální a daňové výhody jako státní příslušníci dané země.
  • Pojem "sociální výhoda" není právními předpisy EU vymezen, ale ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie je nutné sociální výhody chápat v zásadě jako jakékoliv sociální výhody, ať už spojené nebo nespojené se zaměstnáním, které jsou obecně poskytovány vnitrostátním pracovníkům především z důvodu jejich objektivního postavení jako pracovníků nebo z důvodu samotné skutečnosti, že mají bydliště na území daného státu, a jejichž rozšíření na pracovníky, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států, se zdá být s to usnadnit jejich mobilitu v rámci EU. Může jít např. o slevy na jízdném v hromadné dopravě, finanční podporu při studiu, příspěvek na výchovu dítěte nebo dávky zajišťující životní minimum.
  • Rovnost nakládání se nevztahuje pouze na pracovníky, ale také na rodinné příslušníky migrujících pracovníků.
  • Uchazeči o zaměstnání mají právo na rovné zacházení, pokud jde o finanční dávky určené ke zjednodušení přístupu k zaměstnání na pracovním trhu v členském státě za předpokladu, že mají přímou vazbu na místní pracovní trh (kterou lze odvodit například od skutečnosti, že dotčená osoba během přiměřeně dlouhé doby efektivně a skutečně hledala zaměstnání v dotčeném členském státě).

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020