Sociální práva

Odlišný přístup k sociálním dávkám by pro migrující pracovníky, kteří by se rozhodli využít svého práva na volný pohyb osob, představoval závažnou překážku volného pohybu.

Pro migrující pracovníky proto Evropská unie vytvořila dva systémy pro ochranu jejich nabývaných nebo již nabytých práv. Hlavním mechanismem je koordinace systémů sociálního zabezpečení (více viz sekce Migrace/Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU).

Dalším systémem specificky pro migrující pracovníky je čl. 10 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, který stanoví, že migrující pracovníci mají přístup ke všem sociálním výhodám přiznaným vlastním občanům. Pojem "sociální výhoda" je velmi široký.

Co to je sociální výhoda?

Sociální výhodu v Nařízení č. 1612/68 není možno chápat pouze jako výhodu nebo dávku spojenou se zaměstnáním. Evropský soudní dvůr uznal, že pojem sociální výhody z Nařízení č. 1612/68 je nutné chápat ve světle rovnosti nakládání jako jakoukoliv sociální výhodu, ať už spojenou nebo nespojenou se zaměstnáním. Rovnost nakládání se nevztahuje pouze na pracovníky, ale také na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po migrujících pracovnících.

Jako kritérium pro posuzování nároku na stejné sociální výhody jako mají domácí pracovníci Evropský soudní dvůr naznačil, že se přihlíží k postavení osoby jako pracovníka, pobytu na území a vhodnosti výhody k podpoře mobility v rámci Společenství.

Jako typické sociální výhody ve smyslu čl. 7 odst. 2 Nařízení Evropský soudní dvůr uznal mimo jiné slevy na železnici pro velké rodiny (případ C-32/75 Cristini), podporu pro zdravotně postižené občany k znovuzískání pracovní schopnosti (případ C-76/72 Michel S.), finanční podporu při vzdělávání dětí na středních školách (případ C-9/74 Casagrande), důchod v nezaměstnanosti pro invalidního syna migrujícího pracovníka (případ C-63/76 Inzirillo) nebo bezúročné půjčky při narození dítěte (případ C-65/84 Reina).

Jako sociální výhodu naopak neposoudil zvýhodnění předčasného starobního důchodu pro válečné veterány (případ C-207/78 Even) či zákonnou povinnost zaměstnavatele pokračovat v placení určitých části penzijního pojistného pro pracovníky při výkonu vojenské služby (případ C-315/94 de Vos).