Sociálně-právní ochrana dětí

Níže zveřejňujeme doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které zodpovídáme zástupcům OSPOD, krajů či dalším aktérům a občanům.

Doporučení jsou řazena chronologicky od nejnovějších, některá doporučení jsou obecně platná pro daný stav (např. vyhlášení nouzového stavu), a proto jsou pro obdobné situace aktuální bez ohledu na datum vzniku. Pro nově nastalé podmínky budou vydávána stanoviska aktualizovaná.

Děkujeme vám všem, kdo v nelehkých podmínkách i nadále věnujete pozornost, podporu a péči ohroženým dětem a rodinám. Bez vás by to nešlo!

 

Na děti nezapomínáme, zvláště na ty ohrožené. Letáky, které jsme připravili, přinášejí důležité informace o koronaviru určené přímo dětem a jejich pečovatelům:

Děti – Kdo mi pomůže? Co dělat, když potřebuji pomoc v době karantény; (248.94kB)

Děti – Nejsem doma a něco se děje (tématika pobytové péče); (255.68kB)

Dospělí - Jak můžeme děti a dospívající podpořit (223.34kB)

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

20.11.2020 – Mimořádné opatření - nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc ohledně organizace a provádění karantény, s účinností od 23. 11. 2020. Více ZDE

Výkon SPOD v situaci protiepidemiologických opatření

16. 11. 2020 - Základní doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci protiepidemiologických opatření. Více ZDE (705.44kB)

Krizová opatření – aktualizace

26. 10. 2020 - Aktualizace opatření pro zabránění šíření výskytu nemoci COVID-19 dle usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1078, 1079 a 1080. Více ZDE (187.9kB)

Výkon šetření/návštěv v domácnostech klientů

20. 10. 2020 – Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu šetření/návštěv OSPOD či osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v domácnostech klientů v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Více ZDE (109.33kB).

Příloha: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami, účinné od 21. 10. 2020 do odvolání. (348.06kB)

Testování dětí přijímaných do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

19. 10. 2020Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k testování dětí přijímaných do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Více ZDE (127.43kB).

Souhrnné doporučení k zajištění náhradní rodinné péče

15. 10. 2020 - Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k náhradní rodinné péči za současných omezujících opatření proti šíření onemocnění COVID-19, včetně častých otázek a odpovědí. Více ZDE.

Doporučení k přípravám žadatelů o náhradní rodinnou péči

13. 10. 2020 - Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k přípravám žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP) za omezujících opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Více ZDE (142.5kB).

Souhrn usnesení vlády ČR, která mají vliv na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

26. 10. 2020:

Aktualizace opatření pro zabránění šíření výskytu nemoci COVID-19 dle usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1078, 1079 a 1080. Více ZDE (187.9kB)

12. 10. 2020:

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 týkající se omezení hromadných akcí. Více ZDE.

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 k zabezpečení škol a školek pro děti zaměstnanců vyjmenovaných povolání (ve věku 3-10 let), včetně sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků vykonávajících činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Více ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (pracovní povinnost studentů). Více ZDE.

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č.1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. Více ZDE.

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1026 k plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek, včetně dávek pěstounské péče (zjednodušení řízení). Více ZDE.

Usnesení vlády ČR k distribuci osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) v době vyhlášeného nouzového stavu ze dne 12. 10. 2020 č. 1031. Více ZDE.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 10. 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest + výjimky. Více ZDE.

Všechny výsledky jednání vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 naleznete ZDE. 

8. 10. 2020 - Omezení provozu úřadů – Krizového opatření vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994. Více ZDE.

30. 9. 2020 - Vyhlášení nouzového stavu – usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 957. Více ZDE.

Stanovisko k výkonu SPOD po ukončení omezujících opatření

22. 5. 2020 - Informace k aktuální situaci omezujících opatření – pokyny pro činnost OSPOD ke standardnímu zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Více ZDE.
Přílohy:
Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. 4. 2020 k nařízení OVM a SO s účinností od 18. 5. 2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 19. 5. 2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

Doporučení k činnosti doprovázejících organizací po ukončení omezujících opatření

5. 5. 2020 - Doporučení k činnosti osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí k tzv. doprovázení pěstounů. Více ZDE.

Stanovisko k výkonu SPOD v situaci omezení pohybu obyvatel

5. 5. 2020 - Informace k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - upřesnění k aktuálním usnesením vlády o přijetí krizových opatřeních. Více ZDE.
Přílohy:
Usnesení vlády – krizová opatření s účinností od 11. 5. 2020
Usnesení vlády – krizová opatření s účinností od 24. 4. 2020

Doporučení k realizaci „společných“ aktivit SPOD (případové konference, odborné přípravy žadatelů)

30. 4. 2020 - Doporučení k aktuálnímu zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně informací k zajištění případových konferencí či odborných příprav zájemců o náhradní rodinnou péči. Více ZDE.
Přílohy:
Mimořádné opatření – nařízení správním úřadům s účinností od 20. 4. 2020
Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 27. 4. 2020

Doporučení ke vzdělávání pěstounů

27. 4. 2020 - Informace k tzv. vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích za trvání současných mimořádných opatření. Více ZDE.

Doporučení ke vzdělávání pracovníků OSPOD

21. 4. 2020 - Doporučení k naplnění zákonné podmínky rozsahu průběžného vzdělávání pracovníků OSPOD a účasti na zkoušce odborné způsobilosti. Více ZDE.
Příloha: Stanovisko Ministerstva vnitra k prokázání zvláštní odborné způsobilosti

Doporučení k ochraně dětí v situaci domácího násilí

20. 4. 2020 - Doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ohrožených domácím násilím, více ZDE.
Přílohy:
Dopis zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Doporučení Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Aktuální otázky k výkonu SPOD (návštěvy dětí v pobytové péči, lhůty pobytu dítěte ve ZDVOP, přenesení působnosti výkonu SPOD, zprostředkování NRP)

14. 4. 2020 - Souhrn odpovědí k oblasti sociálně-právní ochrany dětí na aktuální dotazy v souvislosti s nouzovým stavem. Více ZDE.

Stanovisko MŠMT k výkonu ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

2. 4. 2020 - MŠMT vydalo souhrnné stanovisko pro oblast ústavní/ochranné výchovy/preventivně výchovnou péči – najdete zde zákonné povinnosti; informace k omezení činností a úkonů OSPOD; řešení umísťování dětí pro případ, že je na zařízení uvalena karanténa; informace k distribuci ochranných prostředků a dále doporučené postupy pro případy izolace a karantény, včetně příloh a letáků pro děti a profesionály, kteří o ně pečují, které připravilo MPSV. Více ZDE.

Informace ke zprostředkování NRP a předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu

31. 3. 2020 - Informace ke zprostředkování náhradní rodinné péče a předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu. Více ZDE.

Odpovědi na dotazy (činnost OSPOD v situaci omezení volného pohybu osob, využití náhradních školek, přemisťování dětí v karanténě do vybraných zařízení)

30. 3. 2020 - Odpovědi na dotazy: činnost OSPOD, náhradní školky, přemisťování dětí.
Více ZDE a také v dalších přílohách:

Usnesení – zajištění péče o děti I.
Usnesení – zajištění péče o děti II.
Usnesení – omezení provozu VS II.
Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR
Mimořádné opatření - prodloužení omezení činnosti OVM a SO

Informační letáky pro děti a pečující profesionály

27. 3. 2020 - MPSV zveřejnilo letáky pro ohrožené děti a profesionály, kteří o ně pečují (př. pracovníci dětských domovů, výchovných ústavů, ZDVOP apod., včetně pěstounů). Smyslem materiálů je podpořit komunikaci s dětmi o koronaviru a poskytnout dětem přehled kontaktů na zdroje pomoci.
Aktualitu k infomateriálům a letáky ke stažení je možné nalézt ZDE.

Informace k řízení ve věci nepojistných dávek

27. 3. 2020 - Usnesení Vlády ČR č. 305 – informace ke správnímu řízení ve věci nepojistných sociálních dávek i dávek pěstounské péče.
Více informací ZDE.
K dispozici také Usnesení vlády č. 305 a tisková zpráva: MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování

Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v situaci omezujících opatření

20. 3. 2020 - Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v době protiepidemiologických opatření (stručný souhrn z doposud vydaných doporučení)

Níže uvádíme stručný souhrn stanovisek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény. Stanoviska byla definována vždy v reakci na aktuálně platné usnesení vlády nebo vydané mimořádné opatření. Vzhledem k tomu, že je výkon sociálně-právní ochrany dětí ukotven zákonem (není poskytován volitelně na základě smlouvy), je možné základní postupy nastalé situaci pouze částečně přizpůsobit, nikoliv zákonná ustanovení bez dalšího rušit nebo měnit.

1. Sociálně-právní ochrana dětí je i nadále zajišťována, ohrožené děti nemohou zůstat bez podpory

 • po dobu trvání stavu nouze je sociálně-právní ochrana dětí zajišťována orgány sociálně-právní ochrany dětí v nezbytné míře, tj. zejména pokud jde o opatření nutná k ochraně života a zdraví dítěte
 • další úkoly OSPOD je možné zajišťovat alternativními způsoby (např. náhrada osobního kontaktu s dítětem kontaktem vzdáleným, pokud to situace dítěte a míra jeho ohrožení umožňuje, apod.)
 • podrobný výčet úkonů, které jsou považovány za nezbytně nutné, je uveden v souhrnném stanovisku MPSV ze dne 17. 3. 2020 (viz níže)

2. Návštěvy rodičů u dětí v zařízeních ústavní péče, dětí v pěstounské péči nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a návštěvy těchto dětí u rodičů nelze plošně omezit

 • při vydávání písemného souhlasu OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení je nutné posoudit individuální situaci dítěte a též situaci daného zařízení
 • zároveň je nutné sledovat, jak dítě danou situaci vnímá, být s ním v kontaktu (podle potřeby ve vzdáleném), informovat ho o všech důležitých skutečnostech
 • ústavní zařízení není bez zákonných důvodů oprávněno odmítnout převzetí dítěte
 • postup ústavních zařízení je metodicky řízen ze strany MŠMT, dostupná stanoviska lze nalézt na webu www.msmt.cz

3. Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu jsou i nadále vykonávány

 • svěřování dětí, zejména do pěstounské péče na přechodnou dobu, je možné posuzovat individuálně, se zřetelem k aktuální situaci pěstouna (např. věk či zdravotní stav pěstouna s ohledem na možné riziko přenosu nákazy), nicméně odmítnutí převzetí dítěte do péče v rozporu se zákonem není ani nadále možné
 • je možné zvažovat např. náhradu osobního kontaktu dítěte s rodiči nebo dalšími blízkými osobami kontaktem vzdáleným, pokud je to v situaci konkrétního dítěte možné (viz souhrnné stanovisko MPSV ze dne 17. 3. 2020)

4. Doprovázení pěstounských rodin pokračuje v omezeném rozsahu - s ohledem na bezpečí pracovníků i rodin

 • doprovázení pěstounských rodin realizované na základě dohod o výkonu pěstounské péče je třeba i nadále zajišťovat ze strany osob pověřených k výkonu SPOD i ze strany OSPOD, je nicméně vhodné se zaměřit především na podpůrné aktivity, jako je poskytování poradenství nebo odborných služeb pěstounům, případně dětem
 • je žádoucí být s pěstounskými rodinami v intenzivním kontaktu a zároveň dbát na bezpečí pracovníků i samotných rodin - kontakt může být, pokud to umožňuje situace konkrétní rodiny, realizován na dálku (telefonem, přes Skype, apod.)

5. Kontakty dětí s druhým rodičem trvají tak, jak je upraveno dohodami nebo soudním rozhodnutím, s přihlídnutím k zajištění bezpečí dítěte

 • zároveň je i zde třeba apelovat na zdravý rozum a vzájemnou domluvu mezi rodiči, pokud by například měl jeden z rodičů nebo i dítě nařízenou karanténu, nebo by se jednalo o překonání příliš velké vzdálenosti za současného vystavení dítěte veřejným dopravním prostředkům a veřejným prostorům, apod.

Stanovisko k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu

18. 3. 2020 - Stanovisko MPSV k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) za trvání mimořádných opatření. Více ZDE.

Souhrnné stanovisko k výkonu SPOD v situaci nouzového stavu

17. 3. 2020 - MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19. Doporučení ze dne 17. 3. 2020 určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí najdete ZDE.
Aktualitu k doporučení je možné nalézt ZDE.

Informace k pobytu dítěte mimo ústav

13. 3. 2020 - Informace k některým činnostem OSPOD týkajícím se pobytu dětí mimo ústav v období epidemiologické hrozby.
Více ZDE.

Přílohy: Doporučení MŠMT pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (412.62kB)

Informace k pěstounské péči na přechodnou dobu

13. 3. 2020 - Informace k některým činnostem OSPOD v období epidemiologické hrozby týkající se pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD).
Více ZDE.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2020