Sociálně-právní ochrana dětí

Níže zveřejňujeme doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které zodpovídáme zástupcům OSPOD, krajů či dalším aktérům a občanům.

Doporučení jsou řazena chronologicky od nejnovějších, některá doporučení jsou obecně platná pro daný stav (např. vyhlášení nouzového stavu), a proto jsou pro obdobné situace aktuální bez ohledu na datum vzniku. Pro nově nastalé podmínky budou vydávána stanoviska aktualizovaná.

Děkujeme vám všem, kdo v nelehkých podmínkách i nadále věnujete pozornost, podporu a péči ohroženým dětem a rodinám. Bez vás by to nešlo!

 

Na děti nezapomínáme, zvláště na ty ohrožené. Letáky, které jsme připravili, přinášejí důležité informace o koronaviru určené přímo dětem a jejich pečovatelům:

Děti – Kdo mi pomůže? Co dělat, když potřebuji pomoc v době karantény; (248.94 kB)

Děti – Nejsem doma a něco se děje (tématika pobytové péče); (255.68 kB)

Dospělí - Jak můžeme děti a dospívající podpořit (223.34 kB)

 

Uvádíme na pravou míru - zavádějící informace ve vyjádření MŠMT ze dne 10. 4. 2021:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém vyjádření ze dne 10. 4. 2021 informovalo zavádějícícm způsobem o možném zásahu OSPOD do rodin, v případě, že rodiče nesouhlasí s testováním dětí ve školách:

"V případě, že by si rodič vynucoval porušování mimořádných opatření nebo by k tomu vedl své dítě, lze uvažovat o tom, že v takovém případě rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Takovou situaci by v souladu s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mohl řešit orgán sociálně-právní ochrany dítěte."

MPSV upřesňuje, že z hlediska zákonných kompetencí orgány sociálně-právní ochrany dětí (tzv. "sociálka") jsou oprávněny zasahovat do situace rodiny pouze, pokud jde o ohrožení takové intenzity, že ohrožuje nebo může ohrozit zdravý vývoj dítěte. Samotná komunikace mezi školou a rodinou a případné vymáhání plnění povinností souvisejících s povinnou školní docházkou a jejími pravidly, takovou situací není, a je případně možné ji řešit na úseku školském (nebo zdravotnickém), nikoliv však sociálním.

Nelze ji dle našeho názoru bez dalšího ani považovat za neplnění povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.

 

Aktualizované metodické doporučení k výkonu SPOD. Doporučení navazuje na aktuální usnesení vlády a nahrazuje doporučení MPSV ze dne 2. 3. 2021.

Celý text doporučení naleznete ZDE (320.25 kB)
Přílohy si můžete stáhnout ZDE (541.37 kB)

Aktuální doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v období od 1. 3. 2021

Celý text doporučení naleznete ZDE (4.15 MB).
Přílohu Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce si můžete stáhnout ZDE (14.72 kB).
Přílohu Prohlášení pro cesty mimo okres si můžete stáhnout ZDE (108.91 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

20.11.2020 – Mimořádné opatření - nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc ohledně organizace a provádění karantény, s účinností od 23. 11. 2020. Více ZDE

Výkon SPOD v situaci protiepidemiologických opatření

16. 11. 2020 - Základní doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci protiepidemiologických opatření. Více ZDE (705.44 kB)

Krizová opatření – aktualizace

26. 10. 2020 - Aktualizace opatření pro zabránění šíření výskytu nemoci COVID-19 dle usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1078, 1079 a 1080. Více ZDE (187.9 kB)

Výkon šetření/návštěv v domácnostech klientů

20. 10. 2020 – Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu šetření/návštěv OSPOD či osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v domácnostech klientů v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Více ZDE (109.33 kB).

Příloha: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami, účinné od 21. 10. 2020 do odvolání. (348.06 kB)

Testování dětí přijímaných do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

19. 10. 2020Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k testování dětí přijímaných do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Více ZDE (127.43 kB).

Souhrnné doporučení k zajištění náhradní rodinné péče

15. 10. 2020 - Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k náhradní rodinné péči za současných omezujících opatření proti šíření onemocnění COVID-19, včetně častých otázek a odpovědí. Více ZDE.

Doporučení k přípravám žadatelů o náhradní rodinnou péči

13. 10. 2020 - Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k přípravám žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP) za omezujících opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Více ZDE (142.5 kB).

Souhrn usnesení vlády ČR, která mají vliv na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

26. 10. 2020:

Aktualizace opatření pro zabránění šíření výskytu nemoci COVID-19 dle usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1078, 1079 a 1080. Více ZDE (187.9 kB)

12. 10. 2020:

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 týkající se omezení hromadných akcí. Více ZDE.

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 k zabezpečení škol a školek pro děti zaměstnanců vyjmenovaných povolání (ve věku 3-10 let), včetně sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků vykonávajících činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Více ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (pracovní povinnost studentů). Více ZDE.

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č.1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. Více ZDE.

Krizové opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1026 k plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek, včetně dávek pěstounské péče (zjednodušení řízení). Více ZDE.

Usnesení vlády ČR k distribuci osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) v době vyhlášeného nouzového stavu ze dne 12. 10. 2020 č. 1031. Více ZDE.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 10. 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest + výjimky. Více ZDE.

Všechny výsledky jednání vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 naleznete ZDE. 

8. 10. 2020 - Omezení provozu úřadů – Krizového opatření vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994. Více ZDE.

30. 9. 2020 - Vyhlášení nouzového stavu – usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 957. Více ZDE.

Stanovisko k výkonu SPOD po ukončení omezujících opatření

22. 5. 2020 - Informace k aktuální situaci omezujících opatření – pokyny pro činnost OSPOD ke standardnímu zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Více ZDE.
Přílohy:
Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. 4. 2020 k nařízení OVM a SO s účinností od 18. 5. 2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 19. 5. 2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

Doporučení k činnosti doprovázejících organizací po ukončení omezujících opatření

5. 5. 2020 - Doporučení k činnosti osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí k tzv. doprovázení pěstounů. Více ZDE.

Stanovisko k výkonu SPOD v situaci omezení pohybu obyvatel

5. 5. 2020 - Informace k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - upřesnění k aktuálním usnesením vlády o přijetí krizových opatřeních. Více ZDE.
Přílohy:
Usnesení vlády – krizová opatření s účinností od 11. 5. 2020
Usnesení vlády – krizová opatření s účinností od 24. 4. 2020

Doporučení k realizaci „společných“ aktivit SPOD (případové konference, odborné přípravy žadatelů)

30. 4. 2020 - Doporučení k aktuálnímu zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně informací k zajištění případových konferencí či odborných příprav zájemců o náhradní rodinnou péči. Více ZDE.
Přílohy:
Mimořádné opatření – nařízení správním úřadům s účinností od 20. 4. 2020
Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 27. 4. 2020

Doporučení ke vzdělávání pěstounů

27. 4. 2020 - Informace k tzv. vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích za trvání současných mimořádných opatření. Více ZDE.

Doporučení ke vzdělávání pracovníků OSPOD

21. 4. 2020 - Doporučení k naplnění zákonné podmínky rozsahu průběžného vzdělávání pracovníků OSPOD a účasti na zkoušce odborné způsobilosti. Více ZDE.
Příloha: Stanovisko Ministerstva vnitra k prokázání zvláštní odborné způsobilosti

Doporučení k ochraně dětí v situaci domácího násilí

20. 4. 2020 - Doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ohrožených domácím násilím, více ZDE.
Přílohy:
Dopis zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Doporučení Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Aktuální otázky k výkonu SPOD (návštěvy dětí v pobytové péči, lhůty pobytu dítěte ve ZDVOP, přenesení působnosti výkonu SPOD, zprostředkování NRP)

14. 4. 2020 - Souhrn odpovědí k oblasti sociálně-právní ochrany dětí na aktuální dotazy v souvislosti s nouzovým stavem. Více ZDE.

Stanovisko MŠMT k výkonu ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

2. 4. 2020 - MŠMT vydalo souhrnné stanovisko pro oblast ústavní/ochranné výchovy/preventivně výchovnou péči – najdete zde zákonné povinnosti; informace k omezení činností a úkonů OSPOD; řešení umísťování dětí pro případ, že je na zařízení uvalena karanténa; informace k distribuci ochranných prostředků a dále doporučené postupy pro případy izolace a karantény, včetně příloh a letáků pro děti a profesionály, kteří o ně pečují, které připravilo MPSV. Více ZDE.

Informace ke zprostředkování NRP a předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu

31. 3. 2020 - Informace ke zprostředkování náhradní rodinné péče a předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu. Více ZDE.

Odpovědi na dotazy (činnost OSPOD v situaci omezení volného pohybu osob, využití náhradních školek, přemisťování dětí v karanténě do vybraných zařízení)

30. 3. 2020 - Odpovědi na dotazy: činnost OSPOD, náhradní školky, přemisťování dětí.
Více ZDE a také v dalších přílohách:

Usnesení – zajištění péče o děti I.
Usnesení – zajištění péče o děti II.
Usnesení – omezení provozu VS II.
Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR
Mimořádné opatření - prodloužení omezení činnosti OVM a SO

Informační letáky pro děti a pečující profesionály

27. 3. 2020 - MPSV zveřejnilo letáky pro ohrožené děti a profesionály, kteří o ně pečují (př. pracovníci dětských domovů, výchovných ústavů, ZDVOP apod., včetně pěstounů). Smyslem materiálů je podpořit komunikaci s dětmi o koronaviru a poskytnout dětem přehled kontaktů na zdroje pomoci.
Aktualitu k infomateriálům a letáky ke stažení je možné nalézt ZDE.

Informace k řízení ve věci nepojistných dávek

27. 3. 2020 - Usnesení Vlády ČR č. 305 – informace ke správnímu řízení ve věci nepojistných sociálních dávek i dávek pěstounské péče.
Více informací ZDE.
K dispozici také Usnesení vlády č. 305 a tisková zpráva: MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování

Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v situaci omezujících opatření

20. 3. 2020 - Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v době protiepidemiologických opatření (stručný souhrn z doposud vydaných doporučení)

Níže uvádíme stručný souhrn stanovisek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény. Stanoviska byla definována vždy v reakci na aktuálně platné usnesení vlády nebo vydané mimořádné opatření. Vzhledem k tomu, že je výkon sociálně-právní ochrany dětí ukotven zákonem (není poskytován volitelně na základě smlouvy), je možné základní postupy nastalé situaci pouze částečně přizpůsobit, nikoliv zákonná ustanovení bez dalšího rušit nebo měnit.

1. Sociálně-právní ochrana dětí je i nadále zajišťována, ohrožené děti nemohou zůstat bez podpory

 • po dobu trvání stavu nouze je sociálně-právní ochrana dětí zajišťována orgány sociálně-právní ochrany dětí v nezbytné míře, tj. zejména pokud jde o opatření nutná k ochraně života a zdraví dítěte
 • další úkoly OSPOD je možné zajišťovat alternativními způsoby (např. náhrada osobního kontaktu s dítětem kontaktem vzdáleným, pokud to situace dítěte a míra jeho ohrožení umožňuje, apod.)
 • podrobný výčet úkonů, které jsou považovány za nezbytně nutné, je uveden v souhrnném stanovisku MPSV ze dne 17. 3. 2020 (viz níže)

2. Návštěvy rodičů u dětí v zařízeních ústavní péče, dětí v pěstounské péči nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a návštěvy těchto dětí u rodičů nelze plošně omezit

 • při vydávání písemného souhlasu OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení je nutné posoudit individuální situaci dítěte a též situaci daného zařízení
 • zároveň je nutné sledovat, jak dítě danou situaci vnímá, být s ním v kontaktu (podle potřeby ve vzdáleném), informovat ho o všech důležitých skutečnostech
 • ústavní zařízení není bez zákonných důvodů oprávněno odmítnout převzetí dítěte
 • postup ústavních zařízení je metodicky řízen ze strany MŠMT, dostupná stanoviska lze nalézt na webu www.msmt.cz

3. Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu jsou i nadále vykonávány

 • svěřování dětí, zejména do pěstounské péče na přechodnou dobu, je možné posuzovat individuálně, se zřetelem k aktuální situaci pěstouna (např. věk či zdravotní stav pěstouna s ohledem na možné riziko přenosu nákazy), nicméně odmítnutí převzetí dítěte do péče v rozporu se zákonem není ani nadále možné
 • je možné zvažovat např. náhradu osobního kontaktu dítěte s rodiči nebo dalšími blízkými osobami kontaktem vzdáleným, pokud je to v situaci konkrétního dítěte možné (viz souhrnné stanovisko MPSV ze dne 17. 3. 2020)

4. Doprovázení pěstounských rodin pokračuje v omezeném rozsahu - s ohledem na bezpečí pracovníků i rodin

 • doprovázení pěstounských rodin realizované na základě dohod o výkonu pěstounské péče je třeba i nadále zajišťovat ze strany osob pověřených k výkonu SPOD i ze strany OSPOD, je nicméně vhodné se zaměřit především na podpůrné aktivity, jako je poskytování poradenství nebo odborných služeb pěstounům, případně dětem
 • je žádoucí být s pěstounskými rodinami v intenzivním kontaktu a zároveň dbát na bezpečí pracovníků i samotných rodin - kontakt může být, pokud to umožňuje situace konkrétní rodiny, realizován na dálku (telefonem, přes Skype, apod.)

5. Kontakty dětí s druhým rodičem trvají tak, jak je upraveno dohodami nebo soudním rozhodnutím, s přihlídnutím k zajištění bezpečí dítěte

 • zároveň je i zde třeba apelovat na zdravý rozum a vzájemnou domluvu mezi rodiči, pokud by například měl jeden z rodičů nebo i dítě nařízenou karanténu, nebo by se jednalo o překonání příliš velké vzdálenosti za současného vystavení dítěte veřejným dopravním prostředkům a veřejným prostorům, apod.

Stanovisko k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu

18. 3. 2020 - Stanovisko MPSV k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) za trvání mimořádných opatření. Více ZDE.

Souhrnné stanovisko k výkonu SPOD v situaci nouzového stavu

17. 3. 2020 - MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19. Doporučení ze dne 17. 3. 2020 určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí najdete ZDE.
Aktualitu k doporučení je možné nalézt ZDE.

Informace k pobytu dítěte mimo ústav

13. 3. 2020 - Informace k některým činnostem OSPOD týkajícím se pobytu dětí mimo ústav v období epidemiologické hrozby.
Více ZDE.

Přílohy: Doporučení MŠMT pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (412.62kB)

Informace k pěstounské péči na přechodnou dobu

13. 3. 2020 - Informace k některým činnostem OSPOD v období epidemiologické hrozby týkající se pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD).
Více ZDE.

Poslední aktualizace: 12. 4. 2021