Sociálně-právní ochrana dětí

Níže zveřejňujeme doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které zodpovídáme zástupcům krajů či dalším aktérům.

Jsme zároveň ve spojení se zástupci MŠMT, kteří též zveřejňují související stanoviska týkající se ohrožených dětí (www.msmt.cz).

Děkujeme všem aktérům za jejich nasazení a individuální péči, kterou ohroženým dětem a jejich rodinám věnují. Bez vás by to nešlo!

 

13. 3. 2020 - Informace k některým činnostem OSPOD v období epidemiologické hrozby týkající se pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD).
Více ZDE (226.58kB).

13. 3. 2020 - Informace k některým činnostem OSPOD týkajícím se pobytu dětí mimo ústav v období epidemiologické hrozby.
Více ZDE (231.67kB).

Přílohy: Doporučení MŠMT pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (412.62kB)

17. 3. 2020 - MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19. Doporučení ze dne 17. 3. 2020 určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí najdete ZDE.
Aktualitu k doporučení je možné nalézt ZDE.

18. 3. 2020 - Stanovisko MPSV k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) za trvání mimořádných opatření. Více ZDE (228.71kB).

20. 3. 2020 - Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v době protiepidemiologických opatření (stručný souhrn z doposud vydaných doporučení)

Níže uvádíme stručný souhrn stanovisek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény. Stanoviska byla definována vždy v reakci na aktuálně platné usnesení vlády nebo vydané mimořádné opatření. Vzhledem k tomu, že je výkon sociálně-právní ochrany dětí ukotven zákonem (není poskytován volitelně na základě smlouvy), je možné základní postupy nastalé situaci pouze částečně přizpůsobit, nikoliv zákonná ustanovení bez dalšího rušit nebo měnit.

1. Sociálně-právní ochrana dětí je i nadále zajišťována, ohrožené děti nemohou zůstat bez podpory

 • po dobu trvání stavu nouze je sociálně-právní ochrana dětí zajišťována orgány sociálně-právní ochrany dětí v nezbytné míře, tj. zejména pokud jde o opatření nutná k ochraně života a zdraví dítěte
 • další úkoly OSPOD je možné zajišťovat alternativními způsoby (např. náhrada osobního kontaktu s dítětem kontaktem vzdáleným, pokud to situace dítěte a míra jeho ohrožení umožňuje, apod.)
 • podrobný výčet úkonů, které jsou považovány za nezbytně nutné, je uveden v souhrnném stanovisku MPSV ze dne 17. 3. 2020 (viz níže)

2. Návštěvy rodičů u dětí v zařízeních ústavní péče, dětí v pěstounské péči nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a návštěvy těchto dětí u rodičů nelze plošně omezit

 • při vydávání písemného souhlasu OSPOD s pobytem dítěte mimo zařízení je nutné posoudit individuální situaci dítěte a též situaci daného zařízení
 • zároveň je nutné sledovat, jak dítě danou situaci vnímá, být s ním v kontaktu (podle potřeby ve vzdáleném), informovat ho o všech důležitých skutečnostech
 • ústavní zařízení není bez zákonných důvodů oprávněno odmítnout převzetí dítěte
 • postup ústavních zařízení je metodicky řízen ze strany MŠMT, dostupná stanoviska lze nalézt na webu www.msmt.cz

3. Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu jsou i nadále vykonávány

 • svěřování dětí, zejména do pěstounské péče na přechodnou dobu, je možné posuzovat individuálně, se zřetelem k aktuální situaci pěstouna (např. věk či zdravotní stav pěstouna s ohledem na možné riziko přenosu nákazy), nicméně odmítnutí převzetí dítěte do péče v rozporu se zákonem není ani nadále možné
 • je možné zvažovat např. náhradu osobního kontaktu dítěte s rodiči nebo dalšími blízkými osobami kontaktem vzdáleným, pokud je to v situaci konkrétního dítěte možné (viz souhrnné stanovisko MPSV ze dne 17. 3. 2020)

4. Doprovázení pěstounských rodin pokračuje v omezeném rozsahu - s ohledem na bezpečí pracovníků i rodin

 • doprovázení pěstounských rodin realizované na základě dohod o výkonu pěstounské péče je třeba i nadále zajišťovat ze strany osob pověřených k výkonu SPOD i ze strany OSPOD, je nicméně vhodné se zaměřit především na podpůrné aktivity, jako je poskytování poradenství nebo odborných služeb pěstounům, případně dětem
 • je žádoucí být s pěstounskými rodinami v intenzivním kontaktu a zároveň dbát na bezpečí pracovníků i samotných rodin - kontakt může být, pokud to umožňuje situace konkrétní rodiny, realizován na dálku (telefonem, přes Skype, apod.)

5. Kontakty dětí s druhým rodičem trvají tak, jak je upraveno dohodami nebo soudním rozhodnutím, s přihlídnutím k zajištění bezpečí dítěte

 • aktuální usnesení vlády omezující pohyb osob upravuje výjimku, pokud jde o cesty za osobami blízkými, převzetí dítěte k pravidelnému styku s rodičem, který nemá dítě v péči, tedy není tímto usnesením dotčeno
 • zároveň je i zde třeba apelovat na zdravý rozum a vzájemnou domluvu mezi rodiči, pokud by například měl jeden z rodičů nebo i dítě nařízenou karanténu, nebo by se jednalo o překonání příliš velké vzdálenosti za současného vystavení dítěte veřejným dopravním prostředkům a veřejným prostorům, apod.

27. 3. 2020 - Usnesení Vlády ČR č. 305 – informace ke správnímu řízení ve věci nepojistných sociálních dávek i dávek pěstounské péče.
Více informací ZDE (209.73kB).
K dispozici také Usnesení vlády č. 305 (133.78kB) a tisková zpráva: MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování (385.33kB)

27. 3. 2020 - MPSV zveřejnilo letáky pro ohrožené děti a profesionály, kteří o ně pečují (př. pracovníci dětských domovů, výchovných ústavů, ZDVOP apod., včetně pěstounů). Smyslem materiálů je podpořit komunikaci s dětmi o koronaviru a poskytnout dětem přehled kontaktů na zdroje pomoci.
Aktualitu k infomateriálům a letáky ke stažení je možné nalézt ZDE.

30. 3. 2020 - Odpovědi na dotazy: činnost OSPOD, náhradní školky, přemisťování dětí.
Více ZDE (450.18kB) a také v dalších přílohách:

Usnesení – zajištění péče o děti I. (202.82kB)
Usnesení – zajištění péče o děti II. (126.88kB)
Usnesení – omezení provozu VS II. (147.61kB)
Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR (839.25kB)
Mimořádné opatření - prodloužení omezení činnosti OVM a SO (864.69kB)

 

31. 3. 2020 - Informace ke zprostředkování náhradní rodinné péče a předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu. Více ZDE (230.17kB).


 

Poslední aktualizace: 4. 4. 2020