Slovníček pojmů

Aplikovaný (cílený) výzkum

Experimentální a teoretické práce k získání nových poznatků, ale zcela jednoznačně zaměřených na specifické, konkrétní předem stanovené cíle využití.

BETA 2

Program TA ČR se zaměřením na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory VaVaI, s cílem podpořit realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

DKRVO

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace představuje základní strategický dokument, který určuje směřování výzkumné organizace zpravidla na období 5 let (nyní 2018–2022). Výzkumná organizace předkládá DKRVO jako podklad pro rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí institucionální podpory. DKRVO reflektuje potřeby a priority zřizovatele. Nedílnou součástí DKRVO jsou výzkumné záměry, jejichž rozsah může být, v návaznosti na změnu rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory v příslušném kalendářním roce, upraven formou ročního plánu činnosti VO.

ÉTA

Program TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s cílem posílit společenské a humanitní dimenze v aktivitách VaVaI a uplatnění výstupů v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb.

Experimentální výzkum a vývoj (vývoj)

Systematická tvůrčí práce směrující k rozšíření stavu poznání, včetně poznatků o člověku, kultuře a společnosti, a jeho použití s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.

Frascati manual

Dokument určený pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dokument upravuje zejména metodiku pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji.

Institucionální podpora VO

Druh finanční podpory, určené na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, kterým se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transfer znalostí, pokud se veškerý zisk z transferu znalostí znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace. Podpora je přidělována každoročně jednorázově, formou dotace.

M17 +

Metodika pro hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje
a inovací, schválená vládou v roce 2017.

Poskytovatel

Poskytovatelem je organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a který tuto podporu poskytuje. Veřejnou zakázku ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích tedy zadává poskytovatel, nikoliv zadavatel.

Programy výzkumu

Širší rámec s šíře vymezenými cíli, stanovenou dobou trvání, celkovým disponibilním objemem prostředků a podrobnými podmínkami pro účast na programu. Programy se připravují za široké spolupráce zástupců výzkumu, uživatelů výsledků a státní správy. Programy zpravidla vyhlašuje vláda nebo nejvyšší orgán příslušného integračního seskupení. Cíle programu se naplňují jednotlivými, podstatně přesněji věcně, termínově a finančně vymezenými aktivitami, většinou projekty VaV.

Projekty výzkumu

Dokumenty, které podrobně popisují věcnou náplň, termíny, jednotlivé etapy a financování výzkumně vývojových prací. Obsah projektu i jeho forma zpravidla bývají předepsány v metodických částech příslušných programů. Navrhovatelé projektů se ucházejí o finanční příspěvek na projekt ve veřejných soutěžích vyhlašovaných správci (zadavateli) příslušných programů. Financování probíhá na základě smlouvy.

Účelová podpora

Druh finanční podpory, určené se na podporu konkrétních projektů a grantů, které jsou vypsané v rámci projektové soutěže. Účelová podpora je poskytována na a) grantové projekty z výdajů Grantové agentury České republiky, b) programové projekty příslušného poskytovatele účelové podpory v dané oblasti, c) programové projekty z výdajů Technologické agentury České republiky, d) projekty řešené v rámci programu územního samosprávného celku z jeho výdajů na výzkum, vývoje a inovace, e) projekty programů mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji, projekty velkých výzkumných infrastruktur schválených vládou a specifický vysokoškolský výzkum z výdajů na výzkum a vývoj MŠMT.

Veřejná soutěž ve VaVaI

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je jednostranný právní úkon, kterým poskytovatel vyhlašuje v Obchodním věstníku obsah a podmínky k provedení výzkumného projektu. Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace nebo formou zvýšení výdajů poskytovatele, podle rozpočtových pravidel.

Veřejná zakázka ve VaVaI

Zakázka na služby ve VaVaI pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není poskytovatelem, která je zadána příjemci v rámci programu výzkumu postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a realizována na základě smlouvy o poskytnutí podpory, popřípadě na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory, je-li příjemce organizační složkou státu nebo organizační jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem.

Základní (badatelský) výzkum

Experimentální nebo teoretické práce, které jsou v prvé řadě zaměřeny na získávání nových poznatků o nejzákladnějších příčinách jevů (fenoménů) a pozorovatelných skutečností, aniž by se však zabývaly otázkami užití a vyžití těchto poznatků.

Nehmotný majetek

Nehmotným majetkem se rozumí majetek, který nemá hmotnou nebo finanční podobu, např. patenty, licence, know-how nebo jiná práva duševního vlastnictví (např. výsledky výzkumu).