Sigma

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 18. května 2022 č. 414.

Zaměření programu

Program SIGMA je svého druhu novým komplexním nástrojem, který je zaměřen na naplňování a řešení řady cílů a opatření stanovených klíčovými strategickými a koncepčními dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v České republice a který dále umožní pružně reagovat na potřeby společnosti a hospodářství, jež mohou vznikat na základě neočekávaných situací. Hlavní vizí nově zamýšleného širokého nástroje podpory je konsolidace několika současných programů TA ČR do jednoho programu, umožnění podpory regionům dle jejich inovačního potenciálu, podpora průřezových a systémových opatření, včetně ponechání prostoru na podporu v oblastech/tématech v době přípravy programu neidentifikovaných. Program SIGMA bude postupně zajišťovat implementaci aktivit ze současných programů ZÉTA, ÉTA, GAMA 2, DELTA 2 a unijních nástrojů (do kterých bude poskytovatel zapojen).

Cíle programu

Hlavním cílem programu je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí. Naplňování hlavního cíle programu bude probíhat prostřednictvím pěti dílčích cílů.

Doba trvání a termín vyhlášení programu

Doba trvání programu je stanovena na období od roku 2022 do roku 2029, tj. 8 let. První veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále také „veřejná soutěž“) na výběr projektů se předpokládá vyhlásit v roce 2022 se zahájením poskytování podpory od roku 2023. Každoročně bude vyhlašováno několik veřejných soutěží.

Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Poskytovatel předpokládá, že po roce 2029 bude program SIGMA prodloužen. Prodloužení programu se bude připravovat na základě výsledku průběžné evaluace tak, aby mohlo být schváleno nejpozději v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2030, tzn. v roce 2029. Prodloužený program SIGMA bude reflektovat zejména zkušenosti z 2. průběžného hodnocení programu, které se uskuteční v roce 2027.