Schvalování metodik (Osvědčení)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), jako ústřední orgán státní správy, vydává osvědčení o uznání uplatněné Schválené metodiky v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k postupu pro uznání a využití výsledku výzkumu druhu NmetS - schválená metodika

Na základě platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 a její samostatné přílohy č. 4 „Definice druhů výsledků“ schválené usnesením vlády č. 837 dne 28. listopadu 2017 je výsledek druhu metodika definován jako:

Výsledek metodika je „souhrn doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek ‚Metodika‘ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.“

Definice druhů výsledků uvádí tři typy Metodik:

  1. NmetS - Metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá;
  2. NmetC – Metodiky certifikované oprávněným orgánem;
  3. NmetA – Metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem

Metodiky je možné k procesu schválení předkládat po jejich vzniku, buď v průběhu realizace výzkumných aktivit, a to pouze za předpokladu, že jsou poskytovatelem podpory uznány jako dílčí výsledek k využití, nebo bez zbytečného odkladu po ukončení výzkumných aktivit.

Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím schvalování metodik a vystavení osvědčení o schválení pro druh výsledku NmetS - schválená metodika je oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Postup a schvalování výsledku výzkumu, vývoje a inovací NmetS – schválená metodika

Žádost o schválení výsledku druhu NmetS - schválená metodika podává předkladatel písemně včetně povinných náležitostí.

Metodiky schválené MPSV jsou zveřejňovány na webových stránkách MPSV

MPSV nenese náklady, které jsou spojeny se zpracováním metodiky navržené ke schválení (včetně nákladů na oponentní posudky), ani náklady vzniklé pro jejího autora či předkladatele při procesu schvalování a její realizace v praxi.

Proces k vydání osvědčení o schválení metodiky jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací

Proces k vydání předběžného souhlasu s předpokládaným přijetím Metodiky do schvalovacího procesu

Proces k vydání předběžného souhlasu s předpokládaným využitím Metodiky v resortu práce a sociálních věcí

Proces k uzavření smlouvy s MPSV o uplatnění Metodiky

Poslední aktualizace: 7. 8. 2023